Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đây là tất cả dữ liệu mà Facebook và Google có về bạn

Bạn đã sẵn sàng chưa? Đây là tất cả dữ liệu mà Facebook và Google có về bạn

04/04/2018
Mức trung cấp

Are you ready? Here is all the data Facebook and Google have on you

The harvesting of our personal details goes far beyond what many of us could imagine. 

I’m going to show just how much of your information the likes of Facebook and Google store about you without you even realising it.

Google knows where you’ve been

Google stores your location (if you have location tracking turned on) every time you turn on your phone. You can see a timeline of where you’ve been from the very first day you started using Google on your phone.

Here is every place I have been in the last 12 months in Ireland. You can see the time of day that I was in the location and how long it took me to get to that location from my previous one.

Google knows everything you’ve ever searched – and deleted

Google stores search history across all your devices. That can mean that, even if you delete your search history and phone history on one device, it may still have data saved from other devices.

Google has an advertisement profile of you

Google creates an advertisement profile based on your information, including your location, gender, age, hobbies, career, interests, relationship status, possible weight (need to lose 10lb in one day?) and income.

Google knows all the apps you use

Google stores information on every app and extension you use. They know how often you use them, where you use them, and who you use them to interact with. That means they know who you talk to on Facebook, what countries are you speaking with, what time you go to sleep.

Google has all of your YouTube history

Google stores all of your YouTube history, so they probably know whether you’re going to be a parent soon, if you’re a conservative, if you’re a progressive, if you’re Jewish, Christian, or Muslim, if you’re feeling depressed or suicidal, if you’re anorexic …

The data Google has on you can fill millions of Word documents

Google offers an option to download all of the data it stores about you. I’ve requested to download it and the file is 5.5GB big, which is roughly 3m Word documents.

This link includes your bookmarks, emails, contacts, your Google Drive files, all of the above information, your YouTube videos, the photos you’ve taken on your phone, the businesses you’ve bought from, the products you’ve bought through Google …

They also have data from your calendar, your Google hangout sessions, your location history, the music you listen to, the Google books you’ve purchased, the Google groups you’re in, the websites you’ve created, the phones you’ve owned, the pages you’ve shared, how many steps you walk in a day …

Facebook has reams and reams of data on you, too

Facebook offers a similar option to download all your information. Mine was roughly 600MB, which is roughly 400,000 Word documents.

This includes every message you’ve ever sent or been sent, every file you’ve ever sent or been sent, all the contacts in your phone, and all the audio messages you’ve ever sent or been sent.

Facebook stores everything from your stickers to your login location

Facebook also stores what it thinks you might be interested in based off the things you’ve liked and what you and your friends talk about (I apparently like the topic “girl”).

Somewhat pointlessly, they also store all the stickers you’ve ever sent on Facebook (I have no idea why they do this. It’s just a joke at this stage).

They also store every time you log in to Facebook, where you logged in from, what time, and from what device.

And they store all the applications you’ve ever had connected to your Facebook account, so they can guess I’m interested in politics and web and graphic design, that I was single between X and Y period with the installation of Tinder, and I got a HTC phone in November.

(Side note, if you have Windows 10 installed, this is a picture of just the privacy options with 16 different sub-menus, which have all of the options enabled by default when you install Windows 10)

They can access your webcam and microphone

The data they collect includes tracking where you are, what applications you have installed, when you use them, what you use them for, access to your webcam and microphone at any time, your contacts, your emails, your calendar, your call history, the messages you send and receive, the files you download, the games you play, your photos and videos, your music, your search history, your browsing history, even what radio stations you listen to.

And there is more 

I’ll just do a short summary of what’s in the thousands of files I received under my Google Activity.

First, every Google Ad I’ve ever viewed or clicked on, every app I’ve ever launched or used and when I did it, every website I’ve ever visited and what time I did it at, and every app I’ve ever installed or searched for.

They also have every image I’ve ever searched for and saved, every location I’ve ever searched for or clicked on, every news article I’ve ever searched for or read, and every single Google search I’ve made since 2009. 

And then finally, every YouTube video I’ve ever searched for or viewed, since 2008.

This information has millions of nefarious uses. You say you’re not a terrorist. Then how come you were googling Isis? Work at Google and you’re suspicious of your wife? 

Perfect, just look up her location and search history for the last 10 years. Manage to gain access to someone’s Google account? Perfect, you have a chronological diary of everything that person has done for the last 10 years.

