Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Cả một thế giới học tập hoàn toàn mới

Cả một thế giới học tập hoàn toàn mới

14/07/2017
Mức căn bản

A whole new world of learning

Lower Sackville man combines visual arts, education to help those struggling with English

Stephen Pellerine has revamped the way people of little to no English skills can now understand and learn the language.

There’s an old saying that a picture is worth a thousand words. For Lower Sackville’s Stephen Pellerine, he’s using pictures to help his students become literate in one of the world’s most difficult languages to learn — English.

Pellerine has been working in the Middle East and Africa with populations of people he calls “Migrant English Language Learners (MELLs)” — people who may find themselves working or studying in countries where English is the primary language.

“My main goal was to develop a teaching strategy using embedded visual arts” he says. “I’d ask my students to take a digital camera and record a typical day in their lives. Then I’d ask them to describe the things they photographed.

One of the positive results of this work was that his students picked up the English language more quickly than by using traditional literacy teaching techniques.

He also discovered that something as simple as a drawn stick figure opens a whole world of learning. When he was working in Ethiopia, he’d ask his students to take 40 minutes to sketch milestones from their lives and then use those illustrations to tell their personal stories. His work was among communities he identified were migrants who were illiterate in every language. He also discovered that many of his students also had eye problems requiring corrective lenses.

There was also a neurological component to his work as he studied how the brain processes language. “That was a real turning point,” Pellerine said. “Those little stick figures they created were loaded with emotion. It also allowed them to talk, to build their English vocabulary as they created the timeline of their life.”

He sees opportunities to display those visual creations, whether through photography or through the sketches or other forms of artwork, not only to help the students learn the English language but to help them feel part of a broader community.

Pellerine visualizes displaying artwork in local libraries or other places where people gather, as well as turning narratives the students create into chapter books where others can read of their experiences.

“By doing this, we’re tapping into a way to build bridges into the entire community,” he says.

Pellerine has been studying at the University of Oxford towards obtaining a masters of science in migration studies.

The work he began three decades ago at Saint Mary’s University and has led him as far afield as Dubai. His work has been distilled into a thesis which was handed in to the university a few weeks ago.

His work has a great deal of potential for those teaching English (or any other language) to immigrant communities, whether as professional English as a Second Language teachers, or those working with organizations such as the Immigrant Settlement Association in Halifax.

He’d like to see his work accessible to these individuals and organizations. But that’s around the next bend in the road for Pellerine.

As seen in the HRM Weeklies

Source: The Chronicle Herald

 

Cả một thế giới học tập hoàn toàn mới

Một người đàn ông ở Lower Sackville đã kết hợp nghệ thuật thị giác và giáo dục để giúp đỡ những người đang chiến đấu với tiếng Anh

Stephen Pellerine đã cải tiến phương pháp dành cho những người có ít hoặc không có kỹ năng tiếng Anh, giờ đây họ có thể hiểu và học được ngôn ngữ này.

Có một câu châm ngôn xưa rằng một bức tranh đáng giá ngàn lời. Đối với Stephen Pellerine, người dân của Lower Sackville, ông đang sử dụng hình ảnh để giúp học sinh của mình thông thạo một trong những ngôn ngữ khó học nhất - Tiếng Anh.

Pellerine đã và đang làm việc ở Trung Đông và Châu Phi với các cư dân mà ông gọi là "Người Học Anh ngữ Di Dân (Migrant English Language Learners - MELLs)" - những người đang làm việc hoặc học tập ở những quốc gia mà tiếng Anh là ngôn ngữ chính.

Ông nói "Mục tiêu chính của tôi là nhằm phát triển một chiến lược giảng dạy bằng cách sử dụng nghệ thuật thị giác". "Tôi yêu cầu học sinh của mình cầm một máy ảnh kỹ thuật số và chụp lại một ngày điển hình trong cuộc sống của họ. Sau đó tôi sẽ yêu cầu họ mô tả những thứ họ đã chụp.

Một trong những kết quả tích cực của phương pháp này là học sinh của ông đã tiếp thu tiếng Anh nhanh hơn so với áp dụng các kỹ thuật giảng dạy truyền thống.

Ông cũng phát hiện ra rằng một thứ gì đó đơn giản như hình vẽ người que đã mở ra một thế giới học tập hoàn toàn mới. Khi ông làm việc ở Ethiopia, ông đã yêu cầu học sinh của mình dành 40 phút để phác họa những cột mốc trong cuộc đời họ và sau đó sử dụng những hình minh họa để kể câu chuyện về cá nhân họ. Công việc của ông nằm giữa các cộng đồng mà ông xác định là những người nhập cư mù chữ trong mọi ngôn ngữ. Ông cũng phát hiện ra rằng nhiều học sinh của ông cũng gặp vấn đề về mắt nên đòi hỏi phải có tròng kính phù hợp.

Cũng có một thành phần thuộc thần kinh trong công việc của ông khi ông nghiên cứu cách bộ não xử lý ngôn ngữ. "Đó là một bước ngoặt thực sự," Pellerine nói. "Những hình người que nhỏ bé mà họ vẽ ra đều đầy cảm xúc. Nó cũng cho phép họ nói chuyện, xây dựng vốn từ vựng tiếng Anh khi họ viết ra lịch trình cuộc đời của họ."

Ông thấy những cơ hội để trình bày những sáng tạo trực quan đó, dù là qua nhiếp ảnh hay qua các phác họa hoặc các hình thức tác phẩm nghệ thuật khác, không chỉ để giúp học sinh học tiếng Anh mà còn giúp họ cảm thấy mình là một phần của một cộng đồng rộng lớn hơn.

Pellerine trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trong các thư viện địa phương hoặc những nơi khác mà mọi người tu tập, cũng như biến những câu chuyện mà học sinh tạo ra thành các cuốn sách để những người khác có thể đọc được kinh nghiệm của họ.

Ông nói: "Bằng cách này, chúng tôi đang tìm cách xây dựng cầu nối trong toàn bộ cộng đồng.

Pellerine đang học ở Đại học Oxford để lấy bằng thạc sĩ khoa học về các nghiên cứu di cư.

Công việc ông làm đã bắt đầu từ ba thập niên trước tại Đại học Saint Mary và đã dẫn ông đến những nơi cũng xa nhà tựa như Dubai. Công việc của ông đã được đúc kết thành một luận văn và đưa cho trường đại học vài tuần trước.

Công việc của ông có rất nhiều tiềm năng đối với những người giảng dạy tiếng Anh (hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác) cho các cộng đồng nhập cư, dù là giáo viên tiếng Anh chuyên nghiệp với tư cách là Giáo viên Ngôn ngữ thứ hai, hoặc những người làm việc với các tổ chức như Hiệp hội Giải quyết Người nhập cư ở Halifax.

Ông muốn thấy công việc của mình có thể tiếp cận được với những cá nhân và tổ chức này. Nhưng đó chỉ là chỗ rẽ tiếp theo trên con đường dành cho Pellerine.

Xem trên HRM Weeklies

 

Dịch bởi: lengoctrang

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục