1. avalanche   | ˈæ.və.lɑːntʃ |

- a dangerous slide of snow down a mountain

Ex1: The skiers were warned about a possible avalanche.

..................................................................................................................................................................................................................................

2. below freezing     | bɪ.ˈləʊ ˈfriːz.ɪŋ |
- temperature less than 0 degrees Celsius

Ex1: It's supposed to go below freezing before the weekend.

 

 

3. blizzard    | ˈblɪ.zəd |
- a storm with lots of snow and wind

Ex1: The airplane couldn't take-off because of the blizzard.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. chilly   | ˈtʃɪ.li |

- cold

Ex1: It's a bit chilly today, so I think you should wear a coat.

..................................................................................................................................................................................................................................

5. cold spell   | kəʊld spel |

- a period of colder than average weather

Ex1: They're calling for a cold spell, so we put off our camping trip.

..................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.