This is one of the craziest things about the modern age. We would never let the government or a corporation put cameras/microphones in our homes or location trackers on us. 

But we just went ahead and did it ourselves because – to hell with it! – I want to watch cute dog videos.

Source: www.theguardian.com

 

Bạn đã sẵn sàng chưa? Đây là tất cả dữ liệu mà Facebook và Google có về bạn

Việc thu hoạch các thông tin chi tiết cá nhân của chúng ta đi xa hơn những gì nhiều người trong chúng ta có thể tưởng tượng.

Tôi sẽ hiển thị chỉ việc có bao nhiêu thông tin tương tự cửa hàng Facebook và Google lưu trữ về bạn mà bạn không hề nhận ra.

Google biết bạn đã ở đâu

Google lưu trữ vị trí của bạn (nếu bạn đã bật tính năng theo dõi vị trí) mỗi lần bạn bật điện thoại. Bạn có thể thấy một dòng thời gian về nơi bạn đã đến từ ngày đầu tiên bạn bắt đầu sử dụng Google trên điện thoại của mình.

Đây là nơi tôi đã ở trong 12 tháng qua ở Ailen. Bạn có thể thấy thời gian trong ngày ở vị trí và mất bao lâu để đến vị trí đó từ vị trí cũ của tôi.

Google biết mọi thứ bạn đã từng tìm kiếm - và đã xóa

Google lưu trữ lịch sử tìm kiếm trên tất cả các thiết bị của bạn. Điều đó có thể có nghĩa là ngay cả khi bạn xóa lịch sử tìm kiếm và lịch sử điện thoại của mình trên một thiết bị, nó vẫn có thể có dữ liệu được lưu từ các thiết bị khác.

Google có hồ sơ quảng cáo của bạn

Google tạo ra một hồ sơ quảng cáo dựa trên thông tin của bạn, bao gồm vị trí của bạn, giới tính, độ tuổi, sở thích, nghề nghiệp, sở thích, tình trạng mối quan hệ, trọng lượng có thể (cần phải mất 10lb trong một ngày?) và cả thu nhập.

Google biết tất cả các ứng dụng bạn sử dụng

Google lưu trữ thông tin về mọi ứng dụng và tiện ích bạn sử dụng. Họ biết bạn thường xuyên sử dụng chúng như thế nào, nơi bạn sử dụng chúng và bạn sử dụng chúng để tương tác với ai. Điều đó có nghĩa là họ biết bạn nói chuyện với ai trên Facebook, bạn đang trò chuyện với những người ở quốc gia nào, thời gian bạn đi ngủ.

Google có tất cả lịch sử YouTube của bạn

Google lưu trữ tất cả lịch sử YouTube của bạn, vì vậy họ có thể biết liệu bạn có sắp trở thành cha mẹ, có hay không bạn là người bảo thủ, hay bạn là người tiến bộ, hay bạn là người Do Thái, Thiên chúa giáo, hoặc người Hồi giáo, liệu có đang cảm thấy chán nản hoặc muốn tự tử, bạn có bị chán ăn không ...

Dữ liệu Google có về bạn có thể lấp đầy hàng triệu trang Word

Google cung cấp tùy chọn để tải xuống tất cả dữ liệu mà nó lưu trữ về bạn. Tôi đã yêu cầu để tải nó và tập tin chiếm 5.5GB big, nó khoảng 3 triệu trang Word.

Liên kết này bao gồm dấu trang, email, địa chỉ liên hệ, tệp Google Drive của bạn, tất cả thông tin trên, video trên YouTube, ảnh bạn đã chụp trên điện thoại, doanh nghiệp bạn đã mua hàng từ đó, sản phẩm bạn đã mua thông qua Google …

Họ cũng có dữ liệu từ lịch của bạn, các phiên Google hangout, lịch sử vị trí, âm nhạc mà bạn nghe, các cuốn sách của Google mà bạn đã mua, các nhóm Google bạn đang truy cập, các trang web bạn đã tạo, sở hữu, các trang bạn đã chia sẻ, số bước bạn đi bộ trong ngày ...

Facebook cũng có hàng trang dữ liệu về bạn

Facebook cung cấp một tùy chọn tương tự để tải xuống tất cả các thông tin của bạn. Của tôi là khoảng 600MB, tương đương khoảng 400.000 văn bản Word.

