Cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào khi bạn chuyển đến sống, học tập hoặc làm việc ở một đất nước khác? Đó là câu hỏi mà Ce Phan sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề xung quanh trước khi trả lời câu hỏi trên. 

Bên dưới đây là danh sách các câu hỏi được phân loại theo nhóm dựa trên chủ đề: Du học, nhập cư và sự khác biệt văn hóa. Bài viết sẽ là một phần trong chủ đề bài học Starting somewhere new (Bắt đầu ở một miền đất mới)- đã được Ce Phan biên soạn và giới thiệu trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Du học

- Did you study abroad?
- Are there good colleges in your country?
- Do many people in your country study abroad?
- Where would you like to go on a study abroad programme?
- Do elite universities help or harm your country?
- Could you tell some possible difficulties that a foreign students may have?
- What are the advantages of studying abroad?

Sống ở một nước khác

- What are some expectations you have about living in xx?
- What is your worst fear about moving to xx?
- Are you concerned that you might be discriminated against?
- Why do you think discrimination exists?
- What are some expectations you have for your children moving to xx?
- What language do they speak in xx?
-  How long do you think it would take you to learn the language of xx?
- Would you miss your family very much?
- Would you consider trying to take your family to xx?

Sự khác biệt về văn hóa

- Which cultural differences surprise you most when you are abroad?
- Are there advantages to marrying someone from a different culture? Are there any disadvantages?
- Which foreign culture do you find especially interesting? Why?
- How do people from other countries see your culture? What is their first association?
- For what is your culture famous?
- Is it important to adapt to the culture of the country you are visiting/living in?
- Do you think it is important to regulate the number of immigrants coming into a country? Why/why not?
- What is considered rude in your country that is polite in other countries?
- Have you ever been surprised by the actions of someone from another culture?

Biên soạn: Ce Phan