Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng Anh phổ biến | Thành ngữ: Nói vậy chứ không phải vậy

Đây là một bài học được sử dụng trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learing.

It isn't all it's cracked up to be

The internet gives us new ways to connect with each other that we couldn’t imagine just 20 years ago. Instant communication through email, skype and social media is supposed to bring people together.

It’s supposed to make keeping in touch easier, help spark new friendships, and help people rediscover old ones. It’s supposed to make the world a smaller place.

But does it?

Maybe not. Despite many people having hundreds of Facebook friends, humans can only manage a maximum of 150 actual relationships at a time. According to Robin Dunbar of the University of Oxford, this magic number is the limit.

We’re just not capable of having meaningful relationships with more than 150 people. The average Facebook user has close to 200 online friends and more than a few people have thousands.

It seems obvious that having hundreds of so-called friends online is an illusion. But is it a harmful one?

It turns out, social media creates a large network of superficial connections –but it comes at a cost. The more time people spend on social media, the less time they spend creating meaningful connections with the real people directly around them.

At the end of the day, social media makes some people unhappy and lonely, despite having lots of online friends. So maybe social media isn’t all it’s cracked up to be.

But then again, social media and other Internet communication platforms like Skype do allow some people to reach across the globe and make real friendships as well.

Sarah and Paige are two perfectly normal, healthy girls – except they were both born with only one arm. Sarah lives in Indiana, Paige lives in New Zealand, but they’re incredibly close friends.

How did this happen?

With the video chat software Skype, bonding over the challenges of living life with one arm. Without Skype, they would have to face their unique challenges on their own, instead of together. Without Skype, they wouldn’t even know the other one existed. They wouldn’t have been able to share each other’s triumphs, or been there to make the hard days just a little bit easier. They wouldn’t be friends.

Maybe our culture of online social connection is slowly isolating some of us and making everyone lonelier and less happy. But for others, it’s the lifeblood of true friendship. And for some, it’s the only thing in the world that brings them together.

Source: Deep English

Nói như vậy nhưng chẳng phải vậy

Internet mang lại cho chúng ta những cách thức mới để kết nối với nhau mà có thể nó chỉ nằm trong tưởng tượng cách đây 20 năm. Giao tiếp nhanh qua email, skype và phương tiện truyền thông xã hội đã giúp con người xích lại gần nhau hơn.

Nó đã giúp cho việc giữ liên lạc dễ dàng hơn, giúp châm ngòi cho những tình bạn mới và giúp con người tìm lại những người bạn cũ. Mục đích của những công cụ đó để làm thế giới trở nên nhỏ hơn.

Nhưng có chắc vậy không?

Có thể không. Mặc dù nhiều người có hàng trăm bạn bè trên facebook, con người chỉ có thể quản lý tối đa 150 người mối quan hệ thực tế tại một thời điểm nhất định. Theo Ông Robin Dunbar ở Đại học Oxford, con số kỳ diệu này có giới hạn.

Chúng ta không có đủ khả năng để có những mối quan hệ ý nghĩa với hơn 150 người. Tài khoản facebook có trung bình gần 200 người bạn online và một số người có đến hàng ngàn.

Một điều dường như hiển nhiên rằng có hàng trăm bạn bè trực tuyến là một ảo tưởng. Nhưng liệu nó có phải một điều có hại?

Hóa ra phương tiện truyền thông xã hội tạo ra một mạng lưới rộng lớn kết nối những sự hờ hợt, nhưng kèm với nó là sự trả giá. Con người càng dành nhiều thời gian của mình trên các phương tiện truyền thông xã hội, thì họ càng dành ít thời gian cho những kết nối ý nghĩa với những con người thực sự và ở trực tiếp xung quanh họ.

Và cuối cùng, phương tiện truyền thông xã hội làm nhiều người trở nên không vui và cảm thấy cô đơn, mặc dù họ có rất nhiều người bạn online. Vì vậy, phương tiện truyền thông xã hội không hoàn toàn như nó đã thể hiện.

Nhưng một lần nữa phương tiện truyền thông xã hội và những diễn đàn truyền thông khác như Skype cho phép một vài người tìm ra được những mối quan hệ tốt hơn và mang tính chất toàn cầu.

Sarah và Paige là hai người bạn hoàn hảo, những cô gái khỏe mạnh - ngoại trừ việc họ được sinh ra chỉ có một cánh tay. Sarah sống ở Indiana, Paige sống ở New Zealand, nhưng họ là những hai người bạn vô cùng thân thiết.

Chuyện này đã xảy ra như thế nào?

Với các phần mềm video chat trên Skype, liên kết qua những thử thách của cuộc sống với một cánh tay. Nếu không có Skype, họ sẽ phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống hằng ngày với sự chịu của riêng họ. Họ sẽ không thể chia sẻ những niềm vui, hoặc cách họ biến những ngày vất vả trở nên dễ dàng hơn. Và họ sẽ không thể là bạn bè.

Có thể nền văn hóa kết nối xã hội trực tuyến của chúng ta đang cô lập một số người trong chúng ta và làm cho tất cả mọi người cô đơn hơn, ít hạnh phúc hơn. Nhưng đối với người khác, nó như là huyết mạch của họ. Và đối với một số người, Facebook là điều duy nhất mang họ lại gần nhau.

 

Dịch bởi: nguyenthao