Bài viết liên quan:

Tuần này Ce Phan giới thiệu trên hệ thống Timeline Learning chủ đề tiếng Anh Across the Universe (Dọc dải ngân hà) với các loại bài học khác nhau được sắp xếp từ dễ tới khó. 

IELTS Listening section 3: Bài học này sẽ giới thiệu một phần kiểm tra ngắn về IELTS Listening với tựa đề "A Visitor from Space" (Một vị khách đến từ không gian). 

A Visitor from Space

1. What news event is being reported? 
A. an alien spacecraft landing 
B. the impact of a meteorite 
C. a volcanic eruption

2. This event occurred about _______ kilometers south of Barrow, Alaska.
A. 12
B. 20
C. 22

3. At the time of the incident, some witnesses reported ____________.
A. seeing a falling round object
B. hearing a train-like sound 
C. observing a bright light 

4. A similar event 65 million years ago led to the ___________.
A. extinction of the dinosaurs
B. evolution of the human race
C. development of plant life

5. Astronomers have focused their work on ____________.
A. discovering new life in space 
B. plotting the courses of asteroids 
C. developing radar telescopes 

Đáp án: 1- the impact of a meteorite   2-20   3-observing a bright light   4-extinction of the dinosaurs   5-plotting the courses of asteroids


IELTS Listening Section 4: Bạn sẽ nghe phần khó nhất trong đề thi IELTS và để trả lời tốt nhất cho câu hỏi bên dười, bạn cần làm theo một số lời khuyên sau

Một vài lời khuyên:

   1. Sử dụng thời gian chuẩn bị (preparation time) để xác định điều mà bạn sẽ nghe. Bạn cần phải biết là bạn sắp sửa nghe về chủ đề nào, vấn đề nào để kịp bắt nhịp bài nghe ngay trong những câu đầu tiên.

   2. Nếu bạn bị nhỡ một phần nào đó và không thể trả lời được câu hỏi, hãy bỏ qua để tiếp tục nghe phần tiếp theo dựa vào một vài từ khóa được cho trong đề bài.  Những câu hỏi chưa trả lời được bạn sẽ dùng suy luận của mình để chọn sau khi hoàn tất bài nghe.

   3. Bạn có thể viết 'tốc ký' một vài từ mà bạn có thể cho là đáp án và quyết định lựa chọn cuối cùng cho một đáp án phù hợp với văn cảnh và ngữ cảnh trong câu hỏi. Lưu ý, từ viết nháp có thể do viết nhanh mà SAI chính tả, bạn phải viết lại cẩn thận và rõ ràng vào tờ đáp án (answer sheet)

   4. Những từ chỉ đơn vị như km (kilometre) cũng được đếm là một từ trong phần trả lời. Lưu ý tới số lượng từ/số được giới hạn trong yêu cầu của đề bài. Nếu viết vượt quá giới hạn theo yêu cầu thì bạn sẽ bị chấm SAI. 

Trả lời câu hỏi đệm

   How has understanding of the universe changed over the last 500 years?

Trả lời câu hỏi 1-10

Hoàn thành ghi chú bên dưới và điền không quá 2 chữ (NO MORE THAN TWO WORDS) vào mỗi câu trả lời.

Space Observation

Đáp án: 1-scientific revolution   2-(the) Earth/ (the) earth  3-moon/ Moon photo(graph)  4-reseach data  5-solar elipse   6-brightness  7-accurate measurement(s)  8-explording star  9-evolution  10-long(-)term

Một vài câu hỏi thảo luận:

   1. Would you like to travel into space one day? Why and Why not?

   2. What do you think the experience would be like?

Xem gợi ý trả lời tại đây

 

Biên tập: Ce Phan

Tham khảo: esl-lab.com ; Comeplete IELTS (band 6.5-7.5)