Bao gồm mọi thư bạn đã gửi hoặc đã được gửi, mọi tệp bạn đã gửi hoặc đã được gửi, tất cả các số liên lạc trong điện thoại của bạn, và tất cả các tin nhắn âm thanh mà bạn đã gửi hoặc đã được gửi đi.

Facebook lưu trữ mọi thứ từ nhãn dán đến vị trí đăng nhập của bạn

Facebook cũng lưu trữ nội dung mà bạn nghĩ rằng bạn có thể quan tâm đến việc dựa vào những điều bạn thích và những gì bạn và bạn bè của bạn nói về (Tôi dường như là chủ đề "cô gái").

Một cách vô ích, họ cũng lưu trữ tất cả các nhãn dán mà bạn đã từng gửi trên Facebook (tôi không có ý tưởng tại sao họ làm điều này. Nó chỉ là một trò đùa ở giai đoạn này).

Họ cũng lưu trữ mỗi khi bạn đăng nhập vào Facebook, nơi bạn đăng nhập, thời gian và từ thiết bị nào.

Và họ lưu trữ tất cả các ứng dụng mà bạn đã từng kết nối với tài khoản Facebook của bạn, vì vậy họ có thể đoán tôi quan tâm đến chính trị và thiết kế web và đồ hoạ, rằng tôi đã độc thân giữa khoảng thời gian X và Y với việc cài đặt Tinder và tôi có điện thoại HTC vào tháng 11.

(Side note, nếu bạn cài đặt Windows 10, đây là một hình ảnh về các tùy chọn riêng tư với 16 menu phụ khác nhau, có tất cả các tùy chọn được kích hoạt mặc định khi bạn cài đặt Windows 10)

Họ có thể truy cập webcam và micrô của bạn

Các dữ liệu mà họ thu thập bao gồm theo dõi bạn đang ở đâu, những ứng dụng nào bạn đã cài đặt, khi bạn sử dụng chúng, bạn sử dụng chúng cho việc gì, truy cập vào webcam và micrô bất cứ lúc nào, địa chỉ liên hệ, email, lịch, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn bạn gửi và nhận, các tệp bạn tải xuống, trò chơi bạn chơi, ảnh và video, nhạc, lịch sử tìm kiếm, lịch sử duyệt web của bạn, ngay cả những đài phát thanh bạn nghe.

Và còn nhiều hơn nữa

Tôi sẽ chỉ tóm tắt ngắn gọn về những gì trong hàng nghìn tệp tôi nhận được dưới Hoạt động của Google của tôi.

Thứ nhất, mỗi Quảng cáo của Google mà tôi từng xem hoặc nhấp vào, mọi ứng dụng mà tôi từng tung ra hoặc sử dụng và khi tôi dùng nó, mọi trang web tôi đã truy cập và thời gian tôi làm việc đó ở đó, và mọi ứng dụng tôi đã từngncài đặt hoặc tìm kiếm.

Họ cũng có mọi hình ảnh mà tôi đã từng tìm kiếm và lưu lại, mọi vị trí mà tôi đã từng tìm kiếm hoặc nhấp vào, mọi bài viết tôi đã từng tìm kiếm hoặc đọc và mọi tìm kiếm của Google mà tôi đã thực hiện từ năm 2009.

Và cuối cùng là mọi video trên YouTube mà tôi đã từng tìm kiếm hoặc xem, kể từ năm 2008.

Thông tin này có hàng triệu việc sử dụng bất chính. Bạn nói rằng bạn không phải là một kẻ khủng bố. Vậy làm thế nào bạn đã được googling Isis? Làm việc tại Google và bạn nghi ngờ vợ mình?

Hoàn hảo, chỉ cần tìm kiếm vị trí và lịch sử tìm kiếm của mình trong 10 năm qua. Quản lý để có quyền truy cập vào tài khoản Google của ai đó? Hoàn hảo, bạn có một cuốn nhật ký theo thứ tự thời gian của tất cả mọi thứ mà người đó đã làm trong 10 năm qua.

Đây là một trong những điều điên rồ nhất về thời hiện đại. Chúng ta sẽ không bao giờ để cho chính phủ hoặc một công ty đưa máy ảnh / micrô vào nhà của chúng ta hoặc những kẻ theo dõi những địa điểm chúng ta ở.

Nhưng chúng ta đã đi trước và đã làm nó bởi vì - hãy xuống địa ngục với nó đi! - Tôi muốn xem các video chú chó dễ thương.

 

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 03/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục