Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Khái niệm về thời thơ ấu ở các nước phương Tây

Khái niệm về thời thơ ấu ở các nước phương Tây

16/12/2018
Mức trung cấp

The Concept of Childhood in Western Countries

The history of childhood has been a heated topic in social history since the highly influential book ‘Centuries of Childhood’, written by French historian Philippe Aries, emerged in 1960. He claimed that ‘childhood’ is a concept created by modern society.

Whether childhood is itself a recent invention has been one of the most intensely debated issues in the history of childhood.

Historian Philippe Aries asserted that children were regarded as miniature adults, with all the intellect and personality that this implies, in Western Europe during the Middle Ages (up to about the end of the 15th century).

After scrutinising medieval pictures and diaries, he concluded that there was no distinction between children and adults for they shared similar leisure activities and work.

However, this does not mean children were neglected, forsaken or despised, he argued. The idea of childhood corresponds to awareness about the peculiar nature of childhood, which distinguishes the child from adult, even the young adult.

Therefore, the concept of childhood is not to be confused with affection for children.

Traditionally, children played a functional role in contributing to the family income in the history.

Under this circumstance, children were considered to be useful. Back in the Middle Ages, children of 5 or 6 years old did necessary chores for their parents.

During the 16th century, children of 9 or 10 years old were often encouraged or even forced to leave their family to work as servants for wealthier families or apprentices for a trade.

In the 18th and 19th centuries, industrialisation created a new demand for child labour; thus many children were forced to work for a long time in mines, workshops and factories.

The issue of whether long hours of labouring would interfere with children’s growing bodies began to perplex social reformers.

Some of them started to realise the potential of systematic studies to monitor how far these early deprivations might be influencing children’s development.

The concerns of reformers gradually had some impact upon the working condition of children.

For example, in Britain, the Factory Act of 1833 signified the emergence of legal protection of children from exploitation and was also associated with the rise of schools for factory children.

Due partly to factory reform, the worst forms of child exploitation were eliminated gradually.

The influence of trade unions and economic changes also contributed to the evolution by leaving some forms of child labour redundant during the 19th century.

Initiating children into work as ‘useful’ children was no longer a priority, and childhood was 1 deemed to be a time for play and education for all children instead of a privileged minority.

Childhood was increasingly understood as a more extended phase of dependency, development and learning with the delay of the age for starting full-time work.

Even so, work continued to play a significant, if less essential, role in children’s lives in the later 19th and 20th centuries.

Finally, the ‘useful child’ has become a controversial concept during the first decade of the 21st century, especially in the context of global concern about large numbers of children engaged in child labour.

The half-time schools established upon the Factory Act of 1833 allowed children to work and attend school.

However, a significant proportion of children never attended school in the 1840s, and even if they did, they dropped out by the age of 10 or 11.

By the end of the 19th century in Britain, the situation changed dramatically, and schools became the core to the concept of a ‘normal’ childhood.

It is no longer a privilege for children to attend school and all children are expected to spend a significant part of their day in a classroom.

Once in school, children’s lives could  be separated from domestic life and the adult world of work.

In this way, school turns into an institution dedicated to shaping the minds, behaviour and morals of the young.

Besides, education dominated the management of children’s waking hours through the hours spent  in the classroom, homework (the growth of ‘after school’ activities), and the importance attached to parental involvement.

Written by IELTS Reading Actual Test

Khái niệm về thời thơ ấu ở các nước phương Tây

Lịch sử thời thơ ấu đã là một chủ đề nóng bỏng trong lịch sử xã hội kể từ cuốn sách có ảnh hưởng lớn 'Thế kỷ của thời thơ ấu', được viết bởi nhà sử học người Pháp Philippe Aries, nổi lên năm 1960. Ông tuyên bố rằng 'thời thơ ấu' là một khái niệm được tạo ra bởi xã hội hiện đại.

Cho dù thời thơ ấu tự nó là một phát minh gần đây đã coi là một trong những vấn đề tranh luận mạnh mẽ nhất trong lịch sử của thời thơ ấu.

Sử gia Philippe Aries khẳng định rằng trẻ em được coi là người lớn thu nhỏ, với tất cả trí tuệ và cá tính mà điều này bao gồm ở Tây Âu trong thời Trung Cổ (đến khoảng cuối thế kỷ 15).

Sau khi xem xét các hình ảnh thời trung cổ và nhật ký, ông kết luận rằng không có sự phân biệt giữa trẻ em và người lớn vì họ đã chia sẻ các hoạt động giải trí và công việc tương tự nhau.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trẻ em bị bỏ rơi hay khinh thường, ông lập luận. Ý tưởng về thời thơ ấu tương ứng với nhận thức về bản chất đặc biệt của thời thơ ấu, phân biệt đứa trẻ với người lớn, ngay cả người lớn trẻ tuổi.

