Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Chủ tịch nước kêu gọi ngành giáo dục tập trung vào đào tạo 'công dân toàn cầu'

Chủ tịch nước kêu gọi ngành giáo dục tập trung vào đào tạo 'công dân toàn cầu'

21/02/2017
Mức căn bản

President urges education sector to focus on developing "global citizens" 

President Tran Dai Quang has urged the education sector to focus on developing high-quality human resources and training “global citizens” in the wake of the fourth industrial revolution, especially in IT, nano technology, automation, telecommunications, new material and energy.

President Trai Dai Quang

During a New Year’s visit to the Ministry of Education and Training on February 4, the President asked the sector to reform its educating approach to optimise creativity and start-up skills of learners.

The sector should work harder in supporting the cooperation between training facilities and enterprises, while seeking new training models in combination with the restructuring of training programmes in a number of areas to produce a contingent of “global engineers,” he suggested.

The State leader stressed the need to improve the capacity of teachers and management officials to serve the comprehensive reform of education and training, as well as the necessity to pay more attention to education and training in remote and poor areas, ensuring policy beneficiaries and ethnic minority people can access education.

He also asked the sector to assist labourers in switching jobs and ensure sustainable eradication of illiteracy, while expanding international partnerships and encouraging foreign and Overseas Vietnamese experts to work at education and research facilities in Vietnam.

Alongside, the sector should forge closer links between training facilities and science and technology organisations and research institutes, while building strong research groups and institutes and universities to the regional standards in various fields, he requested.

President Tran Dai Quang also asked ministries, sectors and localities to invest more in education as part of efforts to boost the country’s growth.

Looking back to the education sector’s performance in 2016, the President acknowledged the efforts and achievements of the sector, especially in fixing shortcomings of the high school graduation and university entrance exams in 2015.

Students sent to international and regional Olympiads reaped high results, he noted, adding that Vietnam successfully hosted the 27th Biology Olympiad with the participation of 250 students from 68 countries and territories. According to the OECD Programme for International Student Assessment for 2015, Vietnam also ranked eight among 72 countries in terms of science.

In 2016, Minister of Education and Training Phung Xuan Nha issued a decree specifying nine major tasks and five measures for the sector in the 2016-2017 academic year, focusing on improving the quality of teachers and education management officials at all levels, strengthening the autonomy of tertiary education facilities, and developing high-quality human resources.

Source: dtinews.vn

 

 

Chủ tịch nước kêu gọi ngành giáo dục tập trung vào đào tạo "công dân toàn cầu"

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã kêu gọi ngành giáo dục tập trung vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đào tạo "công dân toàn cầu" trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT, công nghệ nano, tự động hóa, viễn thông, vật liệu mới và năng lượng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trong chuyến viếng thăm năm mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 04 tháng hai, Chủ tịch nước đã yêu cầu ngành cải cách hướng giáo dục để tối ưu hóa sự sáng tạo và những kỹ năng bắt đầu của người học.

Ngành giáo dục nên làm việc hết mình hơn nữa trong việc hỗ trợ sự hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp, trong khi tìm kiếm mô hình đào tạo mới, kết hợp với việc tái cấu trúc của chương trình đào tạo trong một số lĩnh vực để tạo ra một đội ngũ các "kỹ sư toàn cầu", ông đề nghị.

Chủ tịch nước nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao năng lực của giáo viên và cán bộ quản lý để phục vụ cải cách toàn diện giáo dục và đào tạo, cũng như sự cần thiết phải chú ý hơn đến giáo dục và đào tạo ở vùng sâu vùng xa và đói nghèo, đảm bảo các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số, mọi người có thể tiếp cận giáo dục.

Ông cũng yêu cầu các ngành hỗ trợ người lao động trong việc chuyển đổi và đảm bảo bền vững về việc xoá mù chữ, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế và khuyến khích các chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục và nghiên cứu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, giáo dục cần củng cố liên kết chặt chẽ hơn giữa các cơ sở đào tạo và các tổ chức khoa học và công nghệ, các viện nghiên cứu trong khi xây dựng các nhóm nghiên cứu, viện nghiên cứu và các trường đại học mạnh mẽ để đạt tiêu chuẩn khu vực trong các lĩnh vực khác nhau, ông đã yêu cầu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương đầu tư nhiều hơn vào giáo dục như một phần của nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng của đất nước.

Nhìn lại những kết quả của ngành giáo dục trong năm 2016, Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực và thành tựu của ngành, đặc biệt là trong việc sửa chữa những thiếu sót về việc tốt nghiệp phổ thông và thi cử vào đại học năm 2015.

Những học sinh gửi đến kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực đã gặt hái được kết quả cao, ông lưu ý thêm rằng Việt Nam tổ chức thành công Biology Olympiad lần thứ 27 với sự tham gia của 250 học sinh đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Chương trình OECD đánh giá sinh viên quốc tế năm 2015, Việt Nam cũng được xếp hạng tám trong số 72 quốc gia về khoa học.

Trong năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ban hành một nghị định quy định cụ thể chín nhiệm vụ chủ yếu và năm biện pháp cho ngành giáo dục trong năm học 2016-2017, tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, tăng cường quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

Dịch bởi: nguyenthiviphuong

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục