Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Xây dựng - Kiến trúc
  4. Liệu Việt Nam có cần phải xây dựng một bảo tàng có giá 520 triệu USD?

Liệu Việt Nam có cần phải xây dựng một bảo tàng có giá 520 triệu USD?

06/08/2015
Mức trung cấp

Should Vietnam build a $520mil. museum?

 The National History Museum, the largest museum in Vietnam, has a total investment of up to VND11,277 billion, not including the cost of designing the museum contents and display.

The sketch of the National History Museum.

The government website has reported that Deputy Prime Minister Hoang Trung Hai recently assigned the Ministry of Construction to work with the Ministry of Planning - Investment and the Ministry of Finance to make a plan of investment for the construction of the National History Museum.

The work will preserve and promote the historical - cultural value of Vietnam, serving the needs of scientific research and learning.

According to the roadmap, the work will be built from November 2012 to May 2016, at the West Lake new urban area, Hanoi, on an area of nearly 10 hectares.

The work consists of four categories: the main building; the memorial monument of celebrities; the outdoor exhibition area; and the ancillary technical items.

Particularly, the main building will be built on an area of over 20,000m2, with a basement and six floors, including the artifact warehouse; the center for preservation and restoration; the hall, seminar rooms, studio rooms in service of research, study ...

The Ministry of Construction is assigned as the investor. The Ministry of Culture - Sports and Tourism will manage and be the investor of the component project (including the content and form of displays).

Many people said that the investment in this museum is huge, which is enough to build many other public works. Museums are available in almost all provinces and there are many museums in cities and most of them operate ineffectively.

They cited the Hanoi Museum as an example. This museum was inaugurated in 2010 to celebrate the 1,000th anniversary of Thang Long – Hanoi. Worth more than VND2 trillion, this museum does not welcome many visitors and it is degrading.

Many people worry that with a big public debt, if Vietnam keeps building such big works, the country’s budget will be more in trouble.

$1 = VND21,500

Source: VIETNAMNET

 

Liệu Việt Nam có cần phải xây dựng một bảo tàng có giá 520 triệu USD?

Bảo tàng Lịch sử quốc gia, bảo tàng lớn nhất ở Việt Nam, có tổng vốn đầu tư lên đến 11,277 tỷ đồng, không bao gồm chi phí thiết kế bên trong bảo tàng và vật trưng bày.

Phác thảo của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Trang web của chính phủ đã báo cáo rằng Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao cho Bộ Xây dựng làm việc với Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính để thực hiện một kế hoạch đầu tư trong việc xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Việc này sẽ giúp bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa của Việt Nam, phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu khoa học và học tập.

Theo lộ trình, công việc sẽ được xây dựng từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 5 năm 2016, tại khu đô thị mới Hồ Tây, Hà Nội, trên diện tích gần 10 ha.

Dự án bao gồm bốn phần: tòa nhà chính, tượng đài tưởng niệm của những người nổi tiếng; khu vực triển lãm ngoài trời; và các hạng mục kỹ thuật phụ trợ.

Đặc biệt, tòa nhà chính sẽ được xây dựng trên diện tích hơn 20.000m2, với một tầng hầm và sáu tầng lầu, bao gồm các nhà kho hiện vật; trung tâm bảo quản và phục chế; hội trường, phòng hội thảo, phòng studio phục vụ nghiên cứu, học tập...

Bộ Xây dựng được giao làm chủ đầu tư. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ quản lý và chủ đầu tư của các dự án thành phần (bao gồm cả các chi tiết và vật trưng bày).

Nhiều người cho rằng chi phí đầu tư vào bảo tàng này là quá lớn, khoản tiền đó đủ để xây dựng nhiều công trình công cộng khác. Các Viện Bảo Tàng đã có sẵn trong hầu hết các tỉnh và có rất nhiều các bảo tàng ở các thành phố và hầu hết trong số đó đều hoạt động không hiệu quả.

Họ trích dẫn Bảo tàng Hà Nội là một ví dụ. Bảo tàng này được khánh thành vào năm 2010 để chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trị giá hơn 2 nghìn tỷ đồng, bảo tàng này không có nhiều du khách viếng thăm và việc đó khiến bảo tàng bị giảm giá trị.

Nhiều người lo lắng rằng với khoản nợ công lớn, nếu Việt Nam tiếp tục xây dựng các công trình lớn như vậy, ngân sách sẽ gặp nhiều rắc rối.

1 $ = 21.500 đồng

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục