Bài viết liên quan:

The gnat and the bull

A Gnat flew over the meadow with much buzzing for so small a creature and settled on the tip of one of the horns of a Bull.

After he had rested a short time, he made ready to fly away. But before he left he begged the Bull's pardon for having used his horn for a resting place.

"You must be very glad to have me go now," he said.

"It's all the same to me," replied the Bull. "I did not even know you were there."

We are often of greater importance in our own eyes than in the eyes of our neighbor. The smaller the mind the greater the conceit.

Source: Aeop Fables

 

 

Con muỗi và con bò đực

Một con muỗi nhỏ bé bay với nhiều tiếng vo vo trên đồng cỏ rồi đậu trên đỉnh sừng của một con bò đực.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, nó đã sẵn sàng để bay đi. Nhưng trước khi đi, con muỗi mong bò đực thứ lỗi vì đã nghỉ ngơi trên sừng bò.

"Hẳn bạn rất vui khi tôi đi ngay bây giờ," muỗi nói.

"Cũng vậy cả thôi" bò đực trả lời. "Thậm chí tôi con không biết bạn có ở đó."

Chúng ta thường nghĩ mình rất quan trọng hơn những gì người khác nghĩ về mình. Trí óc càng bé thì sự tự phụ càng lớn.

 

Dịch bởi: cepnguyen