Trong bài học về chủ đề Literacy skills (Kỹ năng đọc-viết) được giới thiệu trong tuần này trên hện thống Timeline Learning, Ce Phan đồng thời biên soạn các dạng bài học dành cho học viên các lớp tiếng Anh giao tiếp, IELTS tại CEP.

Bài học này sẽ giới thiệu 2 đoạn hội thoại mẫu giữa hai người qua điện thoại. Câu hỏi chuyện thứ nhất là tình huống đăng ký một khóa học viết qua mạng internet. Câu chuyện thứ hai về cuộc gọi đặt vé tham dự hội chợ triển lãm sách. 

Hai loại câu hỏi được sử dụng trong 2 tình huống trên gồm có: Điền từ vào chỗ trống (không được điền quá 2 chữ và/hoặc một số); Chọn 1 đáp án đúng trong 3 đáp án (A,B và C) cho sẵn. 

Câu chuyện 1: 

Bạn sẽ được nghe một sinh viên nói chuyện điện thoại với một ai đó qua điện thoại để hỏi về thông tin của lớp học Writing qua mạng internet.

ONLINE WRITING COURSE

Request for brochure

First name: Alex

Last name:  (1) ......................

Address: Flat 4A, (2) 396 ................ Road

Town/ City: Preston

Postcode: (3) .....................

Phone number: (4) .........................

Email address: alex7@ptu.com

Message box: deliver brochure (5) ...........................

 

6. The caller wants to do a writing course to help with
A. his hobby.
B. his job.
C. His children's education.

7. What does the course pack include?
A. multimedia items
B. a list of books to buy
C. lesson and assgnment dates

8. How much does the course cost?
A. £340
B. £375
C. £400

9. Alex's first assignment will be about his
A. family life.
B. school experiences.
C. expectations of the course

10. What does the feedback include?
A. a tutorial
B. an exercise
C. a discussion group

 

Câu chuyện 2: 

Bạn sẽ nghe một người đàn ông gọi điện qua điện thoại để đặt một vài vé tham dự hội chợ triển lãm sách.

International Book Fair

Ticket Booking Form

First name: Angus

Last name: (1) .......................

Address:    (2)........................., Wallington, Oxford

Postcode:  (3) ........................

Phone number: Home: (4) .........................

(5)..............................: 0872 298 1191 (Between 9a.a. and (6) .......................... .p.m)

Date of visit:  (7) ........................ 7 th. 

 

8. How will the woman send the man's tickets?
A. by email
B. by post
C. by next message

9. The author Sandra Harrington will
A. tell people about her latest book.
B. read extracts from one of her earlier books
C. explain where writers get their ideas from.

10. To go to one of the author talks, the man must
A. reserve some tickets online before he goes.
B. buy tickets from the Book Fair office.
C. complete a form which the woman will send to him. 

11. How will the man get to the fair from the city centre?
A. by car
B. on foot
C. by public transport

12. The woman says that the cafes and restaurants and the Book Fair are
A. very good.
B. extremely expensive
C. better than other places in the area. 

 

 

Biên soạn: Ce Phan

Nguồn: Complete IELTS band 4-5