Rủi ro thực sự của trí tuệ nhân tạo

Rủi ro thực sự của trí tuệ nhân tạo

06/08/2018 Mức trung cấp
Nếu bạn tin tưởng vào những bước tiến của trí tuệ nhân tạo thì nó lại đang dẫn chúng ta đến gần hơn với điểm kì dị, thời điểm mà ở đó trí tuệ nhân tạo vượt xa năng lực của con người và máy móc tiếp tục phát triển theo cấp số nhân. Nếu khả năng xảy ra điều đó cao thì chúng ta sẽ trở nên như thế nào?
Bài viết khác