Bài viết liên quan:

Nghe bài nói mẫu về chủ đề tiếng Anh phổ biến | Máy vi tính (Computers)

Bài học là được sử dụng trên hệ thống học tiếng Anh CEP Timeline Learning.

Computers

It's hard to believe that no one had computers a few years ago. I wonder how people lived. There must have been a lot of paperwork.

I can't imagine writing everything by hand. I also wonder how everything worked without computers. We need computers today for everything. Hospitals, airports, the police… nothing can work without computers.

I'm sure I'd be ten times busier than now if I didn't have a computer. Imagine having to find a piece of paper and an envelope and then walking down the street to mail a letter!

I love my computer. It makes everything in my life so convenient. Sure, it freezes and crashes sometimes.

Sure I lose some data. But that's not often. Most of the time my computer is like my best friend.

 

Source: Listen A Minute

Máy vi tính

Thật khó tin rằng vài năm trước không ai có máy vi tính cả. Tôi tự hỏi người ta đã sống ra sao. Chắc là có rất nhiều công việc giấy tờ.

Tôi không thể tưởng tượng được việc phải viết tay tất cả mọi thứ. Tôi cũng tự hỏi là mọi việc đã được làm thế nào khi không có máy vi tính.Chúng ta cần máy tính mỗi ngày cho mọi việc. Bệnh viện, sân bay, cảnh sát... không thể làm được gì khi không có máy vi tính.

Tôi chắc là mình sẽ bận gấp 10 lần bây giờ nếu tôi không có một cái máy vi tính. Tưởng tượng đến việc tìm một tờ giấy và một phong bì thư, rồi đi xuống phố để gởi một lá thư!

Tôi yêu máy tính của tôi. Nó làm cho mọi thứ trong cuộc sống của tôi trở nên thật thuận tiện. Dĩ Nhiên là nhiều khi máy tính của tôi bị treo hay bị hư.

Chắc chắn là tôi đã bị mất dữ liệu. Nhưng việc đó không thường xảy ra. Hầu hết thời gian thì máy vi tính là bạn tốt  của tôi.

 

Dịch bởi: Ce Phan