Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Giáo viên hài lòng với chương trình giảng dạy tổng thể mới

Giáo viên hài lòng với chương trình giảng dạy tổng thể mới

06/08/2017
Mức căn bản

Teachers pleased with new general education curriculum

The newly released version of the general education curriculum has been applauded by teachers, who say that it is more explicit and more practical.

Headmaster of a primary school in HCM City said not all schools can provide two teaching shifts daily (morning and afternoon). The reduction in the number of  subjects and lessons would help ease pressure on teachers and students.

Pham Thuy Ha, headmaster of Nguyen Van Troi Primary School in HCM City, said the latest draft curriculum is designed to assess students’ abilities and virtues, and thus applauded by the majority of teachers.

She also appreciates the combination of education content in topics and subjects. However, the most important aspect how teachers work are trained in accordance with the new curriculum.

Emphasizing the importance of the orientation of career, the compilers have designed the curriculum to serve that end. 

There are three groups of subjects for high school students to choose – 1) subjects related to social sciences: history, geography, economics education and laws 2) subjects related to natural sciences: physics, chemistry and biology and 3) subjects related to technology and arts: technology, IT (information technology) and arts. 

Students will choose five subjects from the three groups (at least one subject from every group).

Huynh Thanh Phu, headmaster of the Nguyen Du High School in HCM City, believes that the curriculum should be designed according to students’ abilities and tastes, as students have different needs and do not need to learn the same subjects.

However, teachers continue to argue about whether to organize national high school finals. 

In the previous draft, a national examination was not mentioned. The draft said if students complete all subjects and satisfy the requirements set by the Ministry of Education and Training (MOET) they will receive the diploma. However, the finals are now once again stipulated in the latest draft.

Nguyen Minh Thuyet, chief editor of the new curriculum, explained that the lack of the exam was contrary to the current Education Law which stipulates that students must attend the high school final exams to obtain a diploma.

Phu also thinks that such a national exam is necessary, because it will assess the ability and effort of every student. However, educators disagree on whether national high-school finals should be abolished.

Source: VIETNAMNET

 

Giáo viên hài lòng với chương trình giảng dạy tổng thể mới

Phiên bản giảng dạy tổng thể mới vừa được công bố đã nhận được sự hoan nghênh từ các giáo viên, những người nói rằng nó rõ ràng hơn và thực tế hơn.

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở TP.HCM cho biết không phải tất cả các trường học đều có thể cung cấp dạy hai buổi trên ngày (sáng và chiều). Việc giảm số lượng môn học và bài học sẽ giúp giảm áp lực lên giáo viên và học sinh.

Bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM cho biết, dự thảo chương trình mới nhất được thiết kế để đánh giá khả năng và phẩm chất của học sinh, và do đó được đa số giáo viên hoan nghênh.

Bà cũng đánh giá cao sự kết hợp của nội dung giáo dục trong các chủ đề và môn học. Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng nhất là làm cách nào giáo viên đang làm việc được đào tạo phù hợp với chương trình giảng dạy mới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp, người biên soạn đã thiết kế chương trình giảng dạy để phục vụ cho mục tiêu đó.

Có ba nhóm đối tượng cho học sinh trung học lựa chọn - 1) các môn liên quan đến khoa học xã hội: lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và luật pháp 2) các môn học liên quan đến khoa học tự nhiên: vật lý, hóa học và sinh học và 3) các chủ đề liên quan đến công nghệ và nghệ thuật: công nghệ, CNTT (công nghệ thông tin) và mỹ thuật.

Học sinh sẽ chọn năm môn học từ ba nhóm (ít nhất một môn từ mỗi nhóm).

Ông Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM, tin rằng chương trình giảng dạy nên được thiết kế theo khả năng và thị hiếu của học sinh vì học sinh có những nhu cầu khác nhau và không cần phải học cùng một môn.

Tuy nhiên, giáo viên tiếp tục tranh luận về việc tổ chức thi tốt nghiệp quốc gia.

Trong bản dự thảo trước, không đề cập đến thi tốt nghiệp quốc gia. Dự thảo nói nếu học sinh hoàn thành tất cả các môn học và đáp ứng các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) thì họ sẽ được nhận bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, thi tốt nghiệp hiện tại đang lần nữa được quy định trong dự thảo mới nhất.

Ông Nguyễn Minh Thuyết, tổng chủ biên của chương trình giảng dạy mới, giải thích rằng việc thiếu bài thi tốt nghiệp là trái với Luật Giáo dục hiện hành, trong đó quy định rằng học sinh phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học để lấy bằng.

Ông Phú cũng nghĩ rằng một kỳ thi quốc gia như vậy là cần thiết, bởi vì nó sẽ đánh giá khả năng và nỗ lực của mỗi học sinh. Tuy nhiên, các nhà giáo dục không đồng ý về việc liệu có hay không những cuộc thi tốt nghiệp cấp ba quốc gia sẽ được bãi bỏ.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục