Bài viết liên quan:

IELTS Writing Task 1 | Miêu tả biểu đồ dạng quá trình tự nhiên - Natural Process

Có 2 dạng đề mô tả quá trình mà bạn có thể bắt gặp trong các kỳ thi IELTS Writing Task 1 đó là Quá trình tự nhiên - Natural và Process (NP) Quá trình sản xuất - Manufacturing Process (MP). Theo đó, các cấu trúc câu bị động thường được áp dụng cho loại MP và cấu trúc câu chủ động thì áp dụng cho loại NP.  Phần quan trọng nhất của loại đề bài này là các từ vựng/ cụm từ để liên kết câu, ý và các bước trong tiến trình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn lý thuyết và từng bước thực hành để có thể làm bài thi IELTS Writing Task 1 tốt nhất đối với loại câu hỏi Miêu tả biểu đồ dạng quá trình tự nhiên - Natural Process.

Hai điều quan trọng cần ghi nhớ trong loại bài này là:

- Học những cụm từ chuyển tiếp các bước và gắn kết các ý với nhau (gạch chân(Xem bài hướng dẫn)

- Sử dụng động từ ở dạng chủ động (bôi đậm)

Đề 1: 'water cycle'  (Natural Process Diamgram)

The diagram below shows the water cycle, which is the continuous movement of water on, above and below the surface of the Earth.

 

Dưới đây là một đoạn văn mẫu trong phần thân bài:

Beginning at the evaporation stage, we can see that 80% of water vapour in the air comes from the oceans. Heat from the sun causes water to evaporate, and water vapour condenses to form clouds. At the second stage, labelled ‘precipitation’ on the diagram, water falls as rain or snow.

Thực hành 1

Xem một đoạn văn tương tự như trên với cách viết khác. Hãy gạch chân những từ liên kết và xác định những động từ được dùng trong dấu ngoặc đơn ()

First, water evaporates to the air in the form of water vapor,eighty percent of which comes from the oceans. Second, the water vapour condenses and forms cloud at a certain distance from the ground and later precipitates back to earth as tiny water droplets called rain.

(Hoặc)

The first stage involves the evaporation of water with the assistance of the sun. It is worth mentioning that around 80 percent of total water vapour in the air comes from ocean. Then, water vapour condenses in the sky and, as a result, there is the formation of clouds.

Thực hành 2

Hoàn thành đoạn văn mô tả quá trình tiếp theo bằng cách điền từ chuyển tiếp và sử dụng động từ ở đúng thể ở các dấu ngoặc.

_______, the water that (reach) the ground surface, _________ (join) the oceans in two different ways. ________ (run) off to the ocean and ________ (percolate) into the ground water and gradually (mix) with the ocean water by taking some minerals, such as salt from the ground.

Thực hành 3

Hãy đọc một bài viết mẫu và gạch chân những từ giúp liên kết các bước trong quá trình và bôi đậm những động từ được sử dụng ở thể bị động trong bài.

The diagram illustrates the natural water cycle as a result of continuous movement of water on, above and below the surface of the earth.

In general, the process undergoes a series of steps with the evaporation of water from the ocean and absorption of water into the Earth layer.

To specify, in the first step, ocean contributes 80% of total water vapor in air. With sun light shining, water from the ocean vapors and condenses into cloud. Subsequently, as result of cloud formation, rain falls into lakes, mountains while snow, because of sun light, melts into water that goes into the Earth layer. Besides, part of ground water comes from trees' evaporation.  Such water from snow, rainfall from clouds, lakes and trees touches the earth layer and gradually reaches the underground level after a long time of absorption. Then, this water flows back into the ocean again, and then the water cycle repeats itself.

Strikingly, only by dint of the contribution from different natural sources can water be formed.

Thực hành 4

Thực hành dịch bài viết mẫu sau. Lưu ý: Tiếng Việt được sử dụng ở dạng nguyên thể (không theo ngôn ngữ thuần Việt 100%) để các bạn dễ dàng chuyển ngữ sang tiếng Anh. 

Sơ đồ minh họa quá trình tự nhiên của sự chuyển hóa nước giữa biển, không khí và đất, mà nó còn được gọi là vòng tuần hoàn nước.

Ba giai đoạn chính được thể hiện trên sơ đồ. Nước ở đại dương bốc hơi, rơi thành mưa, và cuối cùng chạy ngược vào đại dương một lần nữa.

Bắt đầu với giai đoạn bay hơi, chúng ta có thể thấy rằng 80% hơi nước trong không khí đến từ đại dương. Nhiệt từ mặt trời làm cho nước bốc hơi, và hơi nước ngưng tụ để tạo thành những đám mây. Ở giai đoạn thứ hai, được gắn nhãn 'mưa' trên sơ đồ, nước rơi thành mưa hoặc tuyết.

Ở giai đoạn thứ ba trong chu kỳ, nước mưa có thể đi theo  nhưng con đường khác nhau. Một số đó có thể rơi vào hồ hoặc quay trở lại đại dương thông qua 'dòng chảy bề mặt'. Hoặc là, nước mưa có thể thấm vào trong đất, đạt tới mức không còn thấm được nữa vào đất. Quá trình xâm nhập nước mặn được hiển thị sẽ diễn ra ngay trước khi nước ngầm đi vào các đại dương để hoàn thành chu kỳ.

Download đáp án tại đây!

Bài viết kỳ tiếp theo: Các bài thực hành khác cho hai loại đề IELTS Writing Task 1: Describe Manufacturing Process and Natural process. Hãy chia sẻ bài viết để giúp Ce Phan có thêm động lực viết tiếp những bài hướng dẫn khác cho các bạn. Cám ơn tất cả !

Biên soạn: Ce Phan