Bài viết liên quan:

The boy and the filberts

A Boy was given permission to put his hand into a pitcher to get some filberts. But he took such a great fistful that he could not draw his hand out again.

There he stood, unwilling to give up a single filbert and yet unable to get them all out at once. Vexed and disappointed he began to cry.

"My boy," said his mother, "be satisfied with half the nuts you have taken and you will easily get your hand out. Then perhaps you may have some more filberts some other time."

Do not attempt too much at once.

Source: Aesop Fables

 

 

 

Cậu bé và những trái phỉ

Một cậu bé được phép thò tay vào một cái bình để lấy một ít trái phỉ. Nhưng cậu ta đã bốc một nắm lớn đến nỗi không thể đưa tay ra khỏi cái bình.

Cậu bé đứng đó, không muốn từ bỏ một trái phỉ nào và cũng không thể lấy chúng ra cùng một lúc được. Bực bội và thất vọng cậu ấy bắt đầu khóc.

"Con trai của mẹ," mẹ cậu bé lên tiếng, "Nếu con cảm thấy hài lòng với một nửa số hạt con đã lấy thì sẽ dễ dàng đưa tay ra. Và con có thể có thêm hạt phỉ ở nhiều lần khác nữa."

Đừng cố gắng quá nhiều trong cùng một lúc.

 

Dịch bởi: cepnguyen