Bài viết liên quan:

Mỗi tuần Ce Phan viết hướng dẫn cho mỗi chủ đề bài học và gửi đến các lớp học tiếng Anh tại CEP. Chủ đề tuần này là Literacy Skills (Kỹ năng đọc-viết) được giới thiệu đầy đủ trên hệ thống Timeline Learning.

Bài học này sẽ giới thiệu cách viết mô tả một biểu đồ dạng bar chart (biểu đồ cột) dạng IELTS Writing Task 1 theo chủ đề Literacy Skills


Cấu trúc bài viết mô tả biểu đồ bar chart
Mở bài
Sử dụng hai câu nói "mở ý" tiêu chuẩn như bên dưới đây để viết phần mở bài. Những câu nói mở ý này sẽ dẫn dắt để viết các thông tin khác để hình thành nên mở bài. Câu văn phải xác định rõ biểu đồ mô tả xu hướng, thời gian, địa điểm và chủ thể được nhắc tới là ai/ điều gì. Ví dụ:

The bar chart shows the number of cases of X disease in Scottland and England between the years 1960 and 1995 …

Lưu ý 1: mặc dù thông tin trên biểu đồ đề cập tới những con số trong quá khứ, nhưng câu văn mô tả của bạn phải dùng thì hiện tại đơn.

Lưu ý 2: Câu văn trong phần mô tả ở phần mở bài không được lấy nguyên văn trong phần đề bài. Bạn nên thể hiển ở một cách viết khác. 

Sau khi đã viết xong câu nói mở ý, bạn sẽ tiếp tục viết thêm 1 câu văn nữa để mô tả xu hướng chung của biểu đồ. 

Lưu ý 3: Những câu văn phải đúng thì với thời gian diễn ra trên biểu đồ

Thân bài

Phần thân bài sẽ bao gồm các câu văn mô tả biểu đồ một cách chi tiết. Những câu văn rõ ràng mạc lạc với những từ vựng mô tả phù hợp và những liên kết từ để gắn kết các câu văn một cách logic với nhau.

Đối với phần mô tả biểu đồ cột thì sự so sánh giữa các đối tượng thông qua các con số rất quan trọng bởi vì lợi chính của việc sử dụng biểu đồ cột là để minh họa sự khác nhau giữa các yếu tố được khảo sát.

Kết luận

Bạn có thể kết luận bài viết bằng 1 hoặc 2 câu để tóm tắt lại nội dung của bài viết.

 


Câu hỏi 1:

The chart below shows the proportion of adults able to read and write in different regions of the world.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Hướng dẫn:

Các điểm khác biệt chính

  • male literacy was higher than that of females, at 87% and 77%
  • literacy was highest in Europe and North America
  • developed regions had higher levels of literacy than developing ones
  • the largest gender disparity was in Arab nations

Xu hướng chung

Overall, male literacy was higher than that of females, at 87% and 77% respectively, North Americans and Europeans had the highest levels of literacy, and the largest gender disparity was seen in Arab nations.   

 


Câu hỏi 2:

The chart below shows estimated world illiteracy rates by region and by gender for the year 2000.

Write a report for a university lecturer describing the information below.

You should write at least 150 words.

 

Biên soạn: Ce Phan

Nguồn câu hỏi: Internet