Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Làn sóng xanh tràn vào lĩnh vực mua sắm chủ đạo

Làn sóng xanh tràn vào lĩnh vực mua sắm chủ đạo

17/08/2018
Mức căn bản

Green Wave Washes Over Mainstream Shopping

Research in Britain has shown that green consumers' continue to flourish as a significant group amongst shoppers. This suggests that politicians who claim environmentalism is yesterday's issue may be seriously misjudging the public mood.

A report from Mintel, the market research organisation, says that despite recession and financial pressures, more people than ever want to buy environmentally friendly products and a 'green wave' has swept through consumerism, taking in people previously untouched by environmental concerns. The recently published report also predicts that the process will repeat itself with 'ethical' concerns, involving issues such as fair trade with the Third World and the social record of businesses. Companies will have to be more honest and open in response to this mood.

Mintel's survey, based on nearly 1,000 consumers, found that the proportion who look for green products and are prepared to pay more for them has climbed from 53 per cent in 1990 to around 60 per cent in 1994. On average, they will pay 13 per cent more for such products, although this percentage is higher among women, managerial and professional groups and those aged 35 to 44.

Between 1990 and 1994 the proportion of consumers claiming to be unaware of or unconcerned about green issues fell from 18 to 10 per cent but the number of green spenders among older people and manual workers has risen substantially. Regions such as Scotland have also caught up with the south of England in their environmental concerns. According to Mintel, the image of green consumerism as associated in the past with the more eccentric members of society has virtually disappeared. The consumer research manager for Mintel, Angela Hughes, said it had become firmly established as a mainstream market. She explained that as far as the average person is concerned environmentalism has not gone off the boil'. In fact, it has spread across a much wider range of consumer groups, ages and occupations.

Mintel's 1994 survey found that 13 per cent of consumers are 'very dark green', nearly always buying environmentally friendly products, 28 per cent are 'dark green', trying 'as far as possible' to buy such products, and 21 per cent are 'pale green' - tending to buy green products if they see them. Another 26 per cent are 'armchair greens'; they said they care about environmental issues but their concern does not affect their spending habits. Only 10 per cent say they do not care about green issues.

Four in ten people are 'ethical spenders', buying goods which do not, for example, involve dealings with oppressive regimes. This figure is the same as in 1990, although the number of 'armchair ethicals' has risen from 28 to 35 per cent and only 22 per cent say they are unconcerned now, against 30 per cent in 1990. Hughes claims that in the twenty-first century, consumers will be encouraged to think more about the entire history of the products and services they buy, including the policies of the companies that provide them and that this will require a greater degree of honesty with consumers.

Among green consumers, animal testing is the top issue - 48 per cent said they would be deterred from buying a product it if had been tested on animals - followed by concerns regarding irresponsible selling, the ozone layer, river and sea pollution, forest destruction, recycling and factory farming. However, concern for specific issues is lower than in 1990, suggesting that many consumers feel that Government and business have taken on the environmental agenda.

Source: Mini-ielts

 

Làn sóng xanh tràn vào lĩnh vực mua sắm chủ đạo

Một nghiên cứu ở Anh đã chỉ ra rằng người tiêu dùng "xanh" tiếp tục phát triển mạnh mẽ như một nhóm có số lượng đáng kể trong tập thể những người mua hàng. Điều này có thể cho thấy những chính trị gia nào mà cho rằng chủ nghĩa bảo vệ môi trường là một vấn đề của quá khứ thì những người đó có thể đã đánh giá sai lệch một cách trầm trọng về thái độ của cộng đồng.

Một báo cáo từ tổ chức Mintel, một tổ chức nghiên cứu thị trường, cho rằng mặc dù tình hình suy thoái cộng thêm áp lực tài chính, nhưng có nhiều người hơn bao giờ hết muốn mua những sản phẩm thân thiện với môi trường và đó chính là hệ quả của việc 'làn sóng xanh' đã tràn vào chủ nghĩa tiêu thụ, tác động đến những người dân trước đây không hề quan tâm đến môi trường. Báo cáo được công bố gần đây cũng dự đoán rằng quá trình này sẽ lặp lại các mối quan tâm 'đạo đức', liên quan đến các vấn đề như thương mại công bằng với Thế giới thứ ba và hồ sơ mang tính xã hội của các doanh nghiệp. Các công ty sẽ phải trung thực và cởi mở hơn để đáp lại những tâm thế này.

Cuộc khảo sát của tổ chức Mintel, được khảo sát trên gần 1000 người tiêu dùng, nhận thấy rằng tỷ lệ khách hàng tìm kiếm các sản phẩm "xanh" và sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để mua những món hàng đó đã tăng từ 53% vào năm 1990 đến 60% vào năm 1994. Trung bình họ sẽ trả hơn 13 USD cho các sản phẩm như vậy, mặc dù tỷ lệ này cao hơn ở các nhóm phụ nữ, nhóm quản lý, những chuyên viên và những nhóm người trong độ tuổi từ 35 đến 44.

Từ năm 1990 đến năm 1994, tỷ lệ người tiêu dùng không nhận thức hoặc không quan tâm đến các vấn đề "xanh" giảm từ 18% đến 10% nhưng số người người tiêu dùng cao tuổi và lao động chân tay ưa chuộng những mặt hàng "xanh" đã tăng lên đáng kể. Các khu vực như Scotland cũng đã bắt kịp với phía nam nước Anh trong mối quan ngại về môi trường của họ. Theo Mintel, hình ảnh của chủ nghĩa tiêu dùng "xanh" liên quan với các thành viên lập dị hơn trong xã hội từ quá khứ hầu như đã hoàn toàn biến mất. Người quản lý nghiên cứu người tiêu dùng cho tổ chức Mintel, Angela Hughes, cho biết nó đã được thành lập để trở thành một thị trường chủ đạo. Cô giải thích rằng vấn đề về môi trường vẫn luôn được quan tâm trên hết đối với mọi đối tượng. Trên thực tế, nó đã lan rộng trên một phạm vi lớn hơn nhiều so với các nhóm người tiêu dùng về tuổi tác và nghề nghiệp.

Cuộc khảo sát năm 1994 của Mintel phát hiện ra rằng 13% người tiêu dùng 'đã có thái độ rất tích cực đối với các sản phẩm xanh', gần như luôn mua các sản phẩm thân thiện với môi trường, 28% là 'cực xanh', cố gắng 'mua càng nhiều càng tốt', và 21% 'xanh nhạt' - có xu hướng mua sản phẩm xanh nếu họ nhìn thấy chúng. 26% khác là 'những người thích thể hiện mình là người tiêu dùng xanh”; họ nói rằng họ quan tâm đến vấn đề môi trường nhưng mối quan tâm của họ không ảnh hưởng đến thói quen chi tiêu của họ. Chỉ có 10% nói rằng họ không quan tâm đến các vấn đề "xanh".

Bốn trong mười người là 'người chi tiêu có đạo đức', ví dụ, họ chỉ mua hàng hóa mà không liên quan đến các giao dịch với thái độ ép buộc. Con số này tương tự như trong năm 1990, mặc dù số lượng những người 'thích thể hiện là người tiêu dùng có đạo đức' đã tăng từ 28% đến 35% và chỉ có 22% nói rằng họ không quan tâm đến chuyện này, so với 30% vào năm 1990. Hughes tuyên bố rằng trong thế kỷ 21, người tiêu dùng sẽ được khuyến khích suy nghĩ nhiều hơn về toàn bộ lịch sử sản phẩm và dịch vụ họ mua, bao gồm các chính sách của các công ty cung cấp cho họ và điều này sẽ đòi hỏi mức độ trung thực cao hơn với người tiêu dùng.

Trong số những người tiêu dùng sản phẩm "xanh", thử nghiệm sản phẩm trên động vật là vấn đề được quan tâm nhất - 48% nói rằng họ sẽ không muốn mua sản phẩm nếu nó đã được thử nghiệm trên động vật - tiếp theo là những lo ngại về việc bán hàng vô trách nhiệm, ảnh hưởng tầng ozon, ô nhiễm sông và biển, nạn phá rừng, tái chế và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, mối quan tâm cho các vấn đề đó đã ít hơn nhiều so với trong năm 1990, điều đó làm nhiều người tiêu dùng cảm thấy được rằng Chính phủ và doanh nghiệp đã giải quyết những vấn đề về môi trường.

 

Dịch bởi: kakalotgocu

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục