Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Ấn Độ bị khủng hoảng về nguồn nước cấp tồi tệ nhất trong lịch sử

Ấn Độ bị khủng hoảng về nguồn nước cấp tồi tệ nhất trong lịch sử

19/06/2018
Mức căn bản

India suffering worst water crisis in history: Niti Aayog report

India is suffering from 'the worst water crisis' in its history with about 60 crore people facing high to extreme water stress and about two lakh people dying every year due to inadequate access to safe water, Niti Aayog said in a report said on Friday

Image for representation only 

The report, titled 'Composite Water Management Index' released by Minister for Water Resources Nitin Gadkari, further said the crisis is only going to get worse.

"By 2030, the country's water demand is projected to be twice the available supply, implying severe water scarcity for hundreds of millions of people and an eventual 6 per cent loss in the country's GDP," the report noted. 

Citing data by independent agencies, the report pointed out that with nearly 70 per cent of water being contaminated, India is placed at 120th amongst 122 countries in the water quality index. 

"Currently, 600 million Indians face high to extreme water stress and about two lakh people die every year due to inadequate access to safe water," Niti Aayog said in the report. 

It stressed that there is an imminent need to deepen understanding of water resources and usage. 

Citing data by agencies like Dalburg Analysis, FAO and UNICEF, the report said 40 per cent of population will have no access to drinking water by 2030 and 21 cities, including New Delhi, Bengaluru and Hyderabad, will run out of groundwater by 2020, affecting 100 million people. 

Niti Aayog has ranked all the states through first of its kind index on the composite water management, comprising 9 broad sectors with 28 different indicators covering various aspects of ground water, restoration of water bodies, irrigation, farm practices, drinking water, policy and governance.

Meanwhile, Gujarat has topped the Niti Aayog's composite water management index (CWMI), while tribal state Jharkhand was adjudged as the worst performer.

Gujarat is followed by Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra on the index.

In the northeastern and Himalayan states, Tripura has been adjudged as the top state in 2016-17 followed by Himachal Pradesh, Sikkim and Assam.

According to the report, 52 per cent of India's agricultural area remains dependent on rainfall, so the future expansion of irrigation needs to be focused on last-mile efficiency.

Noting that water index scores vary widely across states, it said most states have achieved a score below 50 per cent and could significantly improve their water resource management practices. 

According to an official statement, the CWMI is an important tool to assess and improve the performance of states/ Union Territories in efficient management of water resources. 

It also said the index will provide useful information for the states and also for the concerned Central ministries /departments, enabling them to formulate and implement suitable strategies for better management of water resources.

Source: Oneindia

 

Ấn Độ bị khủng hoảng về nguồn nước cấp tồi tệ nhất trong lịch sử, theo Niti Aayog cho biết.

Ấn Độ đang phải chịu đựng 'cuộc khủng hoảng nước tồi tệ nhất' trong lịch sử với khoảng 600 triệu người phải đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng và khoảng hai trăm nghìn người chết mỗi năm do không được tiếp cận nước an toàn, Niti Aayog cho biết trong một báo cáo vào hôm thứ 6.

Hình ảnh minh họa

Báo cáo, có tiêu đề 'Chỉ số quản lý nước tổng hợp' do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Nitin Gadkari đưa ra, hơn nữa cho biết cuộc khủng hoảng sẽ trở nên tồi tệ hơn.

"Đến năm 2030, nhu cầu nước của nước này dự kiến lượng cung cấp sẵn có tăng ​​gấp hai lần, ý nói sự khan hiếm nước nghiêm trọng cho hàng trăm triệu người và có thể thiệt hại 6% trong GDP của đất nước", báo cáo lưu ý.

Trích dẫn dữ liệu của các cơ quan độc lập, báo cáo chỉ ra với gần 70% nước bị ô nhiễm, Ấn Độ được xếp ở vị trí thứ 120 trong số 122 quốc gia về chỉ số chất lượng nước.

"Hiện nay, 600 triệu người Ấn Độ đối mặt với tình trạng thiếu nước trầm trọng và khoảng hai trăm nghìn người chết mỗi năm do không được tiếp cận nước an toàn", Niti Aayog cho biết trong báo cáo.

Điều đó nhấn mạnh rằng sắp có một nhu cầu để đào sâu thêm sự hiểu biết về tài nguyên nước và cách sử dụng.

Trích dẫn dữ liệu của các cơ quan như cơ quan phân tích Dalburg, FAO và UNICEF, báo cáo cho biết 40% dân số sẽ không được tiếp cận với nước uống vào năm 2030 và 21 thành phố, bao gồm New Delhi, Bengaluru và Hyderabad, sẽ cạn kiệt nước ngầm vào năm 2020 ảnh hưởng tới 100 triệu người.

Niti Aayog đã xếp hạng tất cả các tiểu bang thông qua chỉ số đầu tiên về quản lý nước tổng hợp, bao gồm 9 lĩnh vực khái quát với 28 chỉ số khác nhau bao gồm các khía cạnh khác nhau của nước ngầm, phục hồi các nguồn nước, tưới tiêu, kỹ thuật canh tác, nước uống, chính sách và quản trị .

Trong khi đó, Gujarat đã đứng đầu chỉ số quản lý nước tổng hợp của Niti Aayog (CWMI), trong khi bộ lạc Jharkhand bị coi là nơi biểu hiện tồi tệ nhất.

Gujarat được theo sau Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka và Maharashtra về chỉ số.

Ở các bang đông bắc và Himalaya, Tripura đã được xét là bang đứng đầu trong năm 2016-17, tiếp theo là Himachal Pradesh, Sikkim và Assam.

Theo báo cáo, 52% diện tích nông nghiệp của Ấn Độ vẫn phụ thuộc vào lượng mưa, vì vậy việc mở rộng tưới tiêu trong tương lai cần được tập trung vào hiệu suất ở chặng cuối.

Theo ghi nhận từ báo cáo cho thấy rằng chỉ số nước có được rất khác nhau ở khắp các bang, hầu hết các tiểu bang đã đạt dưới 50% và có thể cải thiện đáng kể thực tiễn quản lý tài nguyên nước của họ.

Theo một tuyên bố chính thức, CWMI là một công cụ quan trọng để đánh giá và cải thiện hiệu suất của các bang / Vùng lãnh thổ Liên minh trong việc quản lý hiệu quả tài nguyên nước.

Báo cáo cũng cho biết chỉ số sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các bang và cũng như các Bộ / ngành liên quan, cho phép họ xây dựng và thực hiện các chiến lược phù hợp để quản lý tốt hơn tài nguyên nước.

 

Dịch bởi: thuyloan95

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục