Bài viết liên quan:

The Wolf And The Kid

A Kid was perched up on the top of a house, and looking down saw a Wolf passing under him.

Immediately he began to revile and attack his enemy.

'Murderer and thief,' he cried, 'what do you hear near honest folks' houses?

How dare you make an appearance where your vile deeds are known?'

'Curse away, my young friend,' said the Wolf.

It easy to be brave from a safe distance

Source: Aesop Fables

 

 

Chó Sói Và Dê Con

Chú dê con đang ngồi trên mái nhà và nhìn xuống thấy chó sói đang đi qua phía dưới nó.

Ngay lập tức, nó bắt đầu chưởi rủa nhắm vào con sói đang ghét.

"Đồ giết người, đồ ăn trộm", dê con khóc gào, "Ngươi đã nghe những lời nói thật chưa?"

 "Sao ngươi dám xuất hiện ở nơi mà những hành động xấu xa của ngươi đã được biết đến?"

"Cứ nguyền rủa đi, anh bạn trẻ", chó sói nói

 Rất dễ để thể hiện lòng dũng cảm từ một khoảng cách an toàn

 

Dịch bởi: Đinh Nguyên