Bài viết liên quan:

Bài nói mẫu chủ đề tiếng Anh phổ biến | Money (Tiền)

Bài học là một phần trong chủ đề Making money and spending money (Kiếm tiền và tiêu tiền) được giới thiệu trên hệ thống Timeline Learning.

Money

"Money makes the world go round." I wonder if this famous English expression is very true. If you have money, the world goes round very gently and you are happy.

If you don't have money, the world might not go round so smoothly. They also say that "money is the root of all evil". I think this is so true.

Money makes people kill and steal. Greed means there are things in the world like blackmail, corruption, slave labour and a lot more terrible things.

Another common saying in English is "money can't buy happiness". I'm not so sure about this one. I know if I had loads of money I'd be pretty happy.

I think if all the world's money was shared out, the world would go round more happily, and there would be less evil and more happiness.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Tiền

Tiền làm cho thế giới phải xoay theo nó. Tôi tự hỏi không biết thành ngữ Anh nổi tiếng này có đúng không. Nếu bạn có tiền, thế giới quay tròn rất nhẹ nhàng và bạn sẽ rất hạnh phúc.

Nếu bạn không có tiền, thế giới này sẽ không quay tròn một cách nhẹ nhàng. Họ cũng nói rằng " tiền bạc là cội nguồn của mọi tội lỗi". Tôi nghĩ điều này rất đúng.

Tiền bạc làm người ta giết người và trộm cắp. Tham lam nghĩa là có những điều trên thế giới giống như tống tiền, tham nhũng, lao động đầu tắt mặc tối và rất nhiều điều khủng khiếp hơn.

Một câu nói phổ biến trong tiếng Anh là " tiền không thể mua được hạnh phúc". Tôi không chắc lắm về điều này.Tôi biết nếu tôi có rất nhiều tiền tôi sẽ rất hạnh phúc.

Tôi nghĩ nếu tất cả tiền trên thế giới được chia ra, thế giới sẽ quay hạnh phúc hơn và sẽ ít tội ác và hạnh phúc hơn.

 

Dịch bởi: Hoài Thương

Trung tâm Anh ngữ CEP Bình Thạnh

 

 

Đọc các chủ đề tiếng Anh song ngữ Anh-Việt khác: Văn hóa (Culture)Thức ăn nhanh (Fastfood)Động vật (Animals)

 

S

 
TRẮC NGHIỆM CHỦ ĐỀ TIẾNG ANH: Tiền (Money) Tiền (Money)

 

Hãy chọn đáp án đúng theo nội dung đoạn hội thoại phía trên. Sau khi làm đúng hết tất cả các câu trắc nghiệm, bạn sẽ nhận được một mã số ngẫu nhiên dùng để ưu tiên sửa bài bên group HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH. Cú pháp đặt câu ví dụ trên group như sau:

Câu ví dụ của bạn. @Ce Phan CEPxxxxxx

Trong đó, @Ce Phan dùng để tag tên thầy Ce Phan vào ví dụ của bạn để thầy nhận thông báo có ví dụ mới. CEPxxxxxx là mã số ngẫu nhiên bạn nhận được sau khi làm đúng tất cả các câu trắc nghiệm dưới đây. Ai có mã số này sẽ được thầy Ce Phan ưu tiên sửa bài trước.

 

Câu 1: I wonder if this famous English …………… is very true.

 expression

 expressionism

 expressional


Câu 2: They also say that "money is the …………… of all evil".

 roof

 root

 top


Câu 3: Money makes people …………….

 destroy and enjoy

 become worse

 kill and steal


Câu 4: Greed means there are things in the world like blackmail, ……………, slave labour and a lot more terrible things.

 corruption

 inflation

 polution


Câu 5: I think if all the world's money was ……………, the world would go round more happily, and there would be less evil and more happiness.

 sharepusher

 shared out

 shared list