6. drizzling    | ˈdrɪz.l̩.ɪŋ |

- raining slightly

Ex1: I think I'll take the dog for a walk. It's only drizzling now.

..................................................................................................................................................................................................................................

7. drought     | ˈdraʊt |
- a long period with no rainfall

Ex1: Forest fires are a serious danger during a drought.

..................................................................................................................................................................................................................................

8. flurries    | ˈflʌ.rɪz |
- very light snowfall

Ex1: There are a few flurries but the snow isn't sticking to the roads.

 

 

9. frostbite   | ˈfrɒst.baɪt |
- a skin condition caused by over exposure to the cold 

Ex1: I lost my hat while I was skiing, and I ended up with frostbite on my ears.

..................................................................................................................................................................................................................................

10. heat stroke   | hiːt strəʊk |
- a flu-like condition one can acquire after spending too long in the sun

Ex1: Bring lots of water and wear a hat to avoid heat stroke in this weather.

..................................................................................................................................................................................................................................

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa từ khoá dựa theo các cụm từ hay gặp

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình và sử dụng từ vựng nêu trên (nhớ dựa vào những "cụm từ hay gặp" để đặt câu chính xác hơn)

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

 

Xem bài học cũ