Do đó, khái niệm về thời thơ ấu không bị nhầm lẫn với tình cảm đối với trẻ em.

Theo truyền thống, trẻ em đóng một vai trò thiết thực trong việc đóng góp vào thu nhập gia đình trong lịch sử.

Trong hoàn cảnh này, trẻ em được coi là hữu ích. Trở lại thời Trung Cổ, trẻ em từ 5 đến 6 tuổi đã làm những công việc nhà cần thiết cho cha mẹ chúng.

Trong thế kỷ 16, trẻ em từ 9 đến 10 tuổi thường được khuyến khích hoặc thậm chí buộc phải rời bỏ gia đình để làm đầy tớ cho các gia đình giàu có hoặc người học nghề để buôn bán.

Trong thế kỷ 18 và 19, công nghiệp hóa tạo ra một nhu cầu mới về lao động trẻ em; do đó nhiều trẻ em bị buộc phải làm việc trong một thời gian dài ở các mỏ, xưởng và nhà máy.

Vấn đề lao động kéo dài bao nhiêu giờ sẽ gây trở ngại đến sự phát triển của trẻ bắt đầu làm rối loạn cho các nhà cải cách xã hội.

Một số người trong số họ bắt đầu nhận ra tiềm năng của các nghiên cứu có hệ thống để theo dõi xem những thiếu hụt sớm này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ như thế nào.

Mối quan tâm của các nhà cải cách dần dần có một số tác động đến điều kiện làm việc của trẻ em.

Ví dụ, ở Anh, Đạo luật Nhà máy năm 1833 biểu hiện sự xuất hiện của việc bảo vệ pháp lý trẻ em khỏi bị bóc lột và cũng liên quan đến gia tăng việc học hành đối với trẻ em làm việc trong nhà máy.

Do một phần cải cách nhà máy, các hình thức khai thác trẻ em tồi tệ nhất đã bị loại bỏ dần dần.

Ảnh hưởng sự thay đổi của công đoàn và kinh tế cũng góp phần vào sự tiến hóa bằng cách làm cho một số hình thức lao động trẻ em không còn trong thế kỷ 19.

Trẻ em lúc ban đầu làm việc được coi là trẻ em 'hữu ích' không còn là ưu tiên, và tuổi thơ được coi là thời gian để chơi và học cho tất cả trẻ em thay vì một thiểu số đặc quyền.

Thời thơ ấu ngày càng được hiểu là một giai đoạn phụ thuộc, phát triển và học tập với sự chậm trễ của tuổi tác để bắt đầu công việc toàn thời gian.

Mặc dù vậy, công việc vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng, ít quan trọng hơn trong cuộc sống của trẻ em trong thế kỷ 19 và 20 sau đó.

Cuối cùng, ‘đứa trẻ hữu ích’ đã trở thành một khái niệm gây tranh cãi trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, đặc biệt là trong bối cảnh lo ngại toàn cầu về số lượng lớn trẻ em tham gia lao động trẻ em.

Các trường bán thời gian được thành lập theo Đạo luật Nhà máy năm 1833 cho phép trẻ em vừa làm và vừa học.

Tuy nhiên, một tỷ lệ đáng kể trẻ em không bao giờ đến trường vào những năm 1840, và ngay cả khi họ đã làm, họ đã bỏ học ở tuổi 10 hoặc 11.

Vào cuối thế kỷ 19 ở Anh, tình hình đã thay đổi đáng kể, và các trường học trở thành cốt lõi cho khái niệm về thời thơ ấu 'bình thường'.

Nó không còn là một đặc quyền cho trẻ em đi học và tất cả trẻ em được dự kiến ​​sẽ dành một phần đáng kể trong ngày của họ trong một lớp học.

Khi ở trường, cuộc sống của trẻ em có thể được tách ra khỏi cuộc sống gia đình và thế giới của người lớn.

Bằng cách này, trường biến thành một cơ sở chuyên tâm để định hình tâm trí, hành vi và đạo đức của giới trẻ.

Bên cạnh đó, giáo dục thống trị việc quản lý thời gian thức dậy của trẻ em thông qua số giờ dành cho lớp học, bài tập về nhà (sự phát triển của hoạt động 'sau giờ học'), và tầm quan trọng gắn liền với sự tham gia của cha mẹ.

 

Dịch bởi: Huỳnh Văn Bình

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục