Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường đại học truyền thống sẽ hoạt động như thế nào trong 'kỷ nguyên robot'?

Các trường đại học truyền thống sẽ hoạt động như thế nào trong 'kỷ nguyên robot'?

17/11/2016
Mức trung cấp

How will traditional universities operate in the ‘robot era’?

Vietnamese educators anticipate that the fourth industrial revolution will have a major impact on traditional education.

Hundreds of millions of workers may lose jobs

Phan Quang Trung, deputy chair of the Association of Vietnamese Universities and Colleges (AVU&C), said like previous industrial revolutions, the 4.0 revolution may create greater inequality and cause major shifts in the labor market.

McDonalds last year announced it would build 25,000 factories run mostly with robots. In May 2016, Foxconn announced a plan to cut 60,000 workers and replace them with robots. 

In November 2015, a British bank forecasted that 95 million jobs would be lost in 10-20 years in the US and the UK alone, or 50 percent of the labor force of the two countries.

The 4.0 revolution will put university education establishments at big challenges. Universities may not be able to predict the working skills that the labor market would need in the near future because the technology would change rapidly.

Online education modes, such as MOOC (Massive Open Online Course) are believed to become more popular. 

Pham Thi Ly from Nguyen Tat Thanh University commented that universities’ functions are training and conducting research, but a large part of research funding has moved to large corporations. 

Many universities produce workers who cannot adapt to the new circumstances and  need to be retrained by employers.

Quach Tuan Ngoc, former head of the Information Technology Agency, an arm of the Ministry of Education and Training, thinks that when the 4.0 revolution breaks out, unskilled workers will become unemployed. 

“Nearly 90 percent of Vietnamese workers are unskilled. Where to get money to buy robots? Meanwhile, foreign enterprises come to Vietnam just to assemble products and they will bring highly qualified workers from their home countries to Vietnam,” said Le Viet Khuyen from AVU&C.

Integrating traditional & online education 

Ngoc said that if Vietnamese universities do not adapt, they won’t be able to exist in the 4.0 revolution.

One of the growing tendencies of modern times is online schooling. However, traditional training and schools will still exist because it allows interaction between people.

Ngoc said the solution is integrating traditional and online education.

Hoang Minh Son, rector of Hanoi University of Technology, believes that the 4.0 revolution will use smart technology and artificial intelligence. The platform of the revolution is information technology, and electronics & telecommunications technologies, Polytechnic universities will be first affected by the revolution and will strongly develop as a result.

Source: Thanh Mai (VIETNAMNET)

 

 

Các trường đại học truyền thống sẽ hoạt động như thế nào trong 'kỷ nguyên robot'?

Giáo dục Việt Nam dự đoán rằng cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư sẽ có một tác động lớn đến giáo dục truyền thống.

Hàng trăm triệu người lao động có thể bị mất việc.

Phan Quang Trung, Phó chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học và Cao đẳng Việt (AVU & C), cho biết như cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, cuộc cách mạng 4 có thể tạo ra sự bất bình đẳng lớn hơn và gây ra sự thay đổi lớn trong thị trường lao động.

McDonalds năm ngoái tuyên bố sẽ xây dựng 25.000 nhà máy chạy chủ yếu là với các robot. Trong tháng 5 năm 2016, Foxconn công bố kế hoạch cắt giảm 60.000 nhân viên và thay thế họ bằng robot.

Trong tháng 11 năm 2015, một ngân hàng Anh dự đoán rằng 95 triệu việc làm sẽ bị mất trong 10-20 năm ở Mỹ và Anh, hoặc 50 phần trăm lực lượng lao động của hai nước.

Các cuộc cách mạng 4 sẽ đặt cơ sở giáo dục đại học trước những thách thức lớn. Các trường đại học có thể không có thể dự đoán các kỹ năng làm việc mà thị trường lao động sẽ cần trong tương lai gần vì công nghệ sẽ thay đổi nhanh chóng.

Phương thức giáo dục trực tuyến, chẳng hạn như MOOC (khóa học trực tuyến mở) được cho rằng ngày càng phổ biến hơn.

Phạm Thị Lý từ đại học Nguyễn Tất Thành nhận xét rằng chức năng các trường đại học là đào tạo và nghiên cứu, nhưng một phần lớn kinh phí nghiên cứu đã chuyển đến các tập đoàn lớn.

Nhiều trường đại học đào tạo ra người lao động không thể đáp ứng với hoàn cảnh mới và cần phải được đào tạo lại bởi người sử dụng lao động.

Quách Tuấn Ngọc, cựu Giám đốc Cơ quan Công nghệ thông tin, một chi nhánh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho rằng khi các cuộc cách mạng 4 nổ ra, lao động phổ thông sẽ trở thành thất nghiệp

"Gần 90 phần trăm lao động Việt Nam không có tay nghề. Tiền ở đâu để mua robot? Trong khi đó, các doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam chỉ để lắp ráp các sản phẩm và họ sẽ mang người lao động có trình độ cao từ nước họ sang Việt Nam, "ông Lê Viết Khuyến từ AVU&C cho biết.

Lồng ghép giáo dục truyền thống và trực tuyến

Ngọc nói rằng nếu các trường đại học Việt Nam không thích ứng, họ sẽ không thể tồn tại trong cuộc cách mạng 4.0.

Một trong những xu hướng phát triển của thời hiện đại là học trực tuyến. Tuy nhiên, đào tạo và các trường truyền thống vẫn sẽ tồn tại bởi vì nó cho phép sự tương tác giữa con người.

Ngọc cho biết các giải pháp được tích hợp giáo dục truyền thống và trực tuyến.

Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Hà Nội, cho rằng cuộc cách mạng 4.0 sẽ sử dụng công nghệ thông minh và trí tuệ nhân tạo. Các nền tảng của cuộc cách mạng là công nghệ thông tin và điện tử & công nghệ viễn thông, các trường đại học đa khoa sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên của cuộc cách mạng và sẽ phát triển mạnh mẽ như một hệ quả.

 

Dịch bởi: tandat

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục