Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kỹ năng
  4. Bài học mới rút ra từ câu chuyện 5 con khỉ và nải chuối

Bài học mới rút ra từ câu chuyện 5 con khỉ và nải chuối

11/10/2018
Mức trung cấp

The Five Monkeys Experiment (with a new lesson)

Consider yourself lucky if you ever get the opportunity to hear Eddie Obeng give a talk.

My first introduction to him was a video of his TED talk on “Smart failure for a fast-changing world”. This week at JiveWorld, he gave the keynote speech. With passion and some unorthodox presentation techniques, he walked us a through a range of practical insights about human beings and ways to change behavior. Everyone loved it.

At the end, he closed with a story about five monkeys that captures the state of things in most organizations and that provides hope, indirectly, for how we can make things better.

The Five Monkeys Experiment

An experimenter puts 5 monkeys in a large cage. High up at the top of the cage, well beyond the reach of the monkeys, is a bunch of bananas. Underneath the bananas is a ladder.

The monkeys immediately spot the bananas and one begins to climb the ladder. As he does, however, the experimenter sprays him with a stream of cold water. Then, he proceeds to spray each of the other monkeys.

The monkey on the ladder scrambles off. And all 5 sit for a time on the floor, wet, cold, and bewildered. Soon, though, the temptation of the bananas is too great, and another monkey begins to climb the ladder. Again, the experimenter sprays the ambitious monkey with cold water and all the other monkeys as well. When a third monkey tries to climb the ladder, the other monkeys, wanting to avoid the cold spray, pull him off the ladder and beat him.

Now one monkey is removed and a new monkey is introduced to the cage. Spotting the bananas, he naively begins to climb the ladder. The other monkeys pull him off and beat him.

Here’s where it gets interesting. The experimenter removes a second one of the original monkeys from the cage and replaces him with a new monkey. Again, the new monkey begins to climb the ladder and, again, the other monkeys pull him off and beat him – including the monkey who had never been sprayed.

Monkeys at work

By the end of the experiment, none of the original monkeys were left and yet, despite none of them ever experiencing the cold, wet, spray, they had all learned never to try and go for the bananas.

The metaphor and the lessons that apply to work are clear. Despite the exhortations from management to be innovative and collaborative, cold water is poured on people and their ideas whenever someone tries something new. Or, perhaps worse, the other employees suppress innovation, and learned helplessness spreads throughout the firm.

Now what? A modern lesson 

As Eddie Obeng finished the story, we all nodded knowingly. And yet two questions sprang to mind:

Did it ever happen?

If so, what can we do about it?

A quick search reveals it did happen though the details are quite different.  In 1967. “Cultural acquisition of a specific learned response among rhesus monkeys” by Stephenson et al. I found, like many good stories, the 5 monkeys story has been told elsewhere, though Eddie Obeng’s story-telling brings it to life.

The original lesson seemed to be: “if you’re trapped with a malevolent experimenter, don’t go for the bananas”. Today, though, we can do something that wasn’t possible for those monkeys in 1967: we can change the experiment. That is, instead of just accepting the work environment we happen to be placed in, we can take more control now than ever before.

By working out loud – making our work visible and discoverable – we can create purposeful networks and come in contact with wildly different experiments going on in your own firm and in organizations around the world. Different objectives, different incentives, different management styles, different support systems.

You don’t have to take it any more. If you feel trapped, you can reach through the bars of your current environment and come into contact with possibilities you’d have never known about otherwise by working in a more open, more connected way. Today, whatever experiment you find yourself in, you can make your work and life better.

Note: In the original post I said “It did happen” and that motivated a few people who pointed me to a thorough analysis of the paper I cited and how the lessons in the original research varied from this post. What I meant and should have written was that there was a study that was indeed the basis of the story, not that the research provided proof. After all, It was a small study with a few monkeys. Nevertheless, just as we teach our kids about the Five Little Monkeys Jumping on the Bed so they won’t bump their heads, the story above serves as a cautionary tale that can help people be more mindful of what they’re doing and why.

Source: johnstepper.com

 

 

Bài học mới rút ra từ câu chuyện 5 con khỉ và nải chuối

Bạn rất may mắn nếu bạn đã từng có cơ hội để lắng nghe Eddie Obeng nói chuyện.

Lần đầu tiên tôi giới thiệu với anh ấy là một đoạn băng TED Talk của anh ấy trong chuyên mục "Thất bại thông minh cho một thế giới thay đổi nhanh chóng". Tuần này tại JiveWorld, anh ấy đã có một bài nói chuyện. Với niềm đam mê và một số kỹ năng thuyết trình không chính thống, anh đã mang chúng tôi đến một loạt những hiểu biết thực tế về con người và cách để thay đổi hành vi. Mọi người đều yêu thích nó.

Cuối cùng, anh khép lại với một câu chuyện về năm con khỉ lấy đồ vật theo từng cách sắp xếp trật tự của những con khỉ và mang lại một hy vọng với sự ẩn chứa để làm thế nào chúng ta có thể làm cho mọi việc tốt hơn.

Thí nghiệm về 5 con khỉ

Một nhà thí nghiệm đã đặt 5 con khỉ trong một cái chuồng lớn. Phía trên cao của cái chuồng, ngoài tầm với của những con khỉ là một buồng chuối. Phía dưới buồng chuối là một cái thang.

Đám khỉ nhanh chóng nhận ra buồng chuối và một con bắt đầu leo lên cái thang. Trong lúc nó leo lên thang, nhà thí nghiệm đã phun nước lạnh vào nó. Sau đó phun cả vào những con còn lại.

Con khỉ trườn khỏi cái thang. Và cả 5 con ngồi một lúc trên sàn nhà, ướt, lạnh và hoang mang. Nhưng rất nhanh sau đó, do sức hút của những quả chuối là quá lớn, một con khỉ khác bắt đầu trèo lên thang. Một lần nữa, nhà thí nghiệm lại phun nước lạnh vào con khỉ đó và cả những con còn lại. Khi con khỉ thứ 3 thử trèo lên thang thì những con còn lại vì muốn tránh bị phun nước lạnh đã kéo con khỉ kia xuống và đánh nó.

Bây giờ, một con khỉ bị đưa ra khỏi chuồng và một con mới được thay thế vào. Nhận ra những quả chuối, nó bắt đầu trèo lên thang. Những con khỉ khác đã kéo nó xuống và đánh nó.

Điểm thú vị là khi nhà thí nghiệm đưa một con khỉ thứ hai trong nhóm khỉ ban đầu ra khỏi chuồng và thay thế nó bằng một con khỉ mới. Một lần nữa, con khỉ mới đến bắt đầu trèo lên thang và một lần nữa, những con khỉ còn lại kéo nó xuống và đánh nó - kể cả những con chưa từng bị phun nước.

Những con khỉ tại nơi làm việc

Đến cuối thí nghiệm, không con khỉ nào trong nhóm khỉ ban đầu làm thí nghiệm còn lại trong phòng mà thay vào đó lần lượt là những con khỉ mới và mặc dù không con nào trong số chúng bị phun nước lạnh, bị ướt chúng vẫn nhận ra rằng không nên thử hay tiến tới những quả chuối.

Phép ẩn dụ và bài học áp dụng trong công việc là rất rõ ràng. Mặc dù những người quản lý thường hô hào nhân viên phải sáng tạo và hợp tác, nhưng nước lạnh vẫn trút vào những nhân viên bất kỳ khi nào khi có những ý tưởng và muốn làm một điều gì đó mới. Hoặc, có lẽ tồi tệ hơn, các nhân viên khác ngăn chặn sự đổi mới và sự bất lực sẽ lan khắp công ty.

Bây giờ là gì? Một bài học mới

Khi Eddie Obeng kết thúc câu chuyện, chúng ta đều gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Và 2 câu hỏi nảy sinh ra trong ý nghĩ

Việc đó đã xảy ra chưa?

Nếu có, chúng ta có thể làm gì cho nó?

Một cuộc tìm kiếm nhanh chóng cho thấy nó đã xảy ra trong những nơi làm việc của khán giả mặc dù các chi tiết khá khác nhau. Trong năm 1967. "sự tiếp nhận văn hóa khi xem xét hành vi của các con khỉ nâu" bởi Stephenson. Tôi nhận thấy, giống như nhiều câu chuyện hay khác, câu chuyện 5 con khỉ đã từng được kể ở những nơi khác, mặc dù tài kể chuyện của Eddie Obeng mới mang nó đến với cuộc sống.

Bài học ban đầu dường như là: "nếu bạn đang bị mắc kẹt với một thí nghiệm độc ác, thì hãy đừng đi tìm chuối". Hôm nay, tuy nhiên, chúng ta có thể làm một cái gì đó khác đi đối với những con khỉ trong năm 1967: chúng ta có thể thay đổi thí nghiệm. Đó là, thay vì chỉ chấp nhận môi trường làm việc mà chúng ta tình cờ được đặt vào, chúng ta có thể kiểm soát được nhiều hơn bao giờ hết.

Bằng cách làm việc lớn - khiến cho công việc của chúng ta hữu hình và có thể khám phá ra - chúng ta có thể tạo ra các mạng lưới có chủ đích và tiếp xúc với các thí nghiệm cực kỳ khác nhau xảy ra trong công ty của mình và trong các tổ chức trên toàn thế giới. Với các mục tiêu khác nhau, sự khuyến khích khác nhau, phong cách quản lý khác nhau, hệ thống hỗ trợ khác nhau.

Bạn không cần phải chấp nhận nó thêm nữa. Nếu bạn cảm thấy bị mắc kẹt, bạn có thể vượt qua nó thông qua các công cụ có trong môi trường hiện tại của bạn và học hỏi những kiến thức mà bạn chưa bao giờ được biết về cách khác bằng cách làm việc theo một cách kết nối nhiều cởi mở hơn. Hôm nay, bất cứ thử nghiệm nào bạn thấy mình đang ở trong nó, bạn có thể làm cho công việc và cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn.

Lưu ý: Trong bài gốc tôi đã nói "Nó đã xảy ra" và đã thúc đẩy một vài người - họ đã chỉ cho tôi cách phân tích sâu vào báo cáo mà tôi trích dẫn và làm thế nào những bài học trong việc nghiên cứu ban đầu đã thay đổi từ bài này. Ý của tôi là cần có văn bản là đã có một nghiên cứu đã thực sự là cơ sở của các câu chuyện, không phải là nghiên cứu cung cấp bằng chứng. Sau tất cả, nó là một nghiên cứu nhỏ với một vài con khỉ. Tuy nhiên, cũng giống như chúng ta dạy cho con em mình về câu chuyện "Năm con khỉ nhảy nhót" trên giường ngủ nên chúng sẽ không bị đụng đầu, câu chuyện trên phục vụ như là một câu chuyện cảnh báo mọi người lưu tâm nhiều hơn những gì họ đang làm và hãy hỏi tại sao.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục