Bài viết liên quan:

THE FLUTE PLAYER

Tom was very brave and intelligent. One day, while playing, he went far into the forest. Just then a jackal saw him. He decided to eat the boy and came in his way.

When Tom saw that he had no way to save himself, he said to the jackal, "Brother, I am not afraid of death but I want to die peacefully. So, I want to play my flute and dance to its tune. Then you can eat me."

The jackal permitted him. As soon as, Tom started playing his flute, his dog came running. The dog saw the jackal and leapt on it. 

The jackal ran for his life. Tom returned home with his dog.

Source: Kids Front

 

 

Cậu bé thổi sáo

Tom là một cậu bé dũng cảm và thông minh. Một ngày nọ, trong lúc mãi mê chơi thì cậu ta đã đi lạc vào rừng. Sau đó, một con chó rừng nhìn thấy cậu bé. Con chó quyết định ăn thịt cậu bé và bắt đầu tiến lại gần.

Khi Tom nhận thấy đã không còn cách nào để bảo vệ chính mình, cậu ấy đã nói với con chó rừng: " Anh bạn, tôi không sợ chết nhưng tôi muốn được chết một cách bình yên. Vì vậy, tôi muốn được thổi sáo và khiêu vũ trong âm nhạc trước khi bạn ăn thịt tôi."

Con chó rừng đồng ý. Ngay lập tức, Tom bắt đầu thổi sáo thì con chó của anh ấy chạy đến. Nó đã thấy con chó rừng và nhảy lên vồ con chó rừng.

Con chó rừng bỏ chạy. Tom trở về nhà với con chó của mình.

 

Dịch bởi: HuyenNguyen