Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Du lịch dọc theo những con đường tuyệt đẹp của miền Nam và Tây Nguyên

Du lịch dọc theo những con đường tuyệt đẹp của miền Nam và Tây Nguyên

13/07/2016
Mức trung cấp

Traveling along beautiful roads of the South, Central Highlands

The coastal road starting from Ben Tre to Ca Mau Cape is an interesting route that covers the southern region and central highlands of Vietnam.

The coastal road from Ben Tre to Ca Mau

The Hau River.

The first day travel from HCM City, following National Highway 1 through the southern provinces of Long An, Tien Giang, to Trung Luong junction in My Tho City; then turn to National Highway 60 to go to Ben Tre Province. Crossing Co Chien River, you will go to the city of Tra Vinh, where you can spend the night.

The second day, from Tra Vinh you will move along National Highway 60 to Soc Trang province, where you will see the vast Hau River dividing the two provinces. Getting a ferry, go to Cu Lao Dung (Dung Islet) of Soc Trang Province and then from Cu Lao Dung to Soc Trang.

Depending on time, you can stay overnight in Soc Trang or go to Bac Lieu or Ca Mau.

On the third day, you will go along Highway 1A to the Cape of Ca Mau, the southern tip of the country. Now that you've finished exploring the coastal road of Southern Hau River, you go from HCM City to Ca Mau on National Highway 1A as usual.

On this road, you can stop at tourist attractions like Thoi Son islet, Phung islet, Vinh Trang pagoda (in Tien Giang and Ben Tre), Ba Om pond, Khmer culture museum (Tra Vinh), Bat pagoda, Clay pagoda, Chen Kieu temple (Soc Trang), the house of Bac Lieu playboy, Cao Van Lau memorial house, Quan Am pagoda, Xiem temple (Bac Lieu), Ca Mau Cape...

Explore Dong Thap Muoi

Dong Thap Muoi includes the provinces of Long An, Tien Giang and Dong Thap, famous for vast fields, unique wetland ecosystems of mangrove forests. The road from Saigon to Dong Thap Muoi is great, for the roadside scenery, experience the life and culture ...

In HCM City, from Phu Lam roundabout (District 6), you take TL10 Road to Long An, to Duc Hoa town then continue along N2 Road through Thanh Hoa district to National Highway 62. From here, you will go into Dong Thap Muoi. After arriving in the town of Tan Thanh, you will have two choices:

Running on Road 829 along Duong Van Duong Canal to Road 844 to reach Tram Chim National Park, in Tam Nong District, Dong Thap Province. You will spend a night there to discover Tram Chim the next morning.

The second choice is following National Highway 62 along the border with Cambodia, through the districts of Moc Hoa, Tan Hung, Vinh Hung (Long An province) to Hong Ngu Town (Dong Thap). From Hong Ngu, following National Highway 30 down to Cao Lanh city, from there to Road 844 to Tram Chim.

The second day, after visiting Tram Chim National Park, you will go to Cao Lanh and stay there one night before visiting Gao Giong, the site of the tomb of Nguyen Sinh Sac, father of President Ho Chi Minh

The third day, you travel from Cao Lanh to Sa Dec to visit the Huynh Thuy Le house, Kien An Cung pagoda, Tan Quy Dong flower village, then follow National Highway 1A to HCM City.

Trekking Ta Nang - Phan Dung

Ta Nang - Phan Dung is a big challenge for those who love adventure because you can only walk, but the scene isbeautiful and majestic. This entire stretch of road is about 50 km extending from Lam Dong province to Binh Thuan.

Ta Dung Lake

Ta Dung Lake

With more than 36 islands and beautiful natural scenery, the lake is called “Ha Long Bay of the Central Highland”. The lake is located on the border of two provinces of Lam Dong and Dak Nong. It still is pristine, without any tourism services.

Immersed in pure nature, watch the beauty of the lake at dawn or dusk is romantic. Also you can encamp on a small island in the lake.

There are two ways for you to get to Ta Dung. The first is from Ho Chi Minh City to Di Linh on National Highway 20, and then to National Highway 28 to reach Ta Dung. The second way, you take National Highway 14 to Dak Nong, Gia Nghia town and following National Highway 28 to Quang Khe district and then to Ta Dung.

Mang Den

Dubbed as the second Da Lat in the Central Highlands, Mang Den is located in Kon Plong district, Kon Tum province, with the cool climate of the highlands with vast pine forests. The quiet space is suitable for those who want to rest and relax.

From Kon Tum city, you take National Highway 24 about 50 km east to the town of Mang Den. The attractions here include the system of seven lakes of Toong Ly Leng, Toong Ziu, Toong Zori, Toong Sang, Toong Po, Toong Dam, and three waterfalls of Dak Ke, Pa Sy and Dak Pne.

Source: VIETNAMNET

 

 

Du lịch dọc theo những con đường tuyệt đẹp của miền Nam và Tây Nguyên

Con đường ven biển bắt đầu từ Bến Tre đến mũi Cà Mau là một tuyến đường thú vị đi ngang qua các khu vực phía Nam và phía Tây của Việt Nam.

Đường bờ biển từ Bến Tre tới Cà Mau.

Sông Thế Hậu

Ngày đầu tiên đi từ Thành phố HCM, dọc theo đường cao tốc 1A đi về các tỉnh phía nam của tỉnh Long An, Tiền Giang tới ngã tư Trung Lương ở Thành phố Mỹ Tho, sau đó rẽ vào đường cao tốc 60 đi đến tỉnh Bến Tre. Đi qua sông Cổ Chiên, bạn sẽ đi tới thành phố của Trà Vinh, ở đây bạn có thể nghỉ qua đêm.

