Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Khoáng sản được tạo ra trong phòng thí nghiệm có thể loại bỏ ô nhiễm CO2 từ khí quyển

Khoáng sản được tạo ra trong phòng thí nghiệm có thể loại bỏ ô nhiễm CO2 từ khí quyển

23/10/2018
Mức trung cấp

Mineral created in lab that can remove CO2 pollution from atmosphere

Though still in preliminary stages, scientists welcome 'big step forward' in efforts to reduce greenhouse gas levels and curtail climate change

Researchers have found a way to fast-track the production of magnesite crystals, which can absorb CO2 from the atmosphere ( Ian Power )

Scientists have found a way to produce a mineral, known as magnesite, in a lab that can absorb CO2 from the atmosphere, offering a potential strategy for tackling climate change.

By reducing a process that normally takes thousands of years to a matter of days, the research could boost the burgeoning field of carbon capture and storage (CCS).

As the world struggles to cut spiralling greenhouse gas emissions, experts broadly agree that technologies that suck CO2 from the air will be an essential tool to curtail global warming.

Magnesite is a naturally occurring rock used in jewellery and for various industrial processes, and its carbon-storing capacity was already known to scientists.

Every ton of magnesite is capable of removing around half a ton of CO2 from the atmosphere.

However, while previous studies have explored the potential of storing polluting gases in underground rock formations, the potential of these activities is hampered by the time it takes for new minerals to form.

“This is a process which takes hundreds to thousands of years in nature at Earth’s surface,” explained Professor Ian Power, who led the new research at Trent University.

To overcome this issue, Professor Power and his team identified the processes that form magnesite naturally at low temperatures, and then used this knowledge to dramatically accelerate its crystallisation.

Using polystyrene microspheres as a catalyst to speed up the reactions that form this rock, they reduced its creation time to 72 days.

The whole process takes place at room temperature, making it extremely energy efficient.

“For now, we recognise that this is an experimental process, and will need to be scaled up before we can be sure that magnesite can be used in carbon sequestration (taking CO2 from the atmosphere and permanently storing it as magnesite),” said Professor Power.

“This depends on several variables, including the price of carbon and the refinement of the sequestration technology, but we now know that the science makes it doable”.

These results were presented by the scientists at the Goldschmidt geochemistry conference in Boston.

CCS technologies feature prominently in many plans to reach the targets set by the international Paris climate agreement and avert catastrophic climate change.

However, some prominent scientists have described the expectations placed on them as “seriously over-optimistic” considering the lack of industry-ready procedures.

Despite these misgivings, there is general acceptance that such technologies must be developed hand-in-hand with carbon emissions cuts, and scientists have broadly welcomed the breakthrough in carbon storage presented by Professor Power and his team.

“It is really exciting that this group has worked out the mechanism of natural magnesite crystallisation at low temperatures, as has been previously observed – but not explained – in weathering of ultramafic [magnesium-rich and low silica] rocks,” said Professor Peter Kelemen, a carbon capture expert at Columbia University who was not involved in the study.

“The potential for accelerating the process is also important, potentially offering a benign and relatively inexpensive route to carbon storage, and perhaps even direct CO2 removal from air.”

Dr Gareth Johnson, another expert from the University of Edinburgh who did not contribute to the new research, agreed this was a “big step forward”.

“Carbon storage by mineral precipitation has been investigated over the last decades, but, as with carbon capture at power plants or industrial sources and the associated geological storage in sedimentary basins, has often come up against an energy and financial barrier,” he said.

“Though clearly at an early stage the research demonstrating a less energy intensive and lower cost route to magnesite precipitation is very welcome.”

Source: Independent

 

Khoáng sản được tạo ra trong phòng thí nghiệm có thể loại bỏ ô nhiễm CO2 từ khí quyển.

Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn sơ bộ, các nhà khoa học đạt được 'bước tiến lớn' trong nỗ lực giảm nồng độ khí thải nhà kính và giảm bớt biến đổi khí hậu.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy cách để đẩy nhanh tiến trình theo dõi việc sản xuất tinh thể magnesit -có thể hấp thụ CO2 từ khí quyển (Ian Power) .

Các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp để tạo ra một loại khoáng chất, được gọi là magnesit trong phòng thí nghiệm có thể hấp thụ CO2 từ khí quyển, đưa ra một chiến lược tiềm năng để đối phó với biến đổi khí hậu.

Bằng việc giảm một quá trình mà thông thường phải mất hàng ngàn năm chỉ còn lại vài ngày, nghiên cứu này có thể thúc đẩy lĩnh vực thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) còn mới chớm nở.

Khi mà thế giới đang đối phó với việc cắt giảm khí thải nhà kính theo hình xoắn ốc thì các chuyên gia đều đồng ý rằng công nghệ hút CO2 từ không khí sẽ là một công cụ cần thiết để hạn chế sự nóng lên toàn cầu.

Magnesit là một loại đá tự nhiên được sử dụng trong đồ trang sức và cho nhiều quá trình công nghiệp khác nhau , và khả năng dự trữ cacbon của nó đã được các nhà khoa học nhận biết được từ lâu.

Mỗi tấn magnesit có khả năng loại bỏ khoảng một nửa tấn CO2 từ khí quyển.

Tuy nhiên, trong khi các nghiên cứu trước đây đã khám phá tiềm năng của việc lưu trữ khí gây ô nhiễm trong các thành đá ngầm, thì tiềm năng của các hoạt động này lại bị cản trở bởi thời gian cần thiết để các khoáng sản mới hình thành.

Giáo sư Ian Power, người đứng đầu cuộc nghiên cứu mới đây tại Đại học Trent giải thích: “Đây là một quá trình mất hàng trăm đến hàng ngàn năm trong tự nhiên ở bề mặt của Trái đất”,

Để khắc phục vấn đề này, giáo sư Power và nhóm làm việc của ông đã xác định rằng các quá trình hình thành magnesit một cách tự nhiên ở nhiệt độ thấp, và sau đó sử dụng kiến thức này để tăng tốc đáng kể quá trình kết tinh của nó.

Bằng việc sử dụng vi cầu polystyrene như một chất xúc tác để tăng tốc độ phản ứng hình thành đá này, họ đã giảm thời gian hình thành của nó chỉ còn 72 ngày.

Toàn bộ quá trình diễn ra ở nhiệt độ trong phòng nên việc tiết kiệm năng lượng rất hiệu quả.

Giáo sư Power cho biết: " Hiện tại, chúng tôi nhận thấy rằng đây là một quá trình thử nghiệm, và sẽ cần được nhân rộng trước khi chúng ta có thể chắc chắn rằng magnesit có thể được sử dụng trong việc hấp thụ carbon (lấy CO2 từ khí quyển và lưu trữ nó vĩnh viễn như magnesit)”,

"Điều này phụ thuộc vào một số biến số, bao gồm cả giá carbon và sự tinh lọc của công nghệ cô lập, tuy nhiên, hiện tại, chúng ta đều biết rằng khoa học đều có thể làm việc này.

Những kết quả này đã được trình bày bởi các nhà khoa học tại hội nghị địa hóa Goldschmidt ở Boston.

Công nghệ CCS ưu việt trong nhiều kế hoạch để có thể đạt được mục tiêu được đề ra bởi các thỏa thuận quốc tế về khí hậu Paris và ngăn chặn biến đổi khí hậu thảm khốc.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học nổi tiếng đã mô tả những kỳ vọng đặt vào chúng là “lạc quan quá mức” khi xem xét việc thiếu những thủ tục sẵn sàng cho ngành công nghiệp.

Bất chấp những mối nghi ngại này, chúng ta đều có thể chấp nhận rằng những công nghệ như thế này phải được phát triển song song với việc cắt giảm lượng khí thải carbon, và các nhà khoa học đã đạt được bước đột phá trong lưu trữ carbon được trình bày bởi Giáo sư Power và nhóm làm việc của ông.

Giáo sư Peter Kelemen -một chuyên gia lưu giữ carbon tại Đại học Columbia và là người không tham gia vào nghiên cứu này cho biết:" Đây thực sự là một điều thú vị khi nhóm này đã đề ra cơ chế của quá trình kết tinh magnesit trong tự nhiên ở nhiệt độ thấp, như đã được quan sát trước đó nhưng lại không được giải thích trong sự phong hóa của những loại đá ultramafic [giàu magiê và nghèo silic] ”.

“Tiềm năng thúc đẩy quá trình này cũng rất quan trọng, có khả năng cung cấp một lộ trình tốt và tương đối rẻ để lưu trữ cacbon, và thậm chí có thể trực tiếp loại bỏ CO2 từ không khí.”

Tiến sĩ Gareth Johnson, một chuyên gia từ Đại học Edinburgh và là người không góp phần vào việc nghiên cứu mới đây đồng ý rằng đây là một “bước tiến lớn”.

Ông cho biết:“Lưu trữ Carbon bằng quá trình kết tủa khoáng sản đã được khảo sát trong những thập kỷ qua, nhưng việc carbon lưu giữ carbon tại các nhà máy điện hoặc các nguồn công nghiệp và lưu trữ địa chất liên quan trong các bể trầm tích thường gặp phải rào cản năng lượng và tài chính”.

“Mặc dù rõ ràng ở giai đoạn đầu, nghiên cứu cho thấy quá trình kết tủa magnesite được diễn ra tiêu tốn ít năng lượng và chi phí thấp hơn là một điều đáng hoan nghênh."

 

Dịch bởi: votanhai

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục