Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Hoà nhịp đập con tim

Heart Sync

Do you know someone who seems to magically lift your mood without saying a word? When the Dalai Lama visits a city, residents often say they feel peaceful simply by being in his presence.

Researchers believe that peaceful people’s hearts emit uplifting waves that affect nearby hearts. This may explain why some people make us feel so good while others leave us feeling deflated.

In English, an intimate, honest conversation is called a ‘heart-to-heart’. Across cultures, humans refer to the heart when they talk about feeling love. We often gesture towards our hearts when asked to point to ourselves.

Intuitively, we’ve guessed that the heart is more than just an organ, but now science supports this inkling.

The heart produces a strong electromagnetic field that extends several feet from the body. New studies reveal that the stronger the field, the more likely it is to affect the hearts of others.

Incredibly, we can strengthen our heart’s waves just by changing our attitudes. When feeling a positive emotion like gratitude, waves begin to flow with more stability. In some cases, hearts will even begin beating in sync with the strongest heart waves in the room.

When hearts sync up, those involved often experience similar emotions. This explains why a monk meditating on love can brighten someone’s mood without saying or doing anything at all. Negative emotions, though influential, aren’t as powerful because they produce erratic, shorter waves.

In 1993, 4,000 meditators gathered in Washington D.C. hoping to bring peace to the city. For three weeks they met daily and focused on sending out peace. During this time, police were astonished to report a 23 percent drop in crime with no other explanation.

Could it be that the meditators’ positive emotions created a collective field so strong it affected the whole city? Some theorists say as hearts around the city began to sync up, crime went down.

Romantic couples also experience frequent synchronization between hearts. In one study, couples sat a few feet from each other without speaking or touching. Within moments, couples’ hearts began to beat in tandem. Pregnant mothers and their babies experience a similar connection.

We’re all capable of profoundly influencing those around us, even when we aren’t trying to. At the same time, whoever we spend our time with may be affecting our lives in ways we never imagined. With this new information will you be more aware of what kind of waves you might be emitting? Will you choose more peaceful, positive company?

Source: Deep English

 

 

Hòa nhịp đập con tim

Bạn có biết người nào đó thật kỳ diệu mà họ có thể làm cho tâm trạng của bạn tốt hơn mà không nói một lời nào? Khi Đức Đạt Lai Đạt Ma thăm một thành phố, người dân thường nói rằng họ cảm thấy yên bình đơn giản bởi sự hiện diện của ông ấy.

Các nhà nghiên cứu tin rằng trái tim của con người hòa bình phát ra những sóng nâng cao tinh thần ảnh hưởng đến những trái tim gần đó. Điều này có thể giải thích tại sao một số người làm cho chúng ta cảm thấy tốt trong khi một số khác lại cho chúng ta cảm giác thật tệ.

Trong tiếng Anh, một cách thân mật, trò chuyện trung thực được gọi là " cuộc trò chuyện chân tình". Trên khắp các nền văn hóa, con người tham khảo con tim khi họ nói về cảm giác tình yêu. Chúng tôi thường xuyên có những cử chỉ hướng đến trái tim chúng tôi khi được hỏi những điểm về chính bản thân mình.

Bằng trực giác, chúng tôi đã đoán rằng trái tim suy cho cùng cũng chỉ là một cơ quan, nhưng bây giờ khoa học đã đưa ra những chứng cứ giải thích cho mối nghi ngờ này.

Trái tim nhận một trường điện từ mạnh kéo dài vài feet từ cơ thể. Các nghiên cứu mới tiết lộ rằng trường điện từ càng mạnh, khả năng ảnh hưởng đến trái tim người khác nhiều hơn.

Điều không ngờ tới là chúng ta có thể tăng cường sóng trái tim của chúng ta chỉ bằng cách thay đổi thái độ của chúng ta. Khi cảm thấy một cảm xúc tích cực như lòng biết ơn, sóng bắt đầu lan tỏa ổn định hơn. Trong một số trường hợp, trái tim thậm chí sẽ bắt đầu đập đồng độ với sóng tim mạnh nhất trong phòng.

Khi trái tim đồng bộ, những người có liên quan thường trải nghiệm những cảm xúc tương tự nhau. Điều này giải thích tại sao một nhà sư thiền định trong tình yêu có thể làm tươi tỉnh tâm trạng ai đó mà không nói hay làm bất kỳ điều gì cả. Những cảm xúc tiêu cực, mặt dù ảnh hưởng, không được mạnh mẽ bởi vì họ tạo ra sự thất thường, sóng ngắn hơn.

Năm 1993, 4000 gười thiền định tập trung tại Washington D.C với hy vọng mang lại hòa bình cho thành phố. Trong 3 tuần, họ gặp nhau hàng ngày và tập trung vào việc gửi đi bình an. Trong suốt thời gian này, cảnh sát đã kinh ngạc khi có một báo cáo rằng đã giảm 23% trong tội phạm mà không có một lời giải thích nào.

Nó có thể là cảm xúc của người thiền định tích cực đã tạo ra một tập thể rất mạnh mẽ, nó ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố? Một số nhà lý luận nói như trái tim xung quanh thành phố bắt đầu đồng bộ, tội phạm đã đi xuống.

Một cặp vơ chống lãng mạn cũng có kinh nghiệm đồng bộ thường xuyên giữa trái tim. Trong nghiên cứu, các cặp vợ chồng ngồi cách nhau một vài feet mà không nói hay đụng chạm. Trong khoảnh khắc nào đó, trái tim các cặp vợ chồng bắt đầu đồng hành. Bà mẹ mang thai và con của họ trai nghiệm một cách tương tự.

Chúng ta điều có khả năng tương tác sâu sắc những người xung quanh chúng ta, ngay cả khi chúng ta không cố gắng. Đồng thời, bất cứ ai trong chúng ta dành nhiều thời gian của chúng ta điều có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bằng các cách mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Với thông tin mới này bạn sẽ có ý thức hơn về những loại sóng mà bạn có thể phát ra? Bạn sẽ chọn hào bình hơn, công ty tích cực hơn?

 

Dịch bởi: AdamDuong