Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Luật kinh tế
  4. Bất chấp bị cấm, các dịch vụ phát tờ rơi vẫn phổ biến ở thành phố Hồ Chí Minh

Bất chấp bị cấm, các dịch vụ phát tờ rơi vẫn phổ biến ở thành phố Hồ Chí Minh

04/07/2017
Mức căn bản

Despite ban, leaflet distribution services widespread in Ho Chi Minh City

Despite authorities’ recent tightening of regulations around public advertisements, many in Ho Chi Minh City continue to supply leafleting services.

Government Decree 28/2017/NĐ-CP, which took effect on May 5, says that individuals employed to display ad banners in public places shall be fined from VND1 million (US$44) to VND2 million ($88), while those who own the advertisements shall be liable for a fine ranging from VND5 million ($220) to VND10 million ($440).

Handing out leaflets that compromise both urban esthetics and traffic safety will lead to a warning from authorities or a fine of up to VND500,000 ($22).

Despite this, the handing out of flyers remains a common practice, as does the plastering of these ads on walls, with businesses even purporting to offer the service.

Reporters from Tuoi Tre (Youth) newspaper followed a team of four people on Truong Vinh Ky Street in Tan Phu District on the night of June 26.

The group traveled on motorbikes, repeatedly stopping to stick sheets of paper advertising a pawn-broking service on utility posts up and down the street.

On June 5, the Tuoi Tre correspondents contacted a man named Hung after seeing recruitment information for leaflet distributors.

Hung invited the new employees to his office in an alley on Truong Chinh Street in District 12, where he directed their attention toward several folders of flyers on the floor.

“Each folder contains 300 leaflets. You will be distributing them at any time from 5:00 am to 5:00 pm every day. After you finish one folder, I will pay you VND150,000 [$6.6],” the employer explained.

Depending on the level of experience, a distributor could take two to three hours to complete gluing one stack of flyers, Hung said, adding that they would be sticking the ads on utility posts.

If the employees were caught by authorities, they would have to pay the fine themselves, Hung warned, advising that one should not bring along money or IDs when doing the job.

Hung, a recruiter at a leaflet service in District 12, Ho Chi Minh City. Photo: Tuoi Tre

According to several recruitment agencies, such leaflet services often employ people to supervise the distribution of their flyers.

An employee is also required to pay VND300,000 ($13) as a ‘responsibility fee’ in case they lose the leaflets, which is only refunded after one month of employment.

At another office in District 12, many were asking to work as flyer distributors for a wage of VND100,000 ($4.4) for every 250 leaflets pasted on utility posts.

Employees are warned that if they are caught cheating, they will be fired without being paid.

According to one man working at the office, distributors should avoid places such as schools and hospitals.

“If you are caught, you will be on your own,” he said.

Service package

Taking a slightly different approach, Nam, leader of a team of 10 ‘professional’ leaflet distributors in Tan Binh District, often provides his service to local companies.

Nam usually receives a bulk order of at least 5,000 leaflets or 200 ad banners from his clients.

He will charge VND130,000 ($5.72) for every 1,000 flyers handed out at road intersections and VND5,000 ($0.22) for each banner hung on a utility post.

Nam said he had his own office and a representative named Long to accept orders.

A man glues a leaflet to the wall of a house in District 9, Ho Chi Minh City. Photo: Tuoi Tre

During a meeting on June 7, Long gave Tuoi Tre reporters one of their full service packages, which included everything from designing and printing the flyers to handing them out.

Specifically, a stack of 3,000 leaflets advertising the sale of land will cost VND9 million ($396).

“You only need to tell us the details and where you would like the flyers to be distributed,” Long said.

“We do not, however, cover District 1 and District 4 as many of our teams have been caught while working in those neighborhoods,” he added.

After signing a contract, clients are required to pay 50 percent in advance and the job is promised to be completed in two days.

The leaflet team also take photos during the distribution as evidence.

“Our service is quite expensive as the practice is against the law. Each time a member of our team is arrested it costs us some VND1.5 million [$66],” Long continued.

The representative said that the ‘firm’ has operated for three years, and their services are advertised online.    

In order to protect clients from authorities, Long advises that his clients use a new phone number.

“We have our own ways to deal with officers. Our clients will not be affected if we get caught,” he guaranteed.

Long, representative of a leaflet firm in Tan Binh District. Photo: Tuoi Tre

Source: TuoiTreNews

 

Bất chấp bị cấm, các dịch vụ phát tờ rơi vẫn phổ biến ở thành phố Hồ Chí Minh

Mặc dù chính quyền gần đây đã thắt chặt các quy định xung quanh việc quảng cáo nơi công cộng, nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ tờ rơi.

Nghị định số 28/2017 / NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5, cho biết các cá nhân thực hiện việc trưng bày các biểu ngữ quảng cáo ở nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 44 triệu đồng, trong khi đó người chủ quảng cáo phải chịu trách nhiệm pháp lý với mức tiền phạt từ 5 triệu đồng (220 USD) đến 10 triệu đồng (440 USD).

Hoạt động phát tờ rơi làm tổn hại đến thẩm mỹ đô thị và an toàn giao thông sẽ bị chính quyền cảnh báo hoặc phạt tiền lên đến 500.000 đồng (22 USD).

Mặc dù vậy, việc phát tờ rơi vẫn là một thực trạng phổ biến, cũng như việc dán các quảng cáo lên tường, thậm chí có các doanh nghiệp có ý định cung cấp dịch vụ này.

Các phóng viên báo Tuổi Trẻ đã theo dõi một nhóm bốn người trên đường Trương Vĩnh Ký tại quận Tân Phú vào tối ngày 26 tháng 6.

Nhóm này đi xe máy, liên tục dừng lại để dán tờ rơi quảng cáo một dịch vụ cầm cố-môi giới trên các bảng tiện ích ở nhiều nơi khác nhau trên suốt con đường.

Vào ngày 5 tháng 6, phóng viên báo Tuổi Trẻ liên lạc với một người đàn ông tên Hưng sau khi xem thông tin tuyển dụng cho các nhà phân phối tờ rơi.

Hưng mời những nhân viên mới đến văn phòng của mình trong một con ngõ trên phố Trường Chinh, quận 12, nơi anh hướng sự chú ý của họ vào vài tập tờ rơi khác nhau trên sàn nhà.

"Mỗi tập chứa 300 tờ rơi. Anh/Chị sẽ phân phát chúng bất cứ lúc nào từ 5:00 sáng đến 5:00 chiều mỗi ngày. Sau khi phát hết một tập, tôi sẽ trả cho anh/chị 150.000 đồng [6.6 USD]," chủ lao động giải thích.

Tùy thuộc vào kinh nghiệm, một người phân phát có thể mất từ hai đến ba tiếng để hoàn thành việc dán một chồng tờ rơi, anh Hưng nói thêm, họ sẽ dán quảng cáo trên các bảng tiện ích.

Nếu các nhân viên bị chính quyền bắt thì họ sẽ phải tự trả tiền phạt, anh Hưng cảnh báo và khuyên không nên mang theo tiền hoặc CMND khi làm việc.

Anh Hưng, một nhà tuyển dụng tại một dịch vụ tờ rơi ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo một số cơ quan tuyển dụng, các dịch vụ tờ rơi này thường tuyển người để giám sát việc phân phát tờ rơi của họ.

Một nhân viên cũng phải trả 300.000 đồng (13 USD) làm "lệ phí trách nhiệm" phòng trường hợp họ làm mất tờ rơi, khoản phí này chỉ được hoàn trả sau một tháng làm việc.

Tại một văn phòng khác ở Quận 12, nhiều người đã yêu cầu được làm người phân phát tòa rơi với mức lương là 100.000 đồng (4.4 USD) cho mỗi 250 tờ rơi dán trên các bảng tiện ích.

Nhân viên được cảnh báo rằng nếu họ bị bắt quả tang là lừa dối, họ sẽ bị sa thải mà không được trả tiền.

Theo một người làm việc tại văn phòng, những người phát tờ rơi nên tránh những nơi như trường học và bệnh viện.

"Nếu bạn bị bắt, bạn sẽ phải tự lo lấy", anh ta nói.

Gói dịch vụ

Cách tiếp cận hơi khác, anh Nam, lãnh đạo một nhóm 10 người phát tờ rơi 'chuyên nghiệp' tại quận Tân Bình, thường cung cấp dịch vụ cho các công ty trong nước.

Anh Nam thường nhận được đơn hàng lớn với ít nhất là 5.000 tờ rơi hoặc 200 biểu ngữ quảng cáo từ khách hàng của mình.

Anh ta sẽ trả 130.000 đồng (5.72 USD) cho mỗi 1.000 tờ rơi được phát tại các nút giao thông và 5.000 đồng (0.22 USD) cho mỗi biểu ngữ được treo trên một bảng tiện ích.

Nam cho biết anh đã có văn phòng riêng và một người đại diện tên là Long để nhận đơn đặt hàng.

Một người đàn ông dán một tờ rơi lên bức tường của một ngôi nhà ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trong suốt cuộc gặp vào ngày 7 tháng 6, anh Long đưa cho phóng viên báo Tuổi Trẻ một trong những dịch vụ trọn gói của họ, bao gồm tất cả mọi thứ từ việc thiết kế đến in ấn tờ rơi để mang đi phát.

Cụ thể, một chồng 3.000 tờ rơi quảng cáo bán đất sẽ có giá 9 triệu đồng (396 USD).

"Bạn chỉ cần cho chúng tôi biết các chi tiết và nơi bạn muốn tờ rơi được phân phát," anh Long nói.

Anh nói thêm, "Tuy nhiên, chúng tôi không bao gồm Quận 1 và Quận 4 vì nhiều nhóm của chúng tôi đã bị bắt trong khi đang làm việc tại những khu lân cận".

Sau khi ký một hợp đồng, khách hàng phải trả trước 50% và công việc được hứa là sẽ hoàn thành trong hai ngày.

Nhóm phát tờ rơi cũng chụp ảnh trong quá trình phân phát để làm bằng chứng.

"Dịch vụ của chúng tôi khá đắt vì thực tế đây là vi phạm pháp luật. Mỗi lần một thành viên trong nhóm chúng tôi bị bắt thì chúng tôi phải trả khoảng 1,5 triệu đồng [66 USD]," anh Long nói tiếp.

Người đại diện nói rằng 'công ty' đã hoạt động được ba năm, và các dịch vụ của họ được quảng cáo trực tuyến.

Để bảo vệ khách hàng khỏi các cơ quan chức năng, anh Long khuyên khách hàng của mình nên sử dụng số điện thoại mới.

"Chúng tôi có những cách riêng để đối phó với công an. Khách hàng của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng nếu chúng tôi bị bắt", anh đảm bảo.

Anh Long, đại diện của một công ty tờ rơi tại quận Tân Bình. Ảnh: Tuổi Trẻ

 

Dịch bởi: hoaithuong_198

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 8 và tháng 11 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục