Bài viết liên quan:

Danh sách các câu hỏi để thực hành thảo luận về chủ đề Thực phẩm hữu cơ (Organic Food). Mỗi nhóm câu hỏi sẽ được chia cho mỗi nhóm và mỗi thành viên trong các nhóm lần lượt hỏi các thành viên khác.

Thầy cô sẽ là những người hướng dẫn cách trả lời mẫu cho các câu hỏi và sửa lỗi cho các câu trả lời lời của học viên trong lớp. Học viên học thêm các từ vựng và thực hành các kỹ năng trong chuyên mục It's good for you! (Tốt cho bạn) để có thể thực hành tốt hơn.

 

Nhóm 1

 – What comes to your mind when you hear the word 'organic food'?
 – Do you worry about how healthy the food you eat is?
 – Are you a healthy eater?
 – Do you think organic food could be a marketing trick?
 – Are you surprised by this news?
 – Do you think organic food tastes any different to "conventional" food?

 

Nhóm 2

 – Do you ever think about what pesticides or other chemicals are in your food?
 – Should the government encourage healthy eating more often?
 – Do you eat lots of fruit and vegetables?
 – Could you change to eating a raw diet?
 – Do you always believe the claims of companies who push their "healthy" food on us?
 – Do you think more of us should grow our own food?
 – What questions would you like to ask researcher Dr Crystal Smith-Spangle?

    

Nhóm 3

 – Do you think people from your country usually eat healthy food?
 – Why is organic food so much more expensive?
 – What reasons do you have personally for choosing organic or non-organic food?
 – Do you think most food will be organic in the near future?
 – Do you think researchers will find strong links between diseases and pesticide use?
 – Will you pay more for organic produce? Why or why not?
 – Do you think that organic food is much better than normal food or are they about the same?


 

Nhóm 4

 – Are you a fan of organic food?
 – Do you think organic food tastes better?
 – Do you think you should eat more organic food?
 – Why did (does) everyone believe organic food is healthier?
 – Are you happy with food controls and regulations in your country?
 – Which country's cuisine do you think is healthiest?

 

Nhóm 5

 – Do you eat healthy?
 – What does ‘healthy eating’ mean?
 – How much do you think you know about healthy eating?
 – Have you ever been on a diet?
 – If so, what kind of diet was it?
 – Do you have any unhealthy eating habits? What are they?
 – Do you often eat fruits and vegetables?
 – What are the consequences of unhealthy eating?

 

Ce Phan sẽ cập nhật phần hướng dẫn trả lời trong thời gian sớm nhất.

Chủ đề này được giới thiệu lần đầu trong chủ đề Thực phẩm hữu cơ (Organic Food) trên hệ thống Timeline Learning.

Biên soạn: Ce Phan