Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Các trường học và ngành kỹ thuật ở Anh kêu gọi thúc đẩy cuộc cách mạng giáo dục

Các trường học và ngành kỹ thuật ở Anh kêu gọi thúc đẩy cuộc cách mạng giáo dục

29/10/2018
Mức căn bản

UK schools and tech industry urged to foster education revolution

Education secretary wants UK and Silicon Valley firms to help put tech at heart of classrooms

Schools could bring education to life by enabling children to control robots or take virtual trips, the education secretary said. Photograph: Getty

Tech companies in the UK and abroad, including Apple and Microsoft, have been urged to help foster an education revolution by putting technology at the heart of the classroom.

The education secretary, Damian Hinds, said only a minority of schools and colleges were taking advantage of opportunities to bring education to life by, for instance, enabling children to take virtual trips through the Amazon or to control robots.

Technology can also slash the time teachers spend on burdensome administrative tasks, he said on Tuesday, but Hinds implored the UK’s burgeoning tech industry, along with the Silicon Valley giants, to provide support.

“I’ve been fortunate enough to see technology being used in revolutionary ways. Students are able to explore the rainforest, steer virtual ships or program robots from their classroom, while teachers are able to access training, share best practice with colleagues and update parents on a pupil’s progress without being taken away from their main focus – teaching,” Hinds said.

“Schools, colleges and universities have the power to choose the tech tools which are best for them and their budgets. But they cannot do this alone. It’s only by forging a strong partnership between government, technology innovators and the education sector that there will be sustainable, focused solutions which will ultimately support and inspire the learners of today and tomorrow.”

He identified five key areas where the sector can provide innovative solutions: teaching practices, assessment processes, teacher training and development, administration processes and lifelong learning (helping those who have left formal education to get the best from online courses).

Hinds said he wanted the technology sector to demonstrate how innovations already successfully employed at some schools, colleges and universities can be rolled out more widely.

A positive example cited by the Department for Education is Shireland Collegiate academy in Smethwick, where the school uses apps and software packages to facilitate its day-to-day running, saving teachers “hours and hours of time”.

The DfE said it would be working closely with industry leaders as they developed online training packages and would establish an online portal providing free software trials for schools.

Source: Theguardian

 

Các trường học và ngành kỹ thuật ở Anh kêu gọi thúc đẩy cuộc cách mạng giáo dục

Bộ trưởng Bộ Giáo Dục muốn các công ty ở Anh và Silicon Valley hỗ trợ đưa công nghệ vào trọng tâm các lớp học.

Bộ trưởng Bộ Giáo Dục cho biết các trường học có thể mang giáo dục vào đời sống bằng cách cho phép trẻ em điều khiển robot hoặc thực hiện các chuyến đi ảo. Hình ảnh: Getty

Các công ty công nghệ ở Anh và nước ngoài bao gồm cả Apple và Microsoft đã được thúc giục để hỗ trợ thúc đẩy một cuộc cách mạng giáo dục bằng cách đưa công nghệ vào trọng tâm của lớp học.

Bộ trưởng Bộ Giáo Dục, Damian Hinds, cho biết chỉ một số ít các trường học và cao đẳng đã tận dụng cơ hội mang giáo dục vào cuộc sống bằng cách cho phép trẻ em thực hiện các chuyến đi ảo ở Amazon hoặc điều khiển bằng robot.

Công nghệ cũng có thể giảm thời gian các giáo viên dành cho các nhiệm vụ hành chính nặng nề, ông Hinds đã phát biểu vào hôm thứ 3, nhưng ông ấy cũng đã yêu cầu hỗ trợ từ ngành công nghệ đang phát triển ở Anh cùng với gã khổng lồ công nghệ Silicon Valley.

Ông Hinds nói: " Tôi đã may mắn khi được thấy công nghệ được sử dụng theo những cách tiên tiến. Học sinh có thể khám phá rừng nhiệt đới, lái những con tàu ảo hoặc điều khiển robot trong lớp học của chúng, trong khi đó giáo viên có thể tiếp cận sự huấn luyện, chia sẻ thực hành tốt nhất với đồng nghiệp và cập nhật cho phụ huynh về sự tiến bộ của học sinh mà không vượt ra khỏi nhiệm vụ chính của họ là dạy học."

“Các trường học, cao đẳng và đại học có quyền chọn các công cụ công nghệ tốt nhất cho họ và ngân sách của họ. Nhưng họ không thể làm điều này một mình. Chỉ bằng cách tạo ra mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa chính phủ, các nhà đổi mới công nghệ và ngành giáo dục và sẽ có các giải pháp tập trung, bền vững để cuối cùng sẽ hỗ trợ và truyền cảm hứng cho người học hôm nay và mai sau. ”

Ông đã xác định năm lĩnh vực chính mà khu vực có thể cung cấp các giải pháp đổi mới: thực hành giảng dạy, quy trình đánh giá, đào tạo giáo viên và phát triển, quy trình quản trị và học tập suốt đời (giúp những người đã rời khỏi hệ giáo dục chính quy có thể có được những điều tốt nhất từ ​​các khóa học trực tuyến).

Ông Hinds cho biết ông muốn ngành công nghệ chứng tỏ được cách thức đổi mới đã thực hiện thành công tại các trường học, cao đẳng và đại học và còn có thể phát triển rộng rãi đến mức nào.

Một ví dụ tích cực được trích dẫn bởi Bộ Giáo dục là học viện Shireland Collegiate ở Smethwick, nơi nhà trường sử dụng các ứng dụng và phần mềm để tạo điều kiện thuận tiện cho hoạt động hàng ngày của trường, tiết kiệm được thời gian của giáo viên.

DfE cho biết họ sẽ làm việc chặt chẽ với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp khi họ phát triển các gói đào tạo trực tuyến và sẽ thiết lập một cổng thông tin trực tuyến cung cấp các thử nghiệm phần mềm miễn phí cho các trường học.

 

Dịch bởi: Tuyen97

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục