Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Các nhà máy thủy điện gặp nguy hiểm do sức chứa chạm đến mức cao

Các nhà máy thủy điện gặp nguy hiểm do sức chứa chạm đến mức cao

27/07/2017
Mức căn bản

Hydropower plants in danger as water capacity reaches high levels

Irrigation works and hydropower reservoirs are at risk of damage as the storm season has begun.

On July 19, Minister of Agriculture and Rural Development Nguyen Xuan Cuong visited the Hoa Binh Hydropower Plant to examine the volume of water discharge.

The water levels of hydropower reservoirs in the north, especially in Hoa Binh and Son La areas, are higher than in previous years. 

On July 18, the Hoa Binh Hydropower Plant opened one floodgate and the next day opened another floodgate to reduce the reservoir’s water level. All the eight units will run at full capacity day and night with total capacity of 2,400 cubic meters per second. 

The Son La Hydropower Plant also opened a floodgate on the same day. 

Amid the concern that the water discharge from the Hoa Binh Reservoir would lead to rising water levels on the Red River in Hanoi to 7-8 meters, Hoang Xuan Hong from the Large Dam and Water Resources Development Association reassured the public that this would not happen.

He said even if the Red River’s water levels rise to the 7-8 meter threshold, this will still be within the safety line. In principle, the first-class alarm will be set when the water level reaches 9.5 meters, while the second-class alarm will be set when the level reaches 10.5 meters and third-class when the level is at 11.5 meters.

Hong said that the water discharge is necessary to ensure the safety of the water reservoirs during the rainy season and this would not cause negative impact because the flooding is still not high.

In 1971, the water level in Hanoi reached 13 meters, but there were no Tuyen Quang, Son La and Hoa Binh Water Reservoirs at that time. 

However, the 13 meter peak is reached once every 100 years. Even if the water level reaches 13.4 meters, Hanoi will still be safe with a 15.4 meter-high embankment. The water level will reach 15.4 meters only once every 500 years.

In central provinces and Central Highlands, the water reservoirs, most of which are too old and not safe, have become threats for localities.

Nghe An is the province with the highest number of reservoirs (625), and most of them have been used for 30-40 years. 

According to deputy director of the agriculture department Nguyen Sy Hung, 30 out of 92 reservoirs put under enterprises’ management have deteriorated and they cannot be repaired because of lack of money.

Source: VIETNAMNET

 

Các nhà máy thủy điện gặp nguy hiểm do sức chứa chạm đến mức cao

Các công trình thủy lợi và hồ chứa thủy điện có nguy cơ bị hư hại khi mùa mưa bão bắt đầu.

Ngày 19 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã đến thăm nhà máy thủy điện Hòa Bình để kiểm tra lượng nước được xả ra.

Mực nước của hồ chứa thủy điện ở miền Bắc, đặc biệt là ở Hòa Bình và Sơn La, cao hơn các năm trước.

Ngày 18 tháng 7, Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã mở một cửa xả lũ và ngày hôm sau đã mở thêm một cửa xả lũ nữa để giảm mực nước của hồ chứa. Tất cả tám tổ máy sẽ chạy với công suất tối đa cả ngày lẫn đêm với tổng công suất 2.400 mét khối/giây.

Nhà máy thủy điện Sơn La cũng đã mở một cửa xả lũ vào cùng ngày.

Giữa những quan ngại rằng việc xả nước từ hồ Hòa Bình sẽ dẫn đến mực nước trên sông Hồng ở Hà Nội dâng lên đến 7-8 m, ông Hoàng Xuân Hồng từ Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam khẳng định với công chúng rằng điều này sẽ không xảy ra.

Ông nói thậm chí ngay cả khi mực nước sông Hồng tăng lên đến ngưỡng 7-8 mét, điều này vẫn sẽ nằm trong ngưỡng an toàn. Về nguyên tắc, báo động cấp I khi mực nước đạt 9,5 m, trong khi mức báo động cấp II là 10,5 m và cấp III khi ở mức 11,5 mét.

Ông Hồng nói rằng việc xả nước là cần thiết để đảm bảo sự an toàn của các hồ chứa nước trong mùa mưa và điều này sẽ không gây ra tác động tiêu cực vì lũ lụt vẫn chưa ở mức cao.

Năm 1971, mực nước ở Hà Nội đạt 13 m, nhưng tại thời điểm đó không có hồ chứa Tuyên Quang, Sơn La và Hòa Bình.

Tuy nhiên, cứ mỗi 100 năm, mực nước lại chạm đỉnh điểm 13m một lần. Ngay cả khi mực nước đạt 13,4 m, Hà Nội sẽ vẫn an toàn với đê chắn cao 15,4 m. Mỗi 500 năm, mực nước sẽ chỉ một lần chạm mức 15,4 mét.

Tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, các hồ chứa nước, phần lớn đều quá cũ và không an toàn, đã trở thành mối đe dọa cho địa phương.

Nghệ An là tỉnh có số hồ chứa nhiều nhất (625), và hầu hết trong số đó đã được sử dụng 30-40 năm.

Theo phó giám đốc Sở Nông nghiệp Nguyễn Sỹ Hưng, 30 trong số 92 hồ chứa thuộc quản lý doanh nghiệp đã bị hư hại và không thể sửa chữa vì thiếu kinh phí.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục