Bài viết liên quan:

Nghe bài nói mẫu về chủ đề tiếng anh phổ biến | Writing Activities (Các bài thực hành viết)

Đây là một bài học nằm trong chủ đề tiếng Anh Getting the message across (truyền tải thông điệp), được Ce Phan biên soạn và giới thiệu trong hệ thống Timeline Learning.

Writing Activities

Do you like doing writing activities in class? I think they're quite interesting. It's not really like writing. The way we write in my language is different from English.

The sentence and paragraph structures are different. My teacher gives us fun activities so we can do writing a bit at a time. Sometimes we brainstorm and write, sometimes we speed write for ten minutes.

One of my favourite activities is writing in pairs. We have to agree on what to write. We even have to agree on the spelling and punctuation. That makes us think about the best way.

I think this is very good for me. I also like doing online writing activities. It's good to help me practice typing. I need more writing activities.

Source: Listen A Minute

 

 

Những bài thực hành viết

Bạn có thích những bài thực hành viết trong lớp? Tôi nghĩ chúng khá là thú vị. Nó thực sự không thích viết. Cách chúng ta viết vào ngôn ngữ của chúng ta là khác so với tiếng Anh.

Những cấu trúc câu và đoạn văn là khác nhau. Giáo viên đưa cho chúng tôi những bài thực hành vui nhộn vì thế chúng tôi có thể viết một ít tại một khoảng thời gian. Đôi khi chúng ta bất chợt và viết, đôi khi chúng ta viết nhanh trong 10 phút.

Một trong những hoạt động yêu thích của tôi là viết theo cặp đôi. Chúng ta phải thống nội dung để viết. Thậm chí chúng tôi phải thống nhất về chính tả và dấu chấm câu. Điều này làm cho chúng ta suy nghĩ về cách tốt nhất.

Tôi nghĩ điều này rất tốt cho tốt. Tôi cũng thích viết những bài thực hành viết trực tuyến.Nó tốt để giúp bạn thực hành đánh chữ. Tôi cần nhiều hơn những bài thực hành viết.

 

Dịch bởi: GiangLe