Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Các cơ quan Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thu thuế từ người bán hàng trực tuyến

Các cơ quan Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thu thuế từ người bán hàng trực tuyến

04/07/2017
Mức căn bản

Hanoi, HCM City agencies vow to collect tax from online sellers

Taxation agencies are sending invitations and messages, making calls to online sellers and threatening to block Facebook accounts if online sellers continue to evade tax.

The total number of accounts with sale activities via social networks and websites that the Hanoi and HCM City taxation agencies have shortlisted is 27,000. They have asked to pay tax on the profits the accounts’ owners make from their sales.

In principle, individuals who earn over VND100 million a year from sales activities via social networks and websites must pay tax, the General Taxation Department (GDT) has stated.

Checking transactions via bank accounts has been cited by taxation bodies as a measure to control the sales. However, analysts said that banks have to protect customers’ privacy.

GDT is considering collecting information about the income of online sale accounts via forwarding companies. 

However, this solution is not feasible, because providing information about clients will be rejected and will be difficult to verify. 

This is partially because online sellers hire deliverymen from different sources, including freelancers and Grab, and they don’t necessarily use forwarding companies’ services. 

One of the typical characteristics of online shops is that owners do not do business regularly. How can taxation bodies collect tax if the owners open for a period and then stop?

The solutions that taxation bodies plan to apply will only be effective for large-scale business households. Meanwhile, for petty merchants, it is as easy as ABC to evade tax.

The HCM City Taxation Agency has found 13,469 Facebook accounts with online sale activities and has asked the accounts’ owners to declare and pay tax. 

The Hanoi Taxation Agency has sent SMS to the owners of 13,422 Facebook accounts, instructing them to access the taxation agency’s website to declare tax.

However, lawyer Tran Xoa, director of Minh Dang Quang Law Firm, commented that tax officers are ‘embracing trees and waiting for rabbits to come’ as said by Vietnamese, i.e. they cannot do anything except wait for taxpayers to come.

Answering Tuoi Tre’s reporters about how to block Facebook accounts, a representative of GDT said GDT has had working sessions with mobile network operators and Facebook representatives on the issue. 

He said the operators and Facebook would help taxation bodies block accounts, affirming that the institutions are operating in Vietnam and they have to obey policies in Vietnam.

Source: VIETNAMNET

 

 

Các cơ quan Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thu thuế từ người bán hàng trực tuyến

Các cơ quan thuế đang gửi thư mời và tin nhắn, gọi điện đến những người bán hàng trực tuyến và đe dọa sẽ chặn tài khoản Facebook nếu người bán hàng trực tuyến tiếp tục trốn thuế.

Tổng số tài khoản có hoạt động bán hàng thông qua các mạng xã hội và các trang web mà cơ quan thuế Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã đưa vào danh sách là 27.000. Các cơ quan đã yêu cầu nộp thuế dựa trên lợi tức mà chủ tài khoản thu được từ việc bán hàng.

Tổng cục Thuế đã tuyên bố, theo nguyên tắc, các cá nhân có thu nhập trên 100 triệu đồng một năm từ các hoạt động bán hàng thông qua mạng xã hội và các trang web đều phải nộp thuế.

Kiểm tra các giao dịch qua tài khoản ngân hàng đã được các cơ quan thuế dẫn chứng như một biện pháp nhằm kiểm soát việc bán hàng. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng các ngân hàng phải bảo vệ sự riêng tư của khách hàng.

Tổng cục Thuế đang xem xét việc thu thập thông tin về thu nhập của các tài khoản bán hàng trực tuyến thông qua các công ty chuyển tiếp.

Tuy nhiên, giải pháp này không khả thi, bởi vì việc cung cấp thông tin về khách hàng sẽ bị từ chối và sẽ rất khó để xác minh.

Điều này một phần là do người bán hàng trực tuyến thuê người giao hàng từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm dịch vụ tự do và Grab, và họ không nhất thiết phải sử dụng dịch vụ của các công ty giao nhận.

Một trong những đặc trưng điển hình của các cửa hàng trực tuyến là chủ sở hữu không kinh doanh thường xuyên. Làm thế nào để các cơ quan thuế có thể thu được thuế nếu chủ sở hữu chỉ mở cửa trong một khoảng thời gian và sau đó dừng lại?

Những giải pháp mà các cơ quan thuế dự kiến áp dụng sẽ chỉ có hiệu quả đối với các hộ kinh doanh quy mô lớn. Trong khi đó, đối với các nhà buôn nhỏ, nó dễ dàng như là ABC để trốn thuế.

Cục Thuế TP.HCM đã tìm thấy 13.469 tài khoản trên Facebook với các hoạt động bán hàng trực tuyến và đã yêu cầu chủ tài khoản kê khai và nộp thuế.

Cục Thuế Hà Nội đã gửi SMS tới chủ sở hữu của 13.422 tài khoản trên Facebook, hướng dẫn họ truy cập trang web của cơ quan thuế để kê khai thuế.

Tuy nhiên, luật sư Trần Xoa, giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, nhận xét rằng các cán bộ thuế đang "ôm cây đợi thỏ" như câu thành ngữ Việt, nghĩa là họ không thể làm gì ngoại trừ chờ đợi người nộp thuế đến.

Trả lời các phóng viên của báo Tuổi Trẻ về việc làm thế nào để chặn tài khoản Facebook, một đại diện của Tổng cục Thuế cho biết Tổng cục đã làm việc với các nhà khai thác mạng di động và các đại diện của Facebook về vấn đề này.

Ông nói, các nhà khai thác mạng và Facebook sẽ giúp các cơ quan thuế chặn các tài khoản, khẳng định việc các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam và họ phải tuân theo các chính sách ở Việt Nam.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2018

Khai giảng lớp học luyện thi IELTS cấp tốc học Full Time | Download Lộ trình học Miễn Phí

Lớp học luyện thi đầy đủ 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS vào khoảng tháng 7 và tháng 10 sẽ được khai giảng ngay trong tháng 5 năm 2018 với sự dẫn dắt trực tiếp…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục