STICK TO WORDS

One day, two friends Nancy and Jenny were sitting in a restaurant. Nancy asked Jenny about her age. First, Jenny tried to hide her age but when Nancy compelled her, she said, "I am just sixteen years old."

At this Nancy said, "Last year you said that your age was sixteen and now again you are saying you are sixteen years old. What's this?"
Jenny laughed and said, "I always stick to my words."

Both the friends started laughing at this witty comment.

Source: Kids Front

 

 

Bị liệu chữ thôi mà

Một ngày nọ, hai người bạn là Nancy và Jenny đang ăn trong một nhà hàng . Nancy hỏi Jenny về tuổi cô ấy. Lúc đầu, Jenny cố che giấu tuổi của mình nhưng khi Nancy ép, cô ấy nói ,"Tôi chỉ 16 tuổi"

Lúc đó Nancy nói : Năm trước bạn cũng nói bạn 16 tuổi và bây giờ bạn lại nói bạn 16 tuổi lần nữa. Vậy là sao?" Jenny cười và nói ."Tôi hay bị liệu chữ thôi mà."

Cả hai người cùng cười với nhận xét dí dỏm đó.

 

Dịch bởi: myhang