Vượt ra bên ngoài Châu Phi: Nguồn năng lượng mặt trời đến từ Sahara

Vượt ra bên ngoài Châu Phi: Nguồn năng lượng mặt trời đến từ Sahara

11/12/2018 Mức trung cấp
Vivienne Walt tường thuật về cách sa mạc Sahara có thể cung cấp một giải pháp năng lượng xanh cho những vấn đề về năng lượng ở Châu Âu.
Bài viết khác