Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Luật mới của UAE cho phép người lao động có thời gian để đọc sách

Luật mới của UAE cho phép người lao động có thời gian để đọc sách

20/11/2016
Mức căn bản

New UAE law gives workers time off to read

The United Arab Emirates (UAE) has introduced a new law to get people to read more. The law includes a large number of measures to support the government's wish for a higher literacy rate. Government employees will have paid time during working hours to read books.

The law encourages private companies to create libraries at their offices, factories and other workplaces. It will also encourage shopping centres to offer spaces to set up public libraries so people can read when they go shopping.

These libraries will be easy to use for people with reading disabilities. Even coffee shops at shopping malls will have to offer books and other reading materials to their customers.

The UAE's National Reading Law was issued by President Sheikh Khalifa. In May of this year, he launched the National Strategy for Reading, which has a 10-year goal to create a nation of "avid readers". It aims to make reading a lifelong habit for 50 per cent of the nation's adults and 80 per cent of school students. It also aims to get students to read an average of at least 20 books a year.

Hussain Al Hammadi, Minister of Education, said the new law is: "A road map for building a reading, civilised society capable of change, and a world leader in development." Dr Tod Laursen, President of Khalifa University, said that in the age of the Internet, it was still important for books and libraries to have their place in society.

Source: gulfnews.com

 

 

Luật mới của UAE cho phép người lao động có thời gian để đọc sách

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã giới thiệu một luật mới nhằm giúp mọi người dành thêm thời gian để đọc sách. Luật bao gồm một số lượng lớn các biện pháp hỗ trợ cho mong muốn của chính phủ là gia tăng tỷ lệ người biết chữ. Các nhân viên của chính phủ sẽ dành thời gian trong giờ làm việc để đọc sách.

Luật khuyến khích các công ty tư nhân tạo ra các thư viện tại công sở, nhà máy và những nơi làm việc khác. Luật này cũng khuyến khích các trung tâm mua sắm cung cấp không gian để mở các thư viện công cộng giúp mọi người có thể đọc trong lúc họ đi mua sắm.

Các thư viện này sẽ dễ dàng để cho những người khuyết tật đến đọc sách. Ngay cả các cửa hàng cà phê tại các trung tâm mua sắm cũng sẽ phải cung cấp sách và tài liệu đọc khác cho khách hàng của họ.

Luật Đọc sách quốc gia của UAE đã được ban hành bởi Tổng thống Sheikh Khalifa. Vào tháng năm năm nay, ông đã đưa ra Chiến lược Quốc gia về đọc sách, trong đó có một mục tiêu 10 năm để tạo ra một quốc gia của những "độc giả cuồng nhiệt". Điều này nhằm mục đích khiến đọc sách trở thành một thói quen suốt đời cho 50 phần trăm người trưởng thành của cả nước và 80 phần trăm học sinh trung học. Nó cũng nhằm mục đích khuyến khích học sinh đọc trung bình ít nhất 20 cuốn sách mỗi năm.

Ông Hussain Al Hammadi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho biết luật mới là: "Một bản đồ để xây dựng việc đọc sách, một xã hội văn minh có khả năng thay đổi và một nhà lãnh đạo thế giới về vấn đề phát triển". Tiến sĩ Tod Laursen, Giám đốc Đại học Khalifa cho biết rằng trong thời đại của Internet, sách vẫn rất quan trọng và thư viện vẫn có chỗ đứng trong xã hội.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 01/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục