Bài viết liên quan:

The boys and the frogs

Some boys, playing near a pond, saw a number of Frogs in the water, and began to pelt them with stones.

They killed several of them, when one of the Frogs, lifting his head out of the water, cried out: "Pray stop, my boys; what is sport to you is death to us."

"What we do in sport often makes great trouble for others."

Source: Aesop Fables

 

Đám trẻ con và những con ếch

Một đám trẻ con đang chơi gần một cái ao, chúng trông thấy vài con ếch trên mặt nước và bắt đầu ném những hòn đá vào chúng.  

Đám trẻ con đã giết chết một vài con, khi đó một con ếch, ngóc đầu lên khỏi mặt nước, khẩn khoản: "Các cậu bé của tôi xin hãy dừng lại, trò chơi của các bạn đang giết chết chúng tôi đấy."

"Đôi khi những trò chơi của chúng ta gây ra thảm họa lớn cho người khác"

Dịch bởi: Đinh Nguyên