Ngày thứ hai, từ Trà vinh bạn sẽ đi hướng đường cao tốc 60 đến tỉnh Sóc Trang, ở đây bạn có thể nhìn sự rộng lớn của sông Hậu chia thành hai tỉnh. Bắt một chuyến phà, tới Cù Lao Dung của tỉnh Sóc trang) và sau đó từ Cù Lao Dung tới Sóc Trabg.

Phụ thuộc vào hời gian, bạn có thể ở đây qua đếm ở Sóc Trang hoặc đi tới Bạc Liêu hoặc Cà Mau.

Vào ngày thứ ba, bạn sẽ đi dọc đường cao tốc tốc 1A đi tới đất mũi Cà Mau, Mũi phía nam của đất nước. Bây giờ bạn đã hoàn thành hành trình khám phá đường biển của phía Nam sông Hậu, bạn đi từ thành phố HCM tới Cà Mau đi vào đường cao tốc 1A như thông thường.

Vào đường này, bạn có thể dừng lại tại một những điểm thu hút khách du lịch như Cù Thời Sơn, chùa Vĩnh Trang (ở Tiền Giang và Bến Tre), bể Bà Om, bảo tàng văn hóa Khmer (Trà Vinh), chùa Bát, chùa Clay, đến Chèn Kiêu (Sóc Trang), nhà công tử Bạc Liêu, nhà di tích Cao Văn Lầu, chùa QUan Âm, đền Xiêm (bạc Liêu), Đất mũi Cà Mau....

Khám phá Đồng Tháp Mười.

Đồng Tháp Mười bao gồm các tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp, nổi tiếng với những cánh đồng rộng lớn, hệ dinh thaasi đất ngập nước duy nhất của rừng đước duy nhất. Đường đi từ Sài Gòn đến Đồng Tháp Mười thật tuyệt vời với phong cảnh hai bên đường, trải nghiệm cuộc sống và văn hóa....

Ở Thành phố HCM, vòng xoay Phú Lâm (quận 6), bạn đi hướng đường TL 10 tới Long An, tới thị trấn Đức Hòa sau đó tiếp tục với đường N2 đi qua quận Thanh Hoa tới đường cao tốc 62. Từ đây, bạn có thể đi tới Đồng Tháp Mười, sau đó đến thị trấn của Tân Thành, bạn sẽ có hai sự lựa chọn:

Chạy vào đường 829 dọc theo kênh Đường Văn Dương vào đường 844 đến tới vườn công viên quốc gia Tràm Chim, ở quận Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Bạn sẽ nghỉ một đếm để khám phá Tràm Chim vào buổi sáng hôm sau.

Lựa chonnj thứ hai là theo đường cao tốc 62 dọc theo biên giới Campuchia, đi qua quận của Mộc Hoa, tân hưng, Vinxh Hưng (Tỉnh Long An) tới thị trấn Hồng ngự (Đồng Tháp). Từ Hồng Ngự, đi theo đường cao tốc 30 đi xuống thành phố Cao Lãnh, từ đây đi tới đường 844 đến Tràm Chim.

Ngày thứ hai, sau khi tham quan công viên quốc gia Tràm Chim, bạn sẽ đi tới Cao Lãnh và ở đây một đêm trước khi tham quan Gào Giông, nơi yên nghỉ của cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày thứ ba, bạn du lịch từ Cao Lãnh tới Sa Dec đến tham quan nhà Huỳnh Thủy Lê, chùa Cung ở Kiên Giang, làng hoa Tân Quý Đông, sau đó theo đường quốc lộ 1A về Thành phố HCM.

Trekking Tà Năng-Phan Dũng.

Tà Năng-Phan Dũng là một thách thức lớn dành cho những ai yêu thích khám phá bởi vì bạn chỉ có thể đi bộ, nhưng phong cảnh hết sức tuyệt đẹp và tráng lệ. Toàn bộ con đường dài khoảng 50 km kéo dài từ tỉnh Lâm Đồng tới Bình Thuận.

Hồ Tà Dung.

Hồ Tà Dung

Với hơn 36 đảo và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hồ được gọi là "Vinh hạ Long của Tây Nguyên". Hồ được nằm ở biên giới của hai tỉnh Lâm Đồng và Đak nông. Nó vẫn hoang sơ, không có bất cứ dịch vụ du lịch nào.

Đắm mình trong thiên nhiên tinh khiết, ngắm cảnh đẹp của hồ khi bình minh hay hoang hôn đều ãnh mạn. bạn cũng có thể cắm trại trên một hòn đảo nhỏ trong hồ.

Có hai đường cho bạn tới Tà Dung. Đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh đi tới Di linh vào đường cao tốc 20 và sau đó tới đường cao tốc 38 để tới Tà Dung. Cách thứ hai, bạn có thể vào đường cao tốc 14 tới Đak Nông, thị trấn Gia Nghĩa và theo đường cao tốc 28 tới quận Quang Khê và sau đó tới Tà Dung

Măng Đen

Được mệnh danh như là cao nguyên thứ hai ở Đà Lạt. Măng Đen nằm ở quận Kon Plong, tỉnh Kon Tum với tiết trời se lạnh của những vùng đất cao nguyên cùng với những khu rừng thông rộng lớn. Vùng đất yên tĩnh phù hợp với những ai muốn nghỉ ngơi và thư giãn.

Từ thành phố Kon Tum, bạn đi vào đường cao tốc 24 khoảng 50km hướng đông tới thị trấn Măng Đen. Điểm thu hút ở đây bao gồm hệ thống gồm 7 hồ Toong Ly Leng, Toong Ziu, Toong Sang, Toong Po, Toong Dan và ba thác nước Dak Ke, Pa Sy và Dak Pne.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục