Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Vinamilk sẽ như thế nào sau khi chuyển giao quyền lực?

Vinamilk sẽ như thế nào sau khi chuyển giao quyền lực?

08/08/2015
Mức căn bản

What will Vinamilk be like after the power transfer?

Investors believe that Vinamilk under its new chair Le Thi Bang Tam will be different from the company under the former chair Mai Kieu Lien.

Mai Kieu Lien (left) and Le Thi Bang Tam (right)

Le Thi Bang Tam, an independent member of the Board of Directors of the Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (Vinamilk), President of HDBank, assumed the position on July 25.

The structure of the board of directors at Vinamilk will have certain effects on the power of Vinamilk chair.

Vinamilk board of directors now has six members after the status of the independent member enjoyed by Ha Van Tham was removed. Tham has been arrested for business wrongdoings.

Of the current six members of the board of directors, Tam is an independent member. The other two, Le Minh Anh and Ng Jui Sia, represent foreign shareholders, while the remaining three are all from the State Capital Investment Corporation (SCIC), the biggest shareholder in Vinamilk which now holds an 11 percent stake.

In case the members of the board of directors vote 3:3, it will be the chair of the board who has the right to make a final decision. 

Will there be big changes in Vinamilk?

HVS Vietnam Securities Company’s CEO Vicente Nguyen believes that the resignation of Mai Kieu Lien from the post of the chair of the directors’ board will affect investors’ feelings.

A company with good governance like Vinamilk will still operate well. However, what worries investors is that Lien might be unable to hold the post of CEO from 2016 or even earlier.

“If this happens,” Nguyen said, “Vinamilk’s business performance will certainly be affected in short term. However, in the long term, Vinamilk will still operate well.”

An analyst said that Le Thi Bang Tam, the new chair, has experience in finance and corporate governance.

Tam, who was Deputy Minister of Finance, and now acts as the advisor to many large economic groups, has good relations with business and government circles. She is expected to bring good things to Vinamilk.

He also thinks that Tam will not meet difficulties when managing Vinamilk.

Nguyen believes that Tam will be a good chair as she is not the capital representative of any large shareholders. Meanwhile, in Vinamilk, SCIC has three representatives and foreign investors have two.

However, he noted that Tam was once chair of SCIC’s board of directors and Deputy Minister of Finance. She has close relations with both SCIC and the State.

“We think it is highly possible that Tam would have the same opinions and decisions as the SCIC representatives,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

 

Vinamilk sẽ như thế nào sau khi chuyển giao quyền lực?

VietNamBet Bridge - Các nhà đầu tư tin rằng Vinamilk dưới sự điều hành của bà Lê Thị Băng Tâm sẽ khác so với thời bà Mai Kiều Liên.

Bà Mai Kiều Liên (trái) và Lê Thị Băng Tâm (phải)

Bà Lê Thị Băng Tâm, một thành viên độc lập của Hội đồng quản trị Công ty Sữa Việt Nam Joint Stock (Vinamilk), chủ tịch của HDBank, nhận vị trí mới vào ngày 25.

Cấu trúc của ban giám đốc Vinamilk có ảnh hưởng nhất định đến sức mạnh của chủ tịch Vinamilk.

Ban giám đốc Vinamilk hiện nay có sáu thành viên sau khi sự tham gia của thành viên độc lập Ha Van Tham được gỡ bỏ. Tham đã bị bắt vì sai phạm kinh doanh.

Trong số sáu thành viên hiện tại của hội đồng quản trị, Tâm là một thành viên độc lập. Hai người còn lại, Lê Minh Anh và Ng Jui Sia, đại diện cho các cổ đông nước ngoài, ba thành viên còn lại đến từ các Tổng công ty đầu tư vốn Nhà nước (SCIC), cổ đông lớn nhất của Vinamilk hiện đang nắm giữ 11% cổ phần.

Trong trường hợp các thành viên của ban giám đốc bỏ phiếu 3:3, chủ tịch hội đồng quản trị là người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

Sẽ có những thay đổi lớn trong Vinamilk?

CEO Công ty Chứng khoán Việt Nam HVS, Vicente Nguyễn tin rằng việc từ chức của bà Mai Kiều Liên từ các bài viết của người đứng đầu Ban giám đốc sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của các nhà đầu tư.

Một công ty có quản trị tốt như Vinamilk sẽ vẫn hoạt động tốt. Tuy nhiên, những gì các nhà đầu tư lo ngại có lẽ bà Liên sẽ không thể giữ chức Giám đốc điều hành đến năm 2016 hoặc thậm chí sớm hơn.

Nguyen cho biết "Nếu điều này xảy ra, hiệu quả kinh doanh của Vinamilk chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, xét về dài hạn, Vinamilk sẽ vẫn hoạt động tốt."

Một nhà phân tích cho rằng, bà Lê Thi Băng Tâm, chủ tịch mới, có nhiều kinh nghiệm trong ngành tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Bà Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, và bây giờ hoạt động như cố vấn cho nhiều tập đoàn kinh tế lớn, có quan hệ tốt với giới kinh doanh và chính phủ. Bà dự kiến sẽ mang lại những điều tốt đẹp cho Vinamilk.

Ông cũng cho rằng Tâm sẽ không gặp khó khăn khi quản lý Vinamilk.

Ông Nguyen tin rằng bà Tâm sẽ làm một người điều hành tốt nhưng cô không phải là người đại diện vốn của bất kỳ cổ đông lớn nào. Trong khi đó, tại Vinamilk, SCIC có ba đại diện và các nhà đầu tư nước ngoài thì có hai.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng Tâm đã từng là chủ tịch hội đồng quản trị của SCIC và Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cô có mối quan hệ mật thiết với cả SCIC và Nhà nước.

Ông nói " Chúng ta nghĩ rằng bà Tâm sẽ có những ý kiến và quyết định giống như các địa diện SCIC."

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục