Bài này Ce Phan giới thiệu các biểu đồ phổ biến nhất mà bạn có thể sẽ được hỏi liên quan tới chủ đề: Starting somewhere new (Bắt đầu ở một nơi mới) trong đề thi IELTS Writing Task 1. 

Bài viết với các bước hướng dẫn trả lời được trích ra trong sách Complete IELTS (band 5.5-6.5) Unit 1. Chủ đề này cũng được giới thiệu trên hệ thống học tiếng Anh Timeline Learning.

Câu hỏi 1: [bar chart] Những vấn đề khặp phải đối với người di cư tới sống ở một đất nước khác

The chart below shows information about the problems people have when they go to live in other countries.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

1. Hãy trả lời những câu hỏi bên dưới để nắm những đặc điểm chính trên biểu đồ

    1 What is the greatest problem for 18–34-year- olds? How many of them experience this problem? How does this compare with the other age groups?

    2 What is most problematic for people in the oldest age group? How does this compare with the youngest age group?

    3 What thing does the oldest age group have the least diffi culty with? How does this compare with the other age groups? 

Bài viết mẫu

The chart shows the diffi culties people have when they move to a new country and how the problems vary according to people’s ages.

The greatest problem for young people aged 18 to 34 is forming friendships, a problem experienced by 46 percent of the people in this age group. However, only 36 percent of 35- to 54-year-olds find it hard to make friends, while even fewer people over 55 (23 percent) have this problem. Fifty-four percent of the older age group fi nd learning to speak the local language the most problematic.

In comparison, the youngest age group fi nds this easier, and the percentage who have problems learning the language is much lower, at 29 percent. In contrast to their language-learning difficulties, only 22 percent of people in the oldest age group have trouble fi nding accommodation. However, this is the second most signifi cant problem for the other two age groups with 39 to 40 percent of the people in each group fi nding it hard.

In general, all age groups experience the same problems to some extent, but the percentage of older people who fi nd language learning diffi cult is much higher than the others.

2. Bạn sẽ nhận được điểm cao hơn nếu bạn sử dụng từ vựng của riêng bạn và hạn chế sử dụng từ vựng trong câu hỏi trong phần IELTS Writing.

     1 What words does the writer use in the sample answer for these words?

        a problems              difficulties

        b go to live

        c other countries

     2 What other information does the writer add in the introductory paragraph?

3.  Các thí sinh thi IELTS thường mắc lỗi sai khi nói về "phần trăm". Hãy hình vào những câu được gạch chân trong phần bài tập 1 và trả lời các câu hỏi dưới đây.

    1 Which word – percent or percentage – is used after a number?

    2 Which word is not used with the exact number given?

    3 Do we use a before percent?

    4 Which word do we use before percentage?

    5 Can we make percent plural?
 

4.  Mỗi câu bên dưới đây mắc phải một lỗi sai khi nói về "phần trăm" hay sửa lại những lỗi đó.

    1 The graph shows the increase in the percent of people who used rail transport between 1976 and 1999. (sủa lại là: percentage) 

    2 The graph shows the percentage of people with a criminal record according to their age and percentage of people in prison according to their gender.

    3 By 1995, the numbers had fallen to a two percent.

    4 In 2004, the number rose to approximately 58 percents.

    5 It is surprising that percentage of people watching television remained the same.

    6 On the other hand, socialising with friends rose sharply to 25 percentage in comparison with 1981. 

 

Ghi chú khi viết phần tóm lược (summary) trong bài Writing Task 1

• Viết một đoạn mở bài ngắn cho thấy điều mà câu hỏi muốn mô tả.

• So sánh các thông tin quan trọng

• Bao gồm các con số từ biểu đồ trong phần summary

• Không đưa ra các lời giải thích cho dữ liệu được biểu thị trong biểu đồ.

 

Câu hỏi 2: [Bar chart] Những vấn đề khác mà người di cư mắc phải khi sống ở một nước khác

The chart below shows information about the problems people have when they go to live in other countries.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.


 

Biên soạn: Ce Phan