Bên dưới đây là những câu hỏi mẫu mà Ce Phan sưu tầm từ các trang web và được biên soạn lại để các bạn dễ dàng thực hành theo từng bước đối với các câu hỏi viết luận về chủ đề các con vật (Animals)

Task 1: Animal population

The graph illustrates the animal population present in IA over the period of 10 years.

Write a report explaining the graph. You should write at least 150 words.

Answer these question and write your essay

1. What does the graph show?

2. What was the highest number of animals in 1997?

3. How much lower were broilers compared to hogs and layers in 1997?

4. Which animals were not present at all in 1997?

5. Which animal population was boomed in 2002, surpassed the dairy animals and approximately equal to number of broilers?

6. How many hogs and broilers were present in 2002, and how much higher they were compared to dairy animals?

7. How much change in the population of all animals was in 2007?

8. Which animals were the highest and the least numbers in 2007?

9. Which animals were equal in the number in 2007?

10. Which animals were the highest and the least numbers over the decade from 1997 to 2007?

 

Task 2

Question 1

Nowadays animal experiments are widely used to develop new medicines and to test the safety of other products. Some people argue that these experiments should be banned because it is morally wrong to cause animals to suffer, while others are in favour of them because of their benefits to humanity.
Discuss both views and give your own opinion.

Translate these ideas into English

1. (be) routinely tested on animals;  (be) cleared for human use ; (to) tend towards the viewpoint that...; (be) morally wrong; a limited amount of animal experimentation for ....

Thật đúng khi nói rằng thuốc và các sản phẩm khác thường được thử nghiệm trên động vật trước khi chúng được tinh chế lại để cho người sử dụng. Trong khi tôi có khuynh hướng đứng về quan điểm rằng thử nghiệm trên động vật là sai trái về đạo đức, tôi vẫn sẽ ủng hộ một số lượng hạn chế các thí nghiệm động vật cho sự phát triển của thuốc.

2. clear ethical arguments; to use a common example of this practice; laboratory mice ; can be measured; to subject animals; kind of trauma, do not justify the suffering caused; alternative methods of research.

Một mặt, có những lập luận rõ ràng về đạo đức chống lại việc thử nghiệm trên động vật. Một ví dụ điển hình cho điều này, chuột thí nghiệm có thể cho mắc bệnh để có thể đo được tính hiệu quả của thuốc mới. Những người phản đối cuộc nghiên cứu này cho rằng con người không có quyền buộc động vật phải chịu đựng chấn thương này, và rằng cuộc sống của tất cả các sinh vật phải được tôn trọng. Họ tin rằng những lợi ích của con người không có nghĩa tạo ra những đau khổ mà con vật phải chịu đựng, và các nhà khoa học nên sử dụng các phương pháp nghiên cứu thay thế khác.

3. reliable alternatives ; Supporters; be justified ; non-medical products; necessary evil ; new drugs and medical procedures

Mặt khác, những lựa chọn thay thế đáng tin cậy để thử nghiệm động vật có thể không phải lúc nào cũng có sẵn. Những người ủng hộ việc sử dụng động vật trong nghiên cứu y học tin rằng sự chịu đựng nhất định ở chuột có thể được biện hộ nếu sự sống của con người được cứu chữa. Họ cho rằng những người chống đối những nghiên cứu như vậy có thể cảm nhận khác nếu một thành viên trong gia đình họ cần một phương pháp điều trị y tế đã được phát triển thông qua việc sử dụng các thí nghiệm trên động vật. Cá nhân tôi, tôi đồng ý với lệnh cấm thử nghiệm trên động vật đối với các sản phẩm không phải là y tế, nhưng tôi cảm thấy rằng điều đó có thể là một điều tồi tệ chấp nhận được để tạo ra các loại thuốc mới và các quy trình y tế.

4. it seems to me that ; vital medical research ; equally effective alternatives

Tóm lại, dường như tôi tin rằng việc cấm thử nghiệm trên động vật cho nghiên cứu y khoa quan trọng là sai lầm nếu chưa tìm ra các phương pháp hiệu quả khác.

 

Question 2:

A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research.

Discuss both views and give your opinion.

Two Opinions

In this essay you are being given two opposing opinions to discuss. 

This is the first opinion:

Animals should not be exploited by people and they should have the same rights as humans.

This is the second opinion:

Humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research.

In this type of essay, you must look at both sides. In other words you need to discuss the arguments FOR animal rights and AGAINST.

You must also ensure you give YOUR opinion.