Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Hạ tầng - Kỹ thuật
  4. Hà Nội sẽ bán đấu giá 6.000 ha đất để xây dựng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ bán đấu giá 6.000 ha đất để xây dựng đường sắt đô thị

11/07/2017
Mức căn bản

Hanoi to auction 6,000 ha of land for urban railway

Photo: news.zing.vn

Hanoi plans to auction 6,000 ha of land in order to build ten urban railway lines from now to 2030.

According to its transport plan to 2030 and vision to 2050, approved by the Prime Minister, the city will build ten urban railway lines with a total length of 417.8 km.  

Total investment capital is over $40 billion. Demand for investment capital from 2017 to 2020 is $7.55 billion, 2021 to 2025 $7.6 billion, 2026 to 2030 $3.56 billion, and after 2031 $21.3 billion.

The Hanoi’s People Committee said investors registering for projects are Vingroup, Xuan Thanh Group, the Lung Lo 5 Joint Stock Company, Mosmetrotroy (Russia), Tan Hoang Minh Group, Licogi MIK Group, and Lotte Group (South Korea).

The lines are Line 1 (Ngoc Hoi - Yen Vien - Nhu Quynh), Line 2 (Noi Bai - Thuong Dinh - Buoi), Line 3 (Cat Linh - Ha Dong - Xuan Mai), Line 4 (Troi- Nhon - Yen So), Line 5 (Me Linh - Sai Dong - Lien Ha), Line 6 (Van Cao - Hoa Lac), Line 7 (Noi Bai - Ngoc Hoi), Line 8 (Me Linh - Ha Dong), Line 9 (Son Dong - Mai Dich - Duong Xa), and Line 10 (Son Tay - Hoa Lac - Xuan Mai).

Based on directions from the Prime Minister, the People’s Committee will focus on directing selected investors to complete pre-feasibility studies for submission to the government before August 30. Projects will then be submitted to the National Assembly for approval at the end of this year.

Hanoi has also proposed adding the 6,000 ha of land to the land use planning for 2011-2020, raising VND300 trillion ($13.2 billion) in reciprocal capital. 

The first train and La Khe Station on the Ha Dong- Cat Linh line opened to public viewing in May. The line will have 12 stations and one depot and some 90 per cent has been completed.

Source: VnEconomicTimes

 

Hà Nội sẽ bán đấu giá 6.000 ha đất để xây dựng đường sắt đô thị

Ảnh: news.zing.vn

Hà Nội có kế hoạch bán đấu giá 6.000 ha đất để xây dựng mười tuyến đường sắt đô thị từ nay đến năm 2030.

Theo kế hoạch giao thông vận tải của Hà Nội từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố sẽ xây dựng mười tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 417,8 km.

Tổng vốn đầu tư trên 40 tỷ USD. Nhu cầu vốn đầu tư từ 2017 đến 2020 là 7,55 tỷ USD, từ 2021 đến 2025 là 7,6 tỷ USD, từ 2026 đến 2030 là 3,56 tỷ USD, và sau năm 2031 là 21,3 tỷ USD.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết các nhà đầu tư đăng ký dự án là Vingroup, Tập đoàn Xuân Thành, Công ty Cổ phần Lũng Lô 5, Mosmetrotroy (Nga), Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Licogi MIK và Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc).

Các tuyến là tuyến số 1 (Ngọc Hồi - Yên Viên - Như Quỳnh), tuyến số 2 (Nội Bài - Thượng Đình - Bưởi), tuyến số 3 (Cát Linh - Hà Đông - Xuân Mai), tuyến số 4 (Trôi - Nhơn - Yên Thế ), Tuyến số 5 (Mê Linh - Sài Đồng - Liên Hà), tuyến số 6 (Văn Cao - Hòa Lạc), tuyến số 7 (Nội Bài - Ngọc Hồi), tuyến số 8 (Mê Linh - Hà Đông), tuyến số 9 (Sơn Động - Mai Ðịch - Dương Xá), và tuyến số 10 (Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai).

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, UBND sẽ tập trung chỉ đạo những nhà đầu tư được chọn hoàn thành các nghiên cứu tiền khả thi để trình Chính phủ trước ngày 30/8. Các dự án sẽ được trình Quốc hội phê duyệt vào cuối năm nay.

Hà Nội cũng đã đề xuất thêm 6.000 ha đất vào kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2011-2020, tăng vốn đối ứng 300 ngàn tỷ đồng (tương đương 13,2 tỷ USD).

Chuyến tàu đầu tiên và ga La Khê trên tuyến Hà Đông - Cát Linh đã mở cửa hoạt động vào tháng 5. Tuyến có 12 ga và một kho, khoảng 90 phần trăm đã được hoàn thành.

 

Dịch bởi: Phamkhanhlinh1008

bài viết đặc sắc trong tháng 09/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục