Đề án 1,87 tỷ USD cho phát triển đánh bắt xa bờ

Đề án 1,87 tỷ USD cho phát triển đánh bắt xa bờ

29/09/2017 Mức cơ bản
Tổng cục Thủy sản đang dự thảo một kế hoạch tổng thể về phát triển đánh bắt xa bờ cho đến năm 2030, theo đó các ngân quỹ cần thiết cho ngành đến năm 2030 sẽ là 1,87 tỷ USD.
Bài viết khác