Bài viết liên quan:

IELTS Writing Task 1: How to describe a process (Mô tả biểu đồ dạng quá trình)

(Hướng dẫn căn bản)

Viết lời mô tả ngắn (khoảng 150 chữ) là một dạng câu hỏi trong đề thi IELTS Writing. Đề bài này yêu cầu thí sinh phải hiểu quá trình (quy trình) bao gồm các bước quan trọng nào thông qua hình vẽ minh họa và có thể viết mô tả lại thành các đoạn văn. 

Có 2 dạng đề mô tả quá trình mà bạn có thể bắt gặp trong các kỳ thi IELTS Writing Task 1đó là Quá trình sản xuất - Manufacturing Process (MP) và Quá trình tự nhiên - Natural Process (NP). Theo đó, các cấu trúc câu bị động thường được áp dụng cho loại MP và cấu trúc câu chủ động thì áp dụng cho loại NP. 

Kiểu mẫu chuẩn khi viết mô tả cho loại câu hỏi PROCESS là

  1. Giới thiệu về quá trình (Introduce the process)
  2. Tóm lượt điểm chính của quá trình (Give an overview of the main points)
  3. Viết lời mô tả chi tiết (Give the detail)

 

Hướng dẫn cách viết cho từng phần:

1. Viết phần giới thiệu

The diagram/picture/chart shows/illustrates/describes/depicts the process of/how…

Ví dụ: The diagram below shows how the Australian Bureau of Meteorology collects up-to-the-minute information on the weather in order to produce reliable forecasts.

==> The figure illustrates the process used by the Australian Bureau of Meteorology to forecast the weather.

Các mẫu câu thường dùng trong dạng bài viết mô tả quá trình trong câu hỏi IELTS Writing Task 1- Describe a process

X=The chart/diagram….

1, X (shows/describes/illustrates) how + clause

Ví dụ: The diagram below shows how salt is removed from sea water to make it drinkable

2, X (shows/describe/illustrates) + noun

Ví dụ: The charts below show the result of public survey

3, X (provides/gives) information about……….

Ví dụ: The diagram gives information about the stages of making bricks for the building industry.

 

2. Viết tóm lượt quá trình

Viết tóm lượt ý chính của một biểu đồ thường phổ biến hơn đối với loại câu hỏi về: line chart, bar chart, pie chart hoặc table. Nhưng bạn vẫn muốn có số điểm 6+ trong bài thi này bạn vẫn nên tìm ra điểm nổi bật để viết. Hãy bắt đầu bằng từ "Overall,".

Trong tường hợp bạn hoàn toàn không tìm ra được xu hướng chung của một biểu đồ hoặc một quy trình bạn có thể nói như thế này: Có bao nhiêu bước/giai đoạn (the number of stages in the process) và giai đoạn nào là giai đoạn bắt đầu- giai đoạn nào là giai đoạn kết thúc (how it begins and ends).

 

3. Viết lời mô tả chi tiết.

3.1. Các trạng từ liên kết rất hữu ích mà bạn nên nhớ:

- first/firstly/first of all, to star with, …hoặc  The first step | is involved + Ving

- secondly, thirdly

- then/next/after that/following that/following on from this, …

- subsequently/in the subsequent stage/ subsequent to that, finally..

Ví dụ: To begin with, the food is processed. The next step is when it is packed.Finally, it is delivered.

 

3.2. Các giới từ thường dùng 

At the beginning of…/ At the end of…

 

3.3. Dùng các liên từ để làm cho câu văn phức hợp hơn.

– when/once/as soon as/immediately/whereas….

Ví dụ: Once obtained, raw materials and manufactured components are stored for later assembly

         The manufacturing stages involve the storage, assembly, inspection, packing to the sales methods whereas the research stages include market & product research, design and advertisement.   

– before + clause or gerund

Ví dụ: Most consumer goods go through a series of stages before they emerge as finished products ready for sale.

– after + clause or gerund

Eg: After the production planning is complete the assembly, inspection, testing and packaging stages are done sequentially.

– where/from where/after which

Ví dụ: Assembly first depends upon the production planning stage, where it is decided how and in what quantities the stored materials will be processed to create sufficient quantities of finished goods.

Trong các từ liên kết ở trên thì "Before" là từ mà bạn cần phải cẩn thận khi dùng. Khi dùng Before có nghĩa là bạn sẽ đề cập tới gian đọau sau trước một giai đoạn ở trước mà bạn định nói đến. Nếu dùng "Before" đúng cách, đoạn văn của bạn sẽ thu hút hơn. 

 

THỰC HÀNH: 

You should spend about 20 minutes on this task.
The diagram illustrates the process that is used to manufacture bricks for the building industry. 
Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.
Write at least 150 words.

Viết Introduction: Hãy nhớ paraphrasing câu hỏi (Viết lại câu hỏi bằng chính từ vựng của bạn - không được copy giống hệt câu hỏi)

The diagram explains the way in which bricks are made for the building industry.

Viết mô tả ý chính: Quá trình này Ce Phan không tìm thấy đâu là xu hướng hoặc ý chính để bình luận nên sẽ áp dụng theo cách đã hướng dẫn ở trên.

Overall, there are eight stages in the process, beginning with the digging up of clay and culminating in delivery.

Viết mô tả chi tiết: Sử dụng một số trạng từ để phân đoạn đã được hướng dẫn ở trên, Ce Phan chia quá trình ra thành 3 giai đoạn và viết cụ thể thông tin cho từng giai đoạn:

To begin, the clay used to make the bricks is dug up from the ground by a large digger. This clay is then placed onto a metal grid, which is used to break up the clay into smaller pieces. A roller assists in this process.

Following this, sand and water are added to the clay, and this mixture is turned into bricks by either placing it into a mould or using a wire cutter. Next, these bricks are placed in an oven to dry for 24 – 48 hours.

In the subsequent stage, the bricks go through a heating and cooling process. They are heated in a kiln at a moderate and then a high temperature (ranging from 200c to 1300c), followed by a cooling process in a chamber for 2 – 3 days. Finally, the bricks are packed and delivered to their destinations.

 

Nguồn: Internet

Biên soạn: Ce Phan