Tại sao con người hiện nay nói nhiều loại ngôn ngữ?

Tại sao con người hiện nay nói nhiều loại ngôn ngữ?

28/10/2017 Mức trung cấp
Chúng ta có thể đặt cùng một câu hỏi như vậy cho toàn cầu. Mọi người không nói một ngôn ngữ phổ quát, hoặc thậm chí là một số ít. Thay vào đó, ngày nay nhìn chung loài người chúng ta nói hơn 7.000 ngôn ngữ khác nhau.
Bài viết khác