Bài tập 1: Sự hòa hợp về thì

Để thực sự sẵn sàng trước các câu hỏi trắc nghiệm trong đề Toeic reading. Bài Thực hành- Sự hòa hợp về thì là cách vận dụng những gì đã học trong bài học Lý thuyết- Sự hòa hợp về thì đã được đăng kỳ trước. 

Bạn có thể viết các kết quả bên dưới phần bình luận, hoặc cũng có thể gửi kèm các thắc mắc của bạn xoay quanh các câu hỏi trong bài thực hành này.

      

1. Wait a minute, I …................  this box for you.
    A. carry            B. will carry                    C. is carrying           D. have carried

 

2. After Larry …................   the film on TV, he decided to buy the book. 

   A. have seen      B. had seen                  C. had been seeing D. saw

 

3.  I …................  for my girlfriend for two hours.

  A. have waited   B. have been waiting  C. waited                  D. is waiting

 

4. First, we …................ the forms. After that, we sign and email them.

    A. print               B. are printing              C. have printed        D. have been printing

 

5. I am sorry. I …................ to call you all week, but we have been so busy at work

    A. mean            B. am meaning            C. have meant         D. have been meaning

 

6.  I …................ my suitcases already. You can put them in the car now.

    A. pack              B. am packing              C. have packed        D. have been packing

 

7. I always …................ to wish my boss a happy birthday.

   A. Forget           B. Am forgetting         C. have forgotten    D. have been forgetting

 

8. When I last saw him, he …................ in London.

    A. has lived        B. is living                    C. was living            D. has been living

 

9. We …................ Dorothy since last Saturday.

   A. don't see        B. haven't seen           C. didn’t see             D. hadn't seen

 

10. Christopher Columbus …................ American more than 500 years ago.

    A. discovered     B. has discovered      C. had discovered  D. had been discovering

 

Biên tập: Ce Phan

Big Step Toeic

Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 
Bài tập cùng chuyên mục: Practice 2- Sự hòa hợp về thì