Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Dù tỷ lệ lao động nữ Việt Nam cao nhất nhì thế giới, bất bình đẳng vẫn tồn tại

Dù tỷ lệ lao động nữ Việt Nam cao nhất nhì thế giới, bất bình đẳng vẫn tồn tại

31/01/2018
Mức trung cấp

Despite high number of female Vietnamese labourers, inequality persists

Some 72 per cent of Vietnamese women have joined the labour force, higher than the average world percentage (42 per cent), and ranking only behind Cambodia (81 per cent).

Percentage of female labourers in the labour force of Viet Nam compared with the world, East Asia-Pacific, low middle income countries and Cambodia. 

These figures were revealed in a recently-released report of the Centre for Development and Integration, a Vietnamese non-governmental and non-profit organisation.

The statistics are based on surveys and studies conducted by a network for migrant workers called M.net, set up by Oxfam, with six Vietnamese non-governmental members.

According to the report, the number of female labourers in Việt Nam accounts for 48.4 per cent of the labour force. However, they still face inequalities at work.

The report refers to examples in the sectors of textile, leather shoes and electronics. Women make up for more than 70 per cent of the labour force in these sectors; however, they benefit only a small value of the global supply chain.

In the textile sector, labour cost accounts for only 2 per cent of the wholesale price of a product, while employers enjoy 16 per cent of the profit. Companies cause pressure to reduce labour cost.

As a consequence, Vietnamese labourers have to take on a heavy workload, with more working hours but lower wages.

The report also points out gender inequality at work in Việt Nam. As many as 7.8 million female labourers of the non-official labour sector work in poor conditions.

Nearly 60 per cent of unofficial female labourers have to take on work with low wages, bad security at work, and lack of welfare, while the figure for male labourers is only 31.8 per cent.

There are more barriers for women than men in terms of career development at all skill levels.

Only 26 per cent of leading positions are occupied by women, while women take on more than 52 per cent of simple work and 66.6 per cent of household work.

Women make up over 57 per cent of the unemployed in the group of unskilled labourers and more than half of the group receiving vocational training. Some 55 per cent of unemployed women hold a bachelor’s degree.

Women are paid 11 per cent lower than men for similar work. The gap is widened in groups at higher skill levels, the report reveals

Source: english.vietnamnet.vn

 

Dù tỷ lệ lao động nữ Việt Nam cao, bất bình đẳng vẫn tồn tại

Khoảng 72% phụ nữ Việt Nam gia nhập lực lượng lao động, cao hơn tỷ lệ trung bình trên thế giới (42%), và chỉ xếp sau Campuchia (81%).

Tỷ lệ lao động nữ tham gia vào lực lượng lao động của Việt Nam so với các nước trên thế giới, Phía đôn g Á - Thái Bình Dương , nhóm các nước thu nhập trung bình thấp và Cambuchia.

Những con số này đã được tiết lộ trong một báo cáo gần đây của Trung tâm Phát triển và Hội nhập, một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận của Việt Nam.

Số liệu thống kê dựa trên các cuộc điều tra và nghiên cứu được thực hiện bởi một mạng lưới hành động vì lao động di cư gọi là M.net do Oxfam thành lập với sáu thành viên phi chính phủ của Việt Nam.

Theo báo cáo, lao động nữ ở Việt Nam chiếm 48,4% tổng lực lượng lao động. Tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với bất bình đẳng trong công việc.

Báo cáo đề cập đến các ví dụ trong các lĩnh vực dệt may, da giày và điện tử. Phụ nữ chiếm hơn 70% lực lượng lao động trong các lĩnh vực này; tuy nhiên, họ chỉ được hưởng một giá trị nhỏ của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong lĩnh vực dệt may, chi phí lao động chỉ chiếm 2% giá bán buôn của một sản phẩm, trong khi chủ các nhãn hàng được hưởng 16% lợi nhuận. Các công ty gây áp lực để giảm chi phí lao động.

Hậu quả là người lao động Việt Nam phải làm việc cường độ cao, giờ làm việc nhiều hơn nhưng lương thấp hơn.

Báo cáo cũng chỉ ra bất bình đẳng giới trong công việc ở Việt Nam. Có khoảng 7,8 triệu lao động nữ trong khu vực lao động phi chính thức làm việc trong điều kiện kém.

Gần 60% lao động nữ phi chính thức phải làm việc với mức lương thấp, dễ bị tổn thương trong công việc và thiếu phúc lợi, trong khi con số nam giới chỉ là 31,8%.

Có nhiều rào cản đối với phụ nữ hơn nam giới về phát triển sự nghiệp ở tất cả các trình độ kỹ năng.

Chỉ có 26% phụ nữ chiếm các vị trí lãnh đạo, trong khi phụ nữ chiếm hơn 52% công việc đơn giản và 66,6% công việc gia đình.

Phụ nữ chiếm trên 57 % số người thất nghiệp trong nhóm lao động không có tay nghề và hơn một nửa số được đào tạo nghề. Khoảng 55% phụ nữ thất nghiệp có bằng cử nhân.

Phụ nữ được trả 11% thấp hơn nam giới cho công việc tương tự. Khoảng cách này được mở rộng theo nhóm ở mức độ kỹ năng cao hơn, theo báo cáo tiết lộ

 

Dịch bởi: Tramtt

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục