Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Đề án 1,87 tỷ USD cho phát triển đánh bắt xa bờ

Đề án 1,87 tỷ USD cho phát triển đánh bắt xa bờ

29/09/2017
Mức căn bản

$1.87 billion projected for offshore fishing development

The Directorate of Fisheries is drafting a master plan on offshore fishing development until 2030, which says the funds needed for the sector by 2030 will be US$1.87 billion. 

The Directorate of Fisheries under the Ministry of Agriculture and Rural Development released this information at a meeting held by the directorate on September 28 to discuss the master planning for offshore fishing development, nationwide, by 2020, with orientation to 2030.

Of the total capital, VNĐ19.5 trillion or 46.2 per cent will be used during the 2018-20 period, and the rest is reserved for the 2021-30 period. The funds will be mobilised from the State budget, local budgets, all domestic economic sectors and foreign supports.

According to the directorate, the objective of the master plan is to industrialise the offshore fishing industry by 2020 and modernise it by 2030, so that the sector’s productivity, quality and efficiency will be improved without harming fishery resources.

Specifically, by 2020, the output of offshore fishing will remain at some 1.62 million tonnes. For offshore fishing vessels, the number of net trawlers will be reduced, while the number of fishing boats will be increased. The number of service ships will be some 1,480, thus creating jobs for some 231,100 offshore workers.

By the year 2030, the exploited output and the number of offshore fishing vessels will remain the same as in 2020. The number of trawlers will continue to be reduced, and the number of fishing boats will continue to be increased. The number of service ships will be some 1,570, thus creating jobs for some 243,300 employees.

Nguyễn Văn Trung, director of the directorate’s Department of Exploitation, said that the issuance of this master plan would be necessary to manage fishing ships and catch output. Until now, localities had failed to do so, he said.

According to Deputy Minister of Agriculture and Rural Development, Vu Van Tam, the Directorate of Fisheries should clarify issues such as the scope of fishing at sea, job shifting for local labourers, infrastructure for fishery services and shelters for boats to avoid storms.

He added that the solutions should be implemented toward stabilising or reducing catching output, and improving quality to ensure the sustainable development of the sector.

Therefore, Tám asked the Directorate of Fisheries to study and revise the planning carefully so that this plan is in line with the 2017 Law of Fisheries and Law on Planning, before it is submitted to the National Assembly at its next meeting. 

Source: VIETNAMNET

 

 

Đề án 1,87 tỷ USD cho phát triển đánh bắt xa bờ

Tổng cục Thủy sản đang dự thảo một kế hoạch tổng thể về phát triển đánh bắt xa bờ cho đến năm 2030, theo đó các ngân quỹ cần thiết cho ngành đến năm 2030 sẽ là 1,87 tỷ USD.

Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố thông tin này tại cuộc họp do Tổng cục tổ chức vào ngày 28 tháng 9 để thảo luận về quy hoạch phát triển đánh bắt xa bờ trên toàn quốc vào năm 2020 với định hướng đến năm 2030.

Trong tổng số vốn, giai đoạn 2018-2020 sẽ được sử dụng 19,5 nghìn tỷ đồng (46,2 phần trăm), phần còn lại dành cho giai đoạn 2021-30. Nguồn kinh phí sẽ được huy động từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương, tất cả các thành phần kinh tế trong nước và hỗ trợ của nước ngoài.

Theo Tổng cục, mục tiêu của kế hoạch tổng thể là công nghiệp hóa việc đánh bắt xa bờ vào năm 2020 và hiện đại hóa ngành này vào năm 2030, nhờ đó năng suất, chất lượng và hiệu quả của ngành sẽ được cải thiện mà không làm tổn hại đến nguồn lợi thủy sản.

Cụ thể, đến năm 2020, sản lượng khai thác xa bờ sẽ giữ ở khoảng 1,62 triệu tấn. Đối với các tàu đánh cá xa bờ, số lượng tàu đánh bắt bằng lưới vây sẽ giảm, trong khi số lượng tàu đánh cá sẽ tăng lên. Số lượng tàu dịch vụ khoảng 1.480 chiếc, vì thế sẽ tạo được việc làm cho khoảng 231.100 nhân công hoạt động xa bờ.

Đến năm 2030 sản lượng khai thác và số lượng tàu đánh cá xa bờ sẽ vẫn giữ nguyên so với năm 2020. Số lượng tàu đánh cá bằng lưới vây sẽ tiếp tục giảm và số lượng tàu đánh cá sẽ tiếp tục tăng. Số lượng tàu dịch vụ khoảng 1.570 chiếc, tạo việc làm cho 243.300 công nhân.

Ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác thủy sản, cho biết việc ban hành kế hoạch tổng thể này là cần thiết cho việc quản lý tàu cá và nắm bắt đầu ra. Cho đến nay, các địa phương đã không thực hiện được điều này, ông nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Vũ Văn Tám, Tổng cục Thủy sản cần làm rõ những vấn đề như quy mô khai thác biển, chuyển giao nghề nghiệp cho lao động địa phương, cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá và nơi trú ẩn cho thuyền tránh bão.

Ông nói thêm rằng các giải pháp cần được thực hiện nhằm ổn định hoặc giảm sản lượng khai thác, nâng cao chất lượng để đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành.

Vì vậy, ông Tám đã yêu cầu Tổng cục Thủy sản nghiên cứu và chỉnh sửa kế hoạch một cách cẩn thận để kế hoạch này phù hợp với Luật Thủy sản và Luật liên quan đến Kế hoạch năm 2017, trước khi trình lên Quốc hội vào cuộc họp tiếp theo.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 10/2018

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục