1. ability
| əˈbɪləti |
capability
ex1: The public never had faith in his ability to do job

2.  background
| ˈbækɡraʊnd |
context
ex1: The meeting takes place against a background of continuing political violence

..................................................................................................................................................................................................................................

3. calculate
| ˈkælkjʊleɪt |
work out
ex1: we calculate that the average size farm in Lancaster Country in 65 acres.

..................................................................................................................................................................................................................................

4. daily
| ˈdeɪli |
ex1: Cathay Pacific flies daily non-stop to Hong Kong from Heathrow

..................................................................................................................................................................................................................................

5. earn
| ɜːn |
receive
ex1: They moved to Sapa to earn a living in the tourism trade.

..................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Hướng dẫn: 

- Bước 1: đọc các thành ngữ theo phiên âm bên dưới

- Bước 2: dịch nghĩa dựa vào phần giải thích nghĩa bằng tiếng Anh

- Bước 3: dịch nghĩa câu ví dụ

- Bước 4: tự đặt một câu ví dụ cho riêng mình có sử dụng thành ngữ nên trên

- Bước 5: dịch nghĩa câu ví dụ (bước 4) để thầy giáo dễ dàng trong việc sửa bài cho bạn.

 

Xem bài học tương tự