Bài viết liên quan:

HARD WORK ALWAYS PAYS

Once two friends called Harry and Garry came to a city to earn money. They went to a rich merchant for a job. The merchant gave each of them a cane basket and pointing towards a well in his garden said, "Take these baskets and draw water from the well till dusk."

Harry thought it foolish to draw water in a cane basket. So, he slept. On the other hand, Garry kept working. After few hours, when he drew the basket up, he saw some gold coins in the basket.

He took them to the merchant who rewarded him and gave him a job too. Harry went away ashamed.

Source: Kids Front

 

 

 

Làm việc chăm chỉ ắt sẽ được trả công

Một lần, hai người bạn Harry và Garry đến một thành phố để kiếm tiền. Họ đã đến một lái buôn xin việc. Người lái buôn đưa cho mỗi người một giỏ mía và chỉ tay vào một cái giếng trong vườn của ông và nói: " Hãy lấy những cái giỏ này và múc nước ra khỏi giếng cho đến chiều tối "

Harry nghĩ thật ngu xuẩn khi múc nước vào cái giỏ mía này. Vì vậy, anh ta lăn ra ngủ. Mặt khác, Garry vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ. Sau vài giờ, khi anh đã lấy nước đầy trong giỏ, anh thấy một vài đồng tiền trong giỏ

Anh ấy lấy tiền đem đến cho người lái buôn và đó là phần thưởng của Garry, đồng thời anh cũng được nhận việc. Harry phải ra đi trong sự xấu hổ.

 

Dịch bởi: